Methode 9: Werkgever in de klas

Inleiding

Leren van deskundigen!
Door de werkgever of een werkmentor als parttime docent of (gast)leraar in de klas te halen, krijgen leerlingen en docenten de kans om te leren van deskundigen het werkveld. Het uitnodigen van deskundigen naar de school leidt vaak tot een toekomstige samenwerking en het uitwisselen van ervaringen, terwijl het de werkpraktijk in de klas en de school brengt. Het maakt leerlingen ook enthousiast en meer geïnspireerd en voor hun vakgebied waarbij de werkgever een rolmodel voor de leerlingen is.

cases employer in the classroom

Voorbeelden van Werkgevers in de klas die zijn getest in het kader van het project VET@work

Verpleegkundigen die in een bejaardentehuis werken, kwamen naar de verpleegopleiding en gaven een les over persoonsgerichte zorg, omdat dit een onderwerp was dat de studenten volgens de werkgevers misten in het onderwijs.

De ouderenverpleegkundigen vonden het belangrijk om met de studenten te praten over de uitdagingen van het beroep, omdat ze merkten dat de pas afgestudeerde collega’s een dieper inzicht in persoonsgerichte zorg ontberen.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Neem contact op met de werkgever om een geschikte datum en tijd af te. Zorg ook voor de planning en voorbereiding van het verloop van de lessen, de inhoud en de taken. Ondersteun de werkgever bij het voorbereiden van presentaties, IT-benodigdheden en benodigd schrijfgerei zoals post-it en pennen.

Werkgever
Leg contact met de opleiding om een geschikte tijd en duur van de lessen af te spreken. Het is belangrijk om het eens te worden over het onderwerp en de doelstellingen van de lessen. Aangezien de werkgever geen leraar is en dus hulp nodig kan hebben om de les doelgericht te maken.

Studenten
Bereid de leerlingen voor op de komst van een externe persoon in de klas. De leerlingen moeten belangstelling en respect tonen voor de bezoeker.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Houd de groep relatief klein, zodat iedereen actief kan deelnemen en mix de activiteiten zodat de leerlingen de hele tijd betrokken blijven. In dit geval duurde de les ongeveer 2,5 uur met een pauze tussendoor.

Laat de leerlingen vragen stellen en speel hier in de les verder op in.

Werkgever
Neem met de docent contact op over de inhoud en doelstellingen van de les. Welke onderdelen behandeld zullen worden.

Studenten
Leerlingen moeten belangstelling en respect tonen voor de bezoeker en beseffen dat het om een vertegenwoordiger van een mogelijk toekomstige werkgever gaat, dus gedraag je altijd correct. Wees voorbereid op het stellen van vragen om zoveel mogelijk informatie van de bezoeker te krijgen.

Na het evenement

De docent haalt na de les feedback op van de werkgever en de leerlingen. Vaak is er tijd nodig om alle nieuwe informatie te laten landen bij de leerlingen. Een vervolg les met de docent van school kan nodig zijn om het geleerde verder toe te lichten.

Werkgever
De professionals evalueert de les achteraf en kijkt wat er mogelijk in de toekomst  moeten worden verbeterd.

Studenten
Studenten moeten de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met mensen uit de praktijk op prijs stellen. Ook vanuit het belang van een toekomstige werkplek.

Aanbevelingen

Er moet rekening mee gehouden worden dat een werkgever die in de klas komt niet noodzakelijk een gekwalificeerde leraar is en dus door de docent van school moet worden ondersteund.

Gebruik waar mogelijk praktijkvoorbeelden, foto’s, video’s, geluiden en verhalen. Die zijn interessant en geven veel stof tot leren. Bepaal een maximumgrootte voor de groep, bijvoorbeeld niet meer dan 20, voorkomen dat de betrokkenheid van de leerlingen een uitdaging wordt.

Het is belangrijk om na de les feedback te krijgen zodat het een succes blijft. Het is een toegevoegde waarde ten opzichte van het curriculum geeft om betrokkenheid van werkgevers te hebben.

Betrek een werkgever bij de les over een professioneel onderwerp. In dit geval werkte een klas aan een technisch onderwerp op basis van een bepaald probleem in een bedrijf. De leerlingen werkten in groepjes aan hun project en legden het voor aan de werkgever, die het van commentaar voorzag, corrigeerde, aanvulde en met de klas besprak.

De groep kan eerst een bezoek brengen aan het bedrijf of een bouwplaats in uitvoering, dit helpt om het probleem te illustreren en is een goede start om aan het technische onderwerp te werken.
De tweede keer werken de leerlingen in groepjes en stellen ze oplossingen voor een technisch probleem voor.
Bij een derde keer komt de werkgever terug naar de school, de leerlingen stellen hun werk tentoon en discussiëren met de werkgever die hen vervolgens feedback geeft.
Bijvoorbeeld: Het werk op de boerderij reorganiseren om meer vrije tijd te hebben

1-Leerlingen bezoeken de boerderij, wisselen uit met de boer en verzamelen de gegevens die ze nodig hebben.

2-De leerlingen werken op school in groepjes aan het onderwerp en maken een voorstel.

3-De leerlingen presenteren hun analyse en een nieuwe organisatie van het werk aan de landbouwer op school. Elk groepsvoorstel wordt geanalyseerd en becommentarieerd door de landbouwer, de trainer en de andere groepen.

4-Alle leerlingen en de trainer geven feedback over het evenement en wat het hen heeft opgeleverd.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
De docent moet de werkgever van tevoren ontmoeten om voor te bereiden en met hem afspraken te maken over de omvang en reikwijdte van de te verrichten werkzaamheden.

Werkgever
De werkgever moet zoveel mogelijk informatie en context verschaffen over een probleem dat zich op de werkplek voordoet, zodat de leerlingen het probleem kunnen analyseren en oplossingen kunnen voorstellen.

Studenten
De leerlingen moeten vóór het onderzoek zoveel mogelijk achtergrondinformatie over het technische onderwerp verzamelen zodat ze het probleem van de werkgever volledig kunnen begrijpen.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Het project verloopt in drie fasen: het bezoek aan het bedrijf, het werken in groepen en het verslag met feedback van de werkgever. De docent moet met de werkgever overleg plegen over de logistiek van het project.

Werkgever
Wees bereid zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en technische informatie over de kwestie te verstrekken.

Studenten
Maak zo goed mogelijk gebruik van de tijd die je op de werkplek hebt om informatie te verzamelen en vragen te stellen aan de werkgever.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Evalueer de gekozen oplossingen van de verschillende groepen leerlingen. Wat de voor- en nadelen zijn, om zo de leerlingen te helpen begrijpen hoe ze het probleem hebben aangepakt en hoe ze hun prestaties de volgende keer kunnen verbeteren.

Werkgever
Woont de les bij om de door de studenten gepresenteerde oplossingen in ontvangst te nemen en feedback te geven over de oplossingsgerichtheid van de gegeven presentaties.

Studenten
Reflecteer op de manier waarop je het onderwerp hebt aangepakt en wat je hebt geleerd over het technische aspect en praktijksituatie die je op de werkplek tegen bent gekomen..

Aanbevelingen

Dit kan een erg goede oefening zijn, maar ze moet zorgvuldig in overleg met de werkgever gepland worden. Kies een probleem dat binnen de gestelde tijd kan worden behandeld en dat zo breed is dat een reeks alternatieve oplossingen kan worden overwogen.

Kies iemand bij de werkgever die zich op zijn gemak voelt om voor een groep te spreken en die graag jonge mensen opleidt. Als je het geluk hebt een deeltijdse docent te hebben die ook werkgever is, begin je de kloof te overbruggen.

Het onderwerp moet vooraf klassikaal worden uitgewerkt en vele parameters omvatten die een grote keuzevrijheid toelaten.

Ideaal is ervoor te zorgen dat elke groep verschillende sporen bewandelt, wat de discussie achteraf zal verrijken.

Het is erg waardevol als een werkgever een groep studenten komt ontmoeten en zijn ervaring met het werken in een bepaalde bedrijfstak komt delen. Het helpt om de toepassing van kennis in reële situaties aan te tonen en brengt de theorie tot leven door middel van een geloofwaardige gastspreker.

In dit voorbeeld gaf een docent aan een landbouwschool in het kader van een cursus diervoeding les over veehouderij. Meer specifiek over het voeren van een melkkoe die veel melk produceert. De docent was in staat de theorie over voeding toe te passen op dieren om daarmee de productieniveaus te halen. Een gerenommeerde werkgever werd in de klas uitgenodigd om uit te leggen hoe dit zich vertaalde in de commerciële wereld via de logistiek van het voederen van een groot aantal dieren tegen een financiële achtergrond en de praktische aspecten van grootschalige productie. De theorie werd niet genegeerd, maar in de context geplaatst van een reële commerciële situatie in een ondernemerssetting. Het kan ook worden gebruikt om problemen en oplossingen in het echte leven in commerciële situaties uit te leggen. De boer biedt een pragmatische benadering om een evenwicht te vinden tussen wetenschap en de economische aspecten van het boerenbedrijf.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Neemt contact op met de werkgever om de verwachtingen en doelstellingen duidelijk vast te stellen. Wat is het voordeel wat de spreker brengt?

Werkgever
Hoewel een werkgever veel ervaring heeft, is het mogelijk dat hij geen goede presentator is. Hij moet dus geselecteerd en gebrieft worden om ervoor te zorgen dat hij interessant en inspirerend is en op het juiste niveau voor de leerling spreekt.

Studenten
Bereid de leerlingen voor op de komst van een externe persoon in de klas en de leerlingen moeten belangstelling en respect tonen voor de bezoeker.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Soms kan een werkgever zich overweldigd voelen om voor een groep te spreken. Het is daarom het beste om de werkgever te ondersteunen met geplande vragen en voorbeelden van wat hij doet. Help de werkgever zo mogelijk om een presentatie of video van zijn praktijk te maken.

Werkgever
Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk echte voorbeelden van de werkplek geeft om een extra dimensie aan het lesprogramma te geven.

Studenten
Wees beleefd tegen de bezoeker. Studenten moeten belangstelling en respect tonen voor de bezoeker en beseffen dat het om een vertegenwoordiger van een toekomstige werkgever gaat, dus gedraag je altijd correct. Wees bereid om vragen te stellen en zoveel mogelijk informatie van de bezoeker te krijgen.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Analyseer de feedback van de werkgever en de leerlingen na het evenement. Vaak is er tijd nodig om alle nieuwe informatie door te nemen en het kan zijn dat een vervolgles met de docent van de opleiding nodig is om te ondersteunen wat er is besproken.

Werkgever
De werkgever moet zelf achteraf de les evalueren en de details aanwijzen die voor de toekomst moeten worden verbeterd.

Studenten
Studenten moeten de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met mensen met praktijkervaring waarderen. En vanuit het oogpunt van de werkplek op prijs stellen.

Aanbevelingen

Kies de juiste werkgever, het kan erg vlak en saai worden als je de verkeerde persoon krijgt.

Bereid je werkgever voor, leg uit wie de groep is, waar je in je studie zit en wat je hoopt dat het hen oplevert.

Bereid je groep voor, vraag hen elk een vraag voor te bereiden, spreek over het respecteren van een spreker van buitenaf en vraag iemand om de werkgever aan het eind te bedanken.

Scroll naar boven