Methode 2: Laten we samenwerken

Inleiding

Dit gaat allemaal over het vaststellen van verwachtingen! Als de relatie tot stand komt, is het belangrijk dat alle partijen duidelijk weten wat er van hen wordt verwacht, wat hun rollen zijn en wat hun verantwoordelijkheden zijn in de samenwerking. Dit kan in de vorm van een schriftelijk contract of overeenkomst waarin duidelijk wordt uiteengezet wat er wanneer en door wie zal gebeuren tijdens de samenwerking. Het klinkt misschien formeel, maar het voorkomt verwarring of conflicten later in de tijd.

Als de verwachtingen aan het begin duidelijk worden besproken en overeengekomen, zal dat op lange termijn helpen als er verwarring of onenigheid ontstaat.

De student weet dan precies wat er van hem verwacht wordt, hoe hij zich moet gedragen en hoe de samenwerking waarschijnlijk zal verlopen. Het zal voor alle partijen duidelijk zijn wat hun rol zal zijn bij het aanbieden van stages van goede kwaliteit.

cases let's work together

Voorbeelden van ‘laten we samenwerken’ die binnen het project zijn getest:

Het idee voor de samenwerking kwam van een werkgever uit de horecasector die vond dat het moeilijk was om personeel met de juiste vaardigheden te werven. Hij was bezorgd dat binnen het beroepsonderwijs de praktijk waarin restaurantkoks werken onvoldoende bekend is. Hij dacht dat als hij een rol kon krijgen in het opleiden van studenten hij ook de kennis en de vaardigheden van de docenten op het gebied van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied zou kunnen bijspijkeren. En daarbij meer kans zou hebben om leerlingen met de juiste vaardigheden te werven voor zijn bedrijf. Hij geloofde ook dat als studenten het juiste idee krijgen van wat werken in een specifiek vakgebied inhoudt, dat dit zou voorkomen dat jonge afgestudeerden vroeg in hun carrière hun baan zouden opzeggen. Hij nam contact op met Axxell en samen kwamen ze tot een regeling waarbij de werkgever een paar dagen per week op school les zou geven aan leerlingen en kennis zou delen met de docenten. Het doel was ervoor te zorgen dat de leerlingen over de nodige vaardigheden zouden beschikken en dat ze een realistisch beeld van de arbeidsmarkt zouden hebben wanneer ze afstuderen.

Voorbereiding

Ηet beroepsonderwijs
Er werd een reeks overleggen tussen de school (managers, hoofd van de horeca-afdeling) en de werkgever georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden de verwachtingen, afspraken en voorwaarden van deze samenwerking besproken. Er zijn korte- en lange termijn doelen gesteld en hoe dit in de praktijk zou worden gebracht. Er werd een schriftelijke overeenkomst gemaakt waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Werkgever
De eerste stap was dat de werkgever contact opnam met het management van Axxell om zijn idee achter de samenwerking te delen en wat daarbij zijn behoeften en verwachtingen waren.

Na het eerste gesprek is de werkgever het curriculum voor koks in detail gaan bestuderen. Hij kwam met suggesties hoe hij de studenten kon ondersteunen bij het bereiken van de leerdoelen.

In de overeenkomst werden ook details opgenomen over de taken, de hoeveelheid tijd/dagen en de verantwoordelijkheden voor het lesgeven/mentorschap.  In dit geval werd overeengekomen dat de werkgever twee dagen (maandag en dinsdag) in de school les zou geven. Verbeteringen in het leerplan zou helpen aanbrengen zodat het beter aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Hij zijn kennis en deskundigheid zou delen met de leraren, terwijl hij zelf de praktijk van het lesgeven en mentorschap op een beroepsopleiding leerde kennen.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
De werkgever, het afdelingshoofd en de docenten bouwden samen aan een pedagogische aanpak van vaardigheden en de inzetbaarheid van studenten. Op een manier die alle partijen dwong hun opvattingen over lesgeven, mentorschap en ondersteuning van studenten en de ontwikkeling van vaardigheden in het algemeen te heroverwegen.

Werkgever
Op basis van de overeenkomst die in de voorbereidingsfase was gesloten, plande de werkgever wekelijks lessen met alle studenten. De werkgever gaf samen met de docenten les en werd een gewaardeerde collega die luisterde naar de zorgen van de docenten en zijn ideeën en opvattingen deelde over hoe het onderwijs kon worden aangepast om de leerlingen aan te moedigen de juiste vaardigheden aan te leren. Tijdens het lesgeven deelde hij zijn kennis en vrees met betrekking tot zijn bedrijfstak. Hij nam ook deel aan de lerarenvergaderingen en had de gelegenheid zijn ideeën en meningen te delen. Tegelijk leerde hij over de bureaucratie die deel uitmaakt van het onderwijs.

In de lessen bereidde hij de leerlingen voor op de praktijk door hen te vertellen welke vaardigheden het beroep vereist om succesvol te zijn. Naar welke vaardigheden werkgevers op zoek zijn als ze iemand in dienst nemen. Hij leerde hun ook zijn trucjes in de keuken en hoe te werken onder druk. De werkgever speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van de leerlingen op werkend leren en hij bood verschillende leerlingen de mogelijkheid om in zijn restaurant te komen werken.

Na het evenement

Het  beroepsonderwijs
Tijdens het proefproject hadden de school, het afdelingshoofd en de docenten regelmatig bijeenkomsten met de werkgever om de voortgang van de samenwerking te bespreken en te evalueren. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten was om van de ervaringen te leren en de kwaliteit te verbeteren en zo de voordelen van de samenwerking te vergroten. Tijdens deze vergaderingen werd de samenwerking waar nodig bijgestuurd.

Werkgever
Aangezien het proefproject succesvol was, loopt deze samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en het bedrijfsleven nog steeds. Zowel de werkgever als de school zijn bezig deze manier van samenwerken onder een groter publiek te verspreiden.

Aanbevelingen

In ons geval heeft de werkgever zich vóór de eerste bijeenkomst niet verdiept in het curriculum. Het begon allemaal met een idee en een behoefte die hij had. De werkgever zei echter achteraf dat het geholpen zou hebben als hij het curriculum had gelezen. Sommige problemen hadden van tevoren kunnen worden opgelost als hij beter bekend was geweest met het curriculum. Dit soort samenwerking is niet eenvoudig en het vereist een goede wil van zowel de werkgever als het beroepsonderwijs. Het is echter voor alle betrokken partijen een goede manier om te leren over de realiteit waarmee docenten, werkgevers en studenten te maken krijgen. Het is ook een goede manier voor een werkgever om een inbreng te hebben in de manier waarop les moet worden gegeven en op welke vaardigheden de nadruk moet worden gelegd. In ons geval hebben we slechts 1 werkgever voor een lange periode betrokken. Het is aan te bevelen deze de tijd te geven, aangezien het niet gemakkelijk is om als buitenstaander in de wereld van het beroepsonderwijs te komen en deze te begrijpen.

Wij bevelen aan om deze manier van samenwerking aan het begin van elk schooljaar te doen. Het idee is om een informatiebijeenkomst voor werkgevers en leraren te organiseren zodat zij in groepen kunnen praten en nadenken over hoe beroepsonderwijs en werkgevers kunnen samenwerken. Hoe zij voorgaande samenwerkingen evalueren en hoe zij ervan kunnen leren. Om maximaal profijt te trekken, is het nuttig reflectiesessies in kleine groepen te organiseren waar alle partijen worden aangemoedigd te participeren en te luisteren naar en te leren van de ervaringen van anderen. Het doel van deze bijeenkomsten is de manier waarop we in ons partnerschap werken te verbeteren en nieuwe partnerschappen op te zetten.

De werkgeversvergaderingen kunnen ook worden georganiseerd om het curriculum en de aangeboden cursussen uit te leggen en te verduidelijken en om af te spreken hoe de verwachtingen van de werkgevers en de verwachtingen van de opleiding kunnen worden meegenomen in de uitvoering van de opleidingen. Tijdens de bijeenkomst is het belangrijk om voldoende tijd te reserveren voor reflectie en discussie in kleine groepen en elkaar feedback, ideeën en opmerkingen mee te geven. Zorg ervoor dat iemand in elke groep aantekeningen maakt.

Dit is een gelegenheid om van gedachten te wisselen tussen het team van docenten en werkgevers en de kloof tussen beiden te verkleinen.

Voorbereiding

Het  beroepsonderwijs
Neem contact op met de werkgevers en introduceer het evenement (als ze in het verleden niet bij soortgelijke evenementen betrokken zijn geweest). Kies een geschikte datum en tijd en zoek een zaal/zalen met een goede akoestiek waar de werkgevers/mentoren/docenten kunnen praten en ideeën kunnen uitwisselen.

Maak een agenda voor de bijeenkomst en kies één persoon om het evenement te leiden en ervoor te zorgen dat de bijeenkomst volgens de geplande agenda verloopt. Verdeel de rollen in het onderwijsteam en onder de betrokken werkgevers. Dit helpt zodat iedereen zich betrokken voelt. Stuur de uitnodigingen tijdig naar de betrokkenen, zodat zij zich kunnen voorbereiden en kunnen organiseren om aanwezig te zijn.

Werkgever
Als u eerdere ervaring hebt, wees dan bereid om over uw ervaringen te vertellen, goede en slechte.

Uitvoering

Het  beroepsonderwijs
Bereid de ruimte voor waar het evenement zal plaatsvinden, inclusief een warm welkom om het doel van de bijeenkomst en de opzet uit te leggen. Laat alle deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt en bied ruimte voor vragen.

Verdeel de deelnemers in groepen die bestaan uit docenten en professionals. Zorg ervoor dat de groepen in een evenwichtige verhouding van ongeveer 6 personen per groep samengesteld zijn. Je kunt de groepen van tevoren verdelen en de deelnemers laten weten in welke groep ze zullen zitten, of ter plekke groepen formeren. Als er veel deelnemers zijn, raden we de eerste optie aan.

Kies in elke groep één persoon als voorzitter en één als secretaris die de ideeën en gedachten verzamelt en notuleert. Zorg ervoor dat alle aanwezigen de kans krijgen om aan het woord te komen en hun ideeën te delen. Geef de groepen voldoende tijd om zich aan elkaar voor te stellen en de onderwerpen te bespreken. Je kan online tools gebruiken om de gedachten, ideeën en suggesties op te noteren (bv. Trello) of je kan post it notes gebruiken of het in een word document schrijven dat later naar de coordinator van het evenement wordt gestuurd. Zorg ervoor dat bij het afsluiten van de bijeenkomst elke groep de kans krijgt om ideeën en gedachten te delen.

Werkgever
Neem deel aan de groepsdiscussies en win meer informatie in.

Na de bijeenkomst

Het beroepsonderwijs
Maak een samenvatting van alle ideeën, gedachten en suggesties van de verschillende groepen. Stuur deze naar alle deelnemers. Je kunt de werkgevers opnieuw uitnodigen voor verdere bijeenkomsten om te bespreken hoe de ideeën die tijdens het evenement naar voren zijn gekomen, kunnen worden uitgevoerd en verder uitgewerkt en hoe op basis daarvan duurzame samenwerkingsverbanden op het gebied van beroepsonderwijs en bedrijfsleven kunnen worden opgezet.

Verzamel na het evenement feedback en suggesties over hoe deze manier van samenwerken kan worden verbeterd. Analyseer de feedback met een open mind en breng aanpassingen en verbeteringen aan die je de volgende keer dat je een soortgelijk evenement organiseert, gaat toepassen.

Werkgever
Geef feedback over de waarde van de bijeenkomsten en werk aan de voortgang ervan.

Aanbevelingen

Onze ervaring is dat een bijeenkomst niet langer dan 2 uur moet duren. Langere bijeenkomsten weerhouden werkgevers ervan de tijd te nemen om aanwezig te zijn en 2 uur is voldoende voor een effectieve communicatie. Het is beter om meerdere bijeenkomsten te houden dan één lange. Verschillende of regelmatige bijeenkomsten volgens dit concept zorgen voor continuïteit en geven de deelnemers de tijd om na te denken en feedback te verzamelen van hun collega’s en medewerkers.

Als je een dergelijk evenement organiseert met een multi-professionele groep, zorg er dan voor dat je deelnemers die dezelfde vakgebieden vertegenwoordigen in dezelfde groepen plaatst. Het idee is om de groepen te laten nadenken, contacten te leggen en partnerschappen aan te gaan en daarom is het belangrijk om zorgvuldig te kiezen hoe je de groepen gaat samenstellen.

Dit pilot event was gericht op de bewustwording van werkgevers, werknemers, leraren en studenten met betrekking tot gebruik van milieuvriendelijke producten en het milieubewustzijn binnen het kappersvak. We kozen dit onderwerp omdat er een grote vraag is naar milieuvriendelijke producten en een beter milieubewustzijn bij zowel studenten die een beroepsopleiding volgen als mensen die als professional werkzaam zijn. Het idee van onze pilot was om aandacht te besteden aan Green Salon en de ideologie daarachter voor studenten, docenten, werkgevers en de groothandel.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Organiseer een (online) bijeenkomst met de werkgevers en maak afspraken over het onderwerp/expertisegebied waarover je meer wilt leren. Bedenk wie je wilt vragen als presentator. Spreek af waar het evenement zal plaatsvinden (op school of in een bedrijf) en wie uitgenodigd worden om deel te nemen. Spreek af hoe je de kosten voor het evenement verdeelt.

Aangezien het de bedoeling is om nieuwe dingen te leren over het beroep, in ons geval de Green Saloon, is het belangrijk dat je het eens wordt over wie je als presentator voor het evenement uitnodigt. Maak afspraken over de doelstellingen en winstpunten van het evenement. Schrijf een uitnodigingsbrief met informatie over je verwachtingen van het evenement. Zorg ervoor dat de presentator alle informatie krijgt die hij nodig heeft om het evenement voor te bereiden en wat het hoofdthema is waarop hij zich moet concentreren.

Maak ruim van tevoren reclame voor het evenement, zodat ook degenen met wie je nog niet eerder hebt samengewerkt, het kunnen bijwonen. Het kan leiden tot het leggen van nieuwe contacten met bedrijven waarmee je nog niet eerder hebt samengewerkt.

Zorg ervoor dat de bijeenkomst ook in het tijdschema van de docenten en studenten past, zodat zij de tijd hebben om het bij te wonen.

Regel een zaal waar voldoende ruimte is om de presentatie te houden en waar je voorbeelden kunt laten zien. Die je kunt aanraken, ruiken en voelen. Maak ruimte in de agenda voor de deelnemers om op informele wijze te netwerken.  Dit kan bijvoorbeeld tijdens de koffiepauzes.

Werkgever
Zorg ervoor dat je toegang hebt tot online vergaderingen zoals Zoom of Teams en dat je voldoende bandbreedte/MB’s hebt  om de hele vergadering bij te wonen.

Uitvoering

Ηet  beroepsonderwijs
De bijeenkomst begint met het welkomstwoord waarin je het idee achter het evenement, de agenda en de gastspreker(s) introduceert. Zorg ervoor dat de ruimte waar het evenement wordt gehouden aansluit bij de wensen van de gastspreker(s). Laat de gastspreker de bijeenkomst interactief leiden, geef de deelnemers de ruimte om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en zo mogelijk voorbeelden te testen op een showcase.

Het is de bedoeling dat het evenement ertoe bijdraagt dat de deelnemers zich bewust worden van de nieuwste trends in hun vakgebied en dat er contacten worden gelegd tussen werkgevers, docenten en studenten. Contacten leggen in een dergelijke setting is een goede opstap voor verdere samenwerking. Studenten kunnen contacten leggen die hen kunnen helpen bij het vinden van bijvoorbeeld een plek voor een leerwerk overeenkomst. In ons proefproject was het de bedoeling alle betrokkenen beter te informeren over hoe milieuvriendelijke producten kunnen leiden tot een duurzame en gezonde werkomgeving.

Werkgever
Wees bereid om te luisteren en bij te dragen aan de discussies.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Na de bijeenkomst is het belangrijk om feedback te verzamelen van de deelnemers en de gastdocent(en). Leer van de constructieve feedback. Maak op basis van de feedback de nodige aanpassingen die je de volgende keer doorvoert bij het organiseren van een soortgelijk evenement.

Analyseer welke impact het evenement heeft gehad op de ontwikkeling van de vaardigheden van de deelnemers. En of het evenement heeft geleid tot nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden tussen werkgevers, werknemers en beroepsonderwijs, docenten en studenten.

Werkgever
Geef feedback over het resultaat van de bijeenkomst, wat je nuttig vond en wat niet zo nuttig was. Spreek acties af om op te volgen.

Aanbevelingen

Het gebruik van virtuele vergaderingen kan voor de school gebruikelijk zijn, maar je moet beseffen dat niet alle werkgevers over gelijke IT-vaardigheden beschikken.

Als aanbieder van beroepsonderwijs is het belangrijk in te spelen op de verschillende behoeften van klanten en werknemers in het vakgebied en hiermee rekening te houden bij het organiseren van soortgelijke evenementen. Bij het vaststellen van een onderwerp voor een evenement is het belangrijk dat de school en de werkgevers een gemeenschappelijk belang vinden en samen besluiten waar het evenement zich op zal richten.

VET@work – Green hairsaloon – YouTube

Scroll naar boven