Methode 3: Hetzelfde loflied zingen

Inleiding

Doe mee! Een werkgever wil misschien een samenwerking aangaan met het beroepsonderwijs, vooral als het gaat om grotere organisaties of sectoren waar behoefte is aan meer geschoolde arbeidskrachten. Maar om een samenwerking tot een succes te maken, is de instemming nodig van alle belangrijke medewerkers van de werkgever, zoals het hogere personeel, afdelingshoofden, directe supervisors en teamleiders. Zorg ervoor dat de communicatielijnen duidelijk zijn en dat alle partijen het eens zijn met de samenwerking.

cases singing from the same hymn keep talking

Voorbeelden van ” Hetzelfde loflied zingen” die in het kader van het project zijn uitgetest

Het idee achter Planningsacademies was om alle bij beroepsonderwijs betrokken partijen (scholen, docenten, studenten, mentoren op het werk en werkgevers) samen te brengen om hun ideeën en wensen met betrekking tot de huidige curricula te bespreken en te plannen. De planningsacademies kunnen worden georganiseerd in de school of in een van de gebouwen van een van de werkgevers.

Het doel was een beter inzicht en begrip te krijgen voor elkaars dagelijkse werkelijkheid en de wens om het bestaande curriculum te kunnen plannen en implementeren.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Het is belangrijk om alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het curriculum bij deze bijeenkomst te betrekken. Reserveer voldoende tijd om te discussiëren en maak aantekeningen: tips en suggesties. Introduceer en bespreek het doel en het idee achter de bijeenkomst met de werkgevers. Vraag de docenten een paar leerlingen te selecteren die de stem van de leerlingen in het evenement kunnen vertegenwoordigen. Zorg ervoor dat alle deelnemers tijdig voor de bijeenkomst de agenda, de doelstellingen en de lesprogramma’s hebben zodat ze zich kunnen voorbereiden.

Werkgever
De werkgevers moeten medewerkers selecteren die aan deze bijeenkomst zullen deelnemen. Zij moeten zich voorbereiden met betrekking tot de lesprogramma’s, de doelstellingen en de agenda van het evenement. Zij moeten ook voorbereid zijn op belemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd. Suggesties doen over de wijze waarop de onderwijsprogramma’s kunnen worden uitgevoerd zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij hun behoeften en tijdschema’s.

Studenten
De studenten luisteren naar wat andere studenten die hun vakgebied vertegenwoordigen te zeggen hebben over de manier waarop over de praktijk van het beroepsonderwijs wordt gedacht en wat volgens hen de grootste uitdagingen zijn. Tijdens de bijeenkomst zullen de geselecteerde studenten de alle studenten vertegenwoordigen en hun standpunten naar voren brengen over hoe beroepsonderwijs kwalitatiever, meer op samenwerking gericht en inclusiever kunnen worden gemaakt.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Een vertegenwoordiger van de school introduceert het evenement en de doelstellingen bij de deelnemers. Presenteert de bestaande curricula en de verwachtingen die het ministerie van onderwijs daarvan heeft. Na deze algemene inleiding worden de deelnemers opgesplitst in werkgroepen bestaande uit docenten, studenten, en andere vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs, werkgevers en mentoren/leermeesters op het werk. De discussies vinden plaats in rondetafelgesprekken. Een van de deelnemers wordt aangewezen als secretaris die aantekeningen maakt. Een ander als woordvoerder van de groep die de resultaten van de discussies plenair zal presenteren. Op basis van de uitkomsten worden verdere plannen gemaakt voor komende planacademiebijeenkomsten en de onderwerpen die daarin aan de orde zullen komen. De nadruk moet altijd liggen op de curricula en het verbeteren van de samenwerking op een manier die de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de studenten versterkt.

Werkgever
De werkgever neemt aan dit evenement deel samen met personeelsleden die op het werk te maken hebben met de samenwerking met beroepsonderwijs. De werkgevers geven aan wat vanuit de beroepspraktijk nodig is.  Ze spreken hun behoeften en wensen uit tijdens de ronde tafel sessies en geven suggesties over wat voor soort pedagogische ondersteuning zij aan de docenten en studenten kunnen geven als het gaat om het implementeren van de curricula.

Studenten
De studenten brengen hun standpunten en meningen naar voren op basis van hun ervaringen en wensen.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
De school stuurt een evaluatie naar de deelnemers van het evenement en gebruikt de resultaten van de evaluatie om de toekomstige planningsacademies te verbeteren. De organisator stuurt alle deelnemers een samenvatting van de resultaten en de tijdens het evenement genomen besluiten of stuurt een link naar een onlineplatform waar al deze informatie te vinden is. Dit platform kan ook worden gebruikt om komende evenementen enz. te plannen.

Werkgever
De werkgever verspreidt informatie over het evenement en de resultaten ervan onder de personeelsleden die de bijeenkomst niet konden bijwonen. De werkgevers en personeelsleden die het evenement hebben bijgewoond vullen het hen toegezonden evaluatieformulier in.

Studenten
De studenten delen de informatie en kennis die ze hebben opgedaan met de andere studenten en vullen het aan hen toegestuurde evaluatieformulier in.

Aanbevelingen

Wij bevelen aan dat opleiders en de werkgevers een werkgroep samenstellen die bestaat uit docenten, studenten, en andere vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs, werkgevers en mentoren/leermeesters op het werk. Deze werkgroep moet een actieplan opstellen voor de uitvoering van de resultaten van de planningsacademie, toekomstige bijeenkomsten plannen en volgende stappen ondernemen.

Praktijktraining is vaak een relatie tussen de student en zijn directe leidinggevende. Om een productieve ervaring te verkrijgen, is het belangrijk dat alle werknemers het belang en de waarde inzien van het aanbieden van een stage of leerwerkplek. Dat moet ook van bovenaf komen.

Het doel van het project was om in het hele bedrijf een leercultuur te creëren waarin het ontwikkelen van kennis en vaardigheden deel uitmaakt van de kernwaarden en het gedrag van het bedrijf.

Voorbereidingen voor het evenement

Het beroepsonderwijs
Het is belangrijk om met en bij de werkgever te overleggen op verschillende verantwoordelijkheidsniveaus om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich inzetten voor een werkervaringsplaats/ stage. Tijdens een eerste bijeenkomst met het hogere management worden de visie en de rol van opleiding binnen de organisatie besproken. Er kunnen ook HR-vertegenwoordigers bij betrokken worden om inzicht te krijgen in de rol van professionele ontwikkeling en talentmanagement. Het biedt ook de gelegenheid om de verwachtingen van een stage of leerwerkplaats duidelijk te bespreken en mogelijke belemmeringen vast te stellen.

Werkgever
Om een werkervaring of een stageplaats te ondersteunen, is het belangrijk dat de werkgever zoveel mogelijk kennis vergaart over wat het inhoudt en wat er gedaan moet worden om er een succesvolle stage van te maken. Een werkgever moet ook alle medewerkers bewust maken van wat de bedoeling is en welke rol collega’s zullen spelen bij de ondersteuning van de stage.

Studenten
Leerlingen moeten zo veel mogelijk te weten komen over de gekozen bedrijfstak en de gekozen werkgever. Dit kan worden gedaan door op internet te zoeken en lokale contacten te gebruiken om zoveel mogelijk te weten te komen over het bedrijf.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Aan het begin van de stage is het belangrijk regelmatig contact te hebben om ervoor te zorgen dat de stage goed van start gaat. Dit houdt in dat er regelmatig contact moet zijn met de werkgever, betrokken medewerkers en met de leerling.

Werkgever
Zorg ervoor dat alle managers die in contact komen met een stagiair of leerling begrijpen wat er vanuit de opleiding verwacht wordt en wat er in het kader van de opleiding zal worden gedaan. Ervoor zorgen dat er een structuur is om de leerling te helpen, zoals een toegewezen mentor die beschikbaar is.

Studenten
Leerlingen moeten hun motivatie en inzet voor hun stage tonen. Met hun mentor praten als ze ergens tegen aan lopen of problemen hebben zodat ze deze zo snel mogelijk aanpakken. Houden regelmatig contact met de school om aan te geven hoe het gaat op hun stage.

Na afloop

Het beroepsonderwijs
Evalueer de voortgang van de opleiding en houd regelmatig 3-gesprekken waarbij iedereen kan aangeven hoe de stage volgens hem/haar verloopt.

Werkgever
Zorg ervoor dat elk onderdeel van de organisatie feedback kan geven over hoe de stage voldoet aan hun verwachtingen.  En hoe effectief de stage bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. Zorg ervoor dat de mentor regelmatig contact onderhoudt met de leerling en de mentor van school. Maak tijd vrij om de stage en eventuele problemen te bespreken.

Studenten
Geef na afloop van de stage feedback over de voor- en nadelen ervan – dit zal toekomstige stages ten goede komen en een mogelijkheid bieden om eventuele tekortkomingen te verbeteren.

Aanbevelingen

Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de ondersteuning die nodig is voor het bieden van een stage en dat dit in de hele organisatie duidelijk is, zodat er sprake is van 100% commitment.

Het koppelen van de stage aan bedrijfswaarden en vervolgplannen helpt ook om het op te nemen in strategische en operationele plannen.

De bouw- en constructieafdeling in VMA wilde een professionele samenwerking voor hun afdeling opzetten met bedrijven in de omgeving. Een van de doelen is om meer geschoolde werknemers af te leveren die “bij de tijd” zijn in hun professionele competenties.

Het is belangrijk om zowel in de school als bij de bedrijven informatie te geven over wat aan vragen leeft. Wat doet de school goed en wat moet zij verbeteren? Wat heeft de arbeidsmarkt nodig en wat wil zij dat er gedaan wordt? Moeten we het leerplan veranderen? Is er nieuw materiaal, zoals bijvoorbeeld “bekleding” van huizen, die wij aan onze leerlingen moeten introduceren? Soms is het belangrijk om bijscholing en technische kennis te ontvangen van de bedrijven. Gebruik ieders deskundigheid.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Vanuit de school wordt bedacht wie er uitgenodigd moeten worden. Welke tijd en plaats schikt voor iedereen? Wat voor soort discussie moet het worden en bepaal de agenda van de bijeenkomst en maak gebruik van groepswerk of/en workshops.

Zoek de juiste mensen met de juiste kennis en achtergrond om deel te nemen aan de bijeenkomst. Zorg voor koffie thee e.d. .

Werkgever
Wees bereid om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst constructieve opmerkingen te maken over de ontwikkeling van het curriculum en input te verzamelen van andere werkgevers die niet aanwezig kunnen zijn.

Studenten
Kies vertegenwoordigers die de mening van alle studenten duidelijk kunnen verwoorden.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Houd een korte inleiding over de onderwerpen op de agenda. Als er iets gekopieerd moet worden, zorg dan dat het klaarligt.
Organiseer verschillende workshops met bijvoorbeeld wat de school goed doet en wat verbeterd moet worden. Laat in elke groep een “secretaris” notuleren. Maak een samenvatting en stuur die achteraf naar de deelnemers.

Werkgever
Draag bij aan de discussie over de ontwikkeling van het curriculum en verzamel feedback van andere werkgevers die niet aanwezig kunnen zijn.

Studenten
Geef je mening over wat goed gaat en wat volgens jou kan worden verbeterd.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Stel een adviesraad in om te bepalen of het programma van de school aansluit bij de behoeften van de bedrijven. Zorg ervoor dat iedereen op een zelfde golflengte zit, technisch of educatief, zodat ieder elkaar begrijpt. Zorg het resultaat van de bijeenkomst gedeeld wordt met de deelnemers. Zorg ervoor dat er naar aanleiding van de bijeenkomst actie wordt ondernomen om het effect ervan aan te tonen.

Werkgever
Blijf de samenwerking ondersteunen en deel de discussie met andere werkgevers in uw netwerk.

Studenten
Doe verslag aan andere studenten over de bijeenkomst en informeer ze over de acties die als gevolg daarvan zullen plaatsvinden.

Aanbevelingen

Richt een samenwerkingsverband op met de bedrijven in de omgeving. Het is belangrijk om bijscholing te krijgen van de bedrijven met betrekking tot technische ontwikkelingen om indien nodig, het curriculum daarop aan te kunnen aanpassen. Het belangrijkste doel is om “up to date” en geschoolde werknemers voor de toekomst af te leveren.

Scroll naar boven