Menetelmä 2: Tehkäämme yhteistyötä

Johdanto

Tässä on kyse odotusten luomisesta! Kun suhde on vakiintunut, on tärkeää varmistaa, että kaikki osapuolet ovat selvillä siitä, mitä osapuolilta odotetaan, osapuolien roolit ja vastuut yhteistyössä. Tämä voi tapahtua kirjallisena sopimuksena, jossa määritellään selkeästi, mitä tapahtuu yhteistyön aikana, milloin ja kenen toimesta. Se voi kuulostaa muodolliselta, mutta tämä estää sekaannukset tai ristiriidat myöhemmin.

Se että odotuksista keskustellaan selkeästi ja niistä sovitaan alussa, auttaa pitkällä aikavälillä, jos syntyy sekaannuksia tai erimielisyyksiä.

Opiskelija tietää tarkalleen, mitä heiltä odotetaan, miten käyttäytyä ja miten yhteistyö todennäköisesti etenee. Kaikki osapuolet ovat selvillä roolistaan ja tehtävistään kun on kyse laadukkaiden yhteistyöpaikkojen tarjoamisessa.

cases let's work together

Esimerkkejä hankkeessa testatuista Tehkäämme yhteistyötä menetelmiä

Idea yhteistyöhön tuli ravintola-alan työnantajalta, joka oli sitä mieltä että on vaikeaa palkata henkilökuntaa joilla on työelämään tarvittavat taidot. Hän oli huolissaan siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät tienneet ravintola-alan todellisuuksia ja sitä mitä ravintolassa työskentely vaatii. Hän ajatteli, että jos hän pääsisi mukaan kouluttamaan opiskelijoita ja voisi samalla lisätä opettajien tietoisuutta ja taitoja alansa uusimmista suuntauksista, hänelle tulisi paremmat mahdollisuudet palkata opiskelijoita, joilla on oikeat taidot pärjätä työelämässä. Hän oli myös sitä mieltä että jos opiskelijat saavat oikean käsityksen siitä, mitä tietyllä alalla työskentely tarkoittaa, se estäisi äsken valmistuneita ottamaan lopputilin työstään uransa alkuvaiheessa. Hän oli yhteyttä Axxelliin ja Axxellin kanssa he pääsivät yhteistyösopimukseen, jossa työnantaja viettää muutaman päivän viikossa koulussa opettamalla oppilaita ja samalla jakamalla osaamistaan opettajille. Tavoitteena oli varmistaa, että opiskelijoilla olisi tarvittavat taidot ja että heillä olisi realistinen kuva työelämästä valmistuessaan.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä oli useampi tapaaminen tulevasta yhteistyöstä. Näissä kokouksissa keskusteltiin yhteistyön odotuksista, säännöistä ja ehdoista. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja miten yhteistyö käytännössä tehtäisiin sovittiin kirjallisesti kahdenvälisessä sopimuksessa.

Työnantaja
Ensimmäinen askel oli, että työnantaja oli yhteydessä Axxellin johtoon ja yksikönjohtajaan kertoakseen ideastaan tulevasta yhteistyöstä, tarpeistaan ja toiveistaan.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen työnantaja alkoi tutustua kokkien opetussuunnitelmaan yksityiskohtaisesti ja teki ehdotuksia siitä, miten hän voisi auttaa opiskelijoita saavuttamaan oppimistavoitteet. Sopimukseen lisättiin myös tiedot opetuksen/ohjaukseen liittyvistä tehtävistä, ajasta/päivistä ja vastuualueista.  Tässä tapauksessa sovittiin, että työnantaja viettää 2 päivää (maanantaisin ja tiistaisin) kouluopetuksessa luokissa tavalla joka auttaa parantamaan opetussuunnitelmaa siten että se sopisi paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin. Samalla kun työnantaja opettaisi hän jakaisi tietojaan, asiantuntemustaan ja työelämän realiteetteja opettajille.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Työnantaja, koulutusjohtaja ja opettajat rakentavat yhdessä pedagogiikan, joka tukee opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja työllistettävyyttä siten. Tavoite on että kaikki osapuolet pohtivat uudelleen näkemyksiään opiskelijoiden opettamisesta, ohjaamisesta ja tukemisesta sekä osaamisen kehityksestä yleensä.

Työnantaja
Valmisteluvaiheessa tehdyn sopimuksen perusteella työnantaja opettaa luokissa opiskelijoiden kanssa viikoittain. Meidän tapauksessa työnantaja opetti yhteistyössä opettajien kanssa ja hänestä tuli arvostettu kollega, joka kuunteli opettajien huolenaiheita ja jakoi ideoitaan ja näkemyksiään siitä, miten mukauttaa opetusta siten että se kannustaa opiskelijoita kehittämään tarvittavia taitojaan. Opettaessaan hän jakoi tietoaan ja pelkojaan alastaan. Työnantaja osallistui myös opettajien kokouksiin joissa hänellä oli mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja mielipiteitään samalla kun hänen ymmärryksensä ammatillisen koulutukseen byrokratiasta kasvoi.

Tunneilla hän valmisteli opiskelijoita työelämään jakamalla tietoa siitä mitä tarvitaan menestyäkseen ammatissa ja mitä taitoja työnantajat etsivät palkatessaan työntekijöitä. Hän opetti heille myös omaa erityisosaamistaan keittiössä ja miten työskennellä paineen alla. Työnantajalla oli tärkeä rooli kun oli kyse opiskelijoiden ohjaamisesta työpaikalla oppimiseen ja hän tarjosi monelle opiskelijalle mahdollisuuden tulla työpaikalla oppimaan ravintolassaan.

Tilaisuuden jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Kokeilun aikana koulutuksen järjestäjä, koulutuspäällikkö ja opettajat tapasivat säännöllisesti työnantajan kanssa keskustellakseen ja arvioidakseen yhteistyön etenemistä. Näiden kokousten päätavoitteena oli oppia kokemuksesta ja parantaa yhteistyön laatua ja siten lisätä sen hyötyjä. Näiden kokousten aikana tehtiin tarvittavia muutoksia yhteistyökuvioihin tarvittaessa.

Työnantaja
Koska kokeilu onnistui hyvin yhteistyö jatkuu edelleen, ja sekä työnantaja että ammatillisen koulutuksen järjestäjä levittävät tietoa tästä yhteistyötavasta suuremmalle yleisölle.

Suosituksia

Meidän tapauksessamme työnantaja ei tutustunut opetussuunnitelmiin ennen ensimmäistä kokousta. Kaikki alkoi ideasta ja tarpeesta, joita hänellä oli. Työnantaja kuitenkin sanoi, että hänellä olisi ollut helpompaa ja että osa haasteista joita hän kohtasi alussa olisi voitu ratkaista etukäteen, jos hän olisi perehtynyt paremmin opetussuunnitelmiin. Tällainen yhteistyö ei ole halpaa, ja se vaatii avointa mieltä sekä työnantajalta että ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Se on kuitenkin hyvä tapa kaikille osapuolille oppia ymmärtämään toistensa realiteetteja. Tämä on myös hyvä tapa antaa työnantajalle mahdollisuuden vaikuttaa opetuksen sisältöön ja mihin taitoihin opetuksessa tulisi keskittyä. Meidän kokeilussa oli mukana vain yksi työnantaja. Suositellemme että tälle annetaan runsaasti aikaa koska ei ole helppoa päästä sisään ja oppia ymmärtämään ammatillisen koulutuksen maailmaa, jos olet ulkopuolinen.

Ehdotamme että tämä yhteistyötapa tehdään jokaisen lukuvuoden alussa. Ideana on järjestää työnantajille ja opettajille tiedotustilaisuus jossa he voivat kokoontua keskustelemaan ja pohtimaan (pien)ryhmissä, miten ammatillinen koulutus ja työnantajat voivat tehdä yhteistyötä ja arvioida ja oppia aiemmista yhteistyöistä. Maksimaalisen hyödyn saamiseksi on kannattaa aloittaa pienryhmä keskusteluilla, joissa kaikkia osallistujia kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja pelkojaan sekä kuuntelemaan ja oppimaan muiden kokemuksista. Näiden tapaamisten tavoitteena on kehittää olemassa olevia yhteistyömenetelmiä ja perustaa uusia kumppanuuksia.

Työnantaja kokouksia voidaan järjestää myös opetussuunnitelman ja tarjottujen kurssien selittämiseksi ja selkeyttämiseksi sekä miten ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat ottaa työnantajien mielipiteitä ja odotuksia huomioon kun suunnitellaan ja pidetään kursseja. Kokouksen aikana on tärkeää varata riittävästi aikaa pohdintaan ja keskusteluun pienissä ryhmissä ja antaa toisilleen palautetta, ideoita ja kommentteja. Kannattaa varmistaa, että joku kussakin ryhmässä tekee muistiinpanoja ja antaa nämä muistiinpanot tapahtuman johtajalle. Tämä tapa tehdä yhteistyötä mahdollistaa kouluttajien ja työnantajien välisen kanssakäymisen ja kaventaa olemassa olevaa kuilua.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ole yhteydessä työnantajiin ja tutustuta heidät ideaan/menetelmään (jos he eivät ole aiemmin olleet mukana vastaavissa tapahtumissa). Valitse sopiva päivämäärä ja aika ja varaa huone/huoneet, joissa on hyvä akustiikka ja jossa työnantajat/työpaikkaohjaajat/opettajat voivat puhua ja jakaa ideoita.

Tee kokouksen esityslista ja valitse henkilö johtamaan tapahtumaa. Varmista, että kokous noudattaa suunniteltua esityslistaa. Jaa roolit opetustiimissä ja asianomaisille työnantajille. Tämä sitouttaa mukanaolijat. Lähetä kutsut hyvissä ajoin mukana oleville, jotta he voivat valmistautua ja tehdä tarvittavia järjestelyjä jotta he voivat osallistua.

Työnantaja
Jos sinulla on aikaisempaa kokemusta, ole valmis puhumaan kokemuksestasi, niin hyvästä kuin huonosta.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Valmistele tila jossa tapahtuma järjestetään, ja toivota kaikki lämpimästi tervetulleiksi samalla kuin selität tapahtuman tavoitteet ja käyttäytymissäännöt. Kerro osallistujille, mitä heiltä odotetaan, anna aikaa kysymyksille.

Jaa osallistujat ryhmiin joihin kuuluu sekä opettajia ja työnantajia. Varmista, että ryhmien osuus on noin 6 henkilöä/ryhmä. Voit jakaa ryhmät etukäteen ja kertoa osallistujille mihin ryhmään he kuuluvat, tai valita ryhmiä paikan päällä. Jos osallistujia on paljon, suosittelemme ensimmäistä vaihtoehtoa.

Valitse yksi henkilö kustakin ryhmästä tiedottajaksi ja yksi sihteeriksi joka kirjaa ideoita ja ajatuksia. Varmista, että kaikki osallistujat saavat tilaisuuden puhua ja jakaa ideoitaan. Anna ryhmille riittävästi aikaa esitellä itseään ja keskustella itse aiheesta. Voit hyödyntää virtuaalisia työkaluja kun kirjaat ajatukset, ideat ja ehdotukset (esim. Trello) tai käyttää post it -muistiinpanoja tai kirjoittaa ne esimerkiksi Word tiedostoon joka lähetetään myöhemmin tapahtuman vetäjälle. Tapahtuman lopussa anna jokaisen ryhmän saa jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan.

Työnantaja
Osallistu ryhmäkeskusteluihin ja hanki lisätietoja.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tee yhteenveto kaikista eri ryhmien ideoista, ajatuksista ja ehdotuksista. Lähetä yhteenveto kaikille osallistujille. Voit kutsua työnantajat takaisin jatkokokouksiin keskustelemaan siitä, miten tapahtuman aikana herätyt ideat toteutetaan ja miten ne voidaan työstää edelleen niin että niihin voi perustaa kestäviä yhteistyöprojekteja.

Kerää palautetta ja ehdotuksia siitä, miten parantaa tätä tapaa tehdä yhteistyötä tapahtuman jälkeen. Analysoi palautetta avoimin mielin ja tee muutoksia ja parannuksia jotka toteutat seuraavan kerran kun järjestät vastaavan tapahtuman.

Työnantaja
Anna palautetta kokousten arvosta ja työstä eteenpäin tulleita ehdotuksia.

Suosituksia

Kokemuksemme on, että kokous ei saisi kestää yli 2 tuntia. Pidemmät kokoukset estävät työnantajia tulemasta, ja 2 tuntia riittää tehokkaan viestinnän saamiseksi. On parempi pitää useita kokouksia kuin yksi pitkä kokous. Useiden tai säännöllisten kokousten järjestäminen tämän konseptin mukaisesti mahdollistaa jatkuvuuden ja antaa osallistuville aikaa pohtia ja kerätä palautetta kollegoiltaan ja henkilökunnaltaan.

Jos sinulla on tällainen tapahtuma moniammatillisen ryhmän kanssa, varmista, että sijoitat samoja osaamisaloja edustavat osallistujat samoihin ryhmiin. Ajatuksena on antaa ryhmien pohtia, rakentaa yhteyksiä ja kumppanuuksia, ja siksi on tärkeää miten koot ryhmät.

Kokeilussa keskityttiin lisäämään työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta ympäristöystävällisistä tuotteista ja tietoisuudesta. Valitsimme tämän aiheen, koska ympäristöystävällisille tuotteille on suuri kysyntä ja ympäristötietoisuuden parantaminen on tänä päivänä keskiössä ammatillisen koulutuksen opettajilla ja työnantajilla/-tekijöillä. Kokeilumme tarkoituksena oli kiinnittää opiskelijoiden, opettajien, työnantajien ja tukkukauppiaiden huomion Vihreisiin Salonkeihin ja sen taustalla olevaan ideologiaan.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Järjestä (virtuaali-)tapaaminen työnantajien kanssa ja sovi aiheesta/osaamisalueesta, josta haluat lisätietoja, ja valitse, kenet haluat kutsua esittelijäksi. Sovi, missä tapahtuma järjestetään (koulussa tai yrityksessä) ja kenen tulisi olla läsnä. Sovi, miten tapahtuman kustannukset jaetaan.

Koska ajatuksena on oppia uusia asioita ammatista, meidän tapauksessamme Vihreistä Salongeista, on tärkeää, että sovit etukäteen kenet kutsut tapahtuman vetäjäksi. Sovi tapahtuman tavoitteista ja hyödyistä. Kirjoita kutsukirje, joka sisältää tietoa tapahtumasta sekä toiveistasi ja odotuksistasi tapahtumaan liittyen. Varmista, että vetäjä saa kaiken tiedon jota hän tarvitsee tapahtuman valmisteluun, ja mihin pääaiheisiin hänen tulisi keskittyä.

Mainosta tapahtumaa hyvissä ajoin, jotta myös he joiden kanssa et ole aiemmin tehnyt yhteistyötä voivat osallistua. Tämä tapahtuma johtaa todennäköisesti uusien yhteyksien luomiseen yrityksiin joiden kanssa et ole aiemmin tehnyt yhteistyötä.

Varmista, että tapahtuma on opettajien ja opiskelijoiden lukujärjestyksissä jotta he voivat osallistua.

Varaa huone/tila jossa on riittävästi tilaa luennolle ja jos mahdollista esittele tuotteita joita voi koskettaa, haistaa ja tuntea. Varmista että ohjelmassa on tilaa seurustelulle ja keskustelulle sekä että osallistujat voivat sitoa uusia kontakteja, esimerkiksi kahvitaukojen aikana.

Työnantaja
Varmista, että sinulla on pääsy online-kokouksiin, kuten Zoomiin tai Teamsiin, ja että sinulla on riittävästi kaistanleveyttä liittyäksesi virtuaaliseen kokoukseen.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Pidä tervetuliaispuhe tilaisuuden alussa jossa esittelet tapahtuman taustalla olevaa ideaa, toimintatapaa ja vierailevia puhujia. Varmista, että tila jossa tapahtuma järjestetään on järjestetty vierasluennoitsijan (-luennoitsijoiden) toiveiden mukaisesti. Anna luennoitsijoiden johtaa tapahtumaa sekä anna osallistujille aikaa seurustella, esittää kysymyksiä, jakaa ideoita ja mahdollisuuksien mukaan testata näytteitä joita on esillä.

Tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta alansa viimeisimmistä trendeistä ja luoda kontakteja työnantajien, opettajien ja opiskelijoiden välille. Kontaktien tekeminen tällaisessa ympäristössä on hyvä ponnahduslauta jatkoyhteistyölle, ja opiskelijat saavat mahdollisuuden luoda kontakteja, jotka voivat auttaa heitä löytämään esimerkiksi työharjoittelupaikan. Kokeilumme tavoitteena oli lisätä osallistujien ymmärrystä siihen miten ympäristöystävälliset tuotteet voi johtaa pidempään työelämään.

Työnantaja
Ole valmis kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluihin.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tilaisuuden jälkeen on tärkeää kerätä palautetta osallistujilta ja vierailevalta luennoitsijalta/luennoitsijoilta. Käy rakentava palaute läpi avoimin mielin ja opi siitä. Palautteen perusteella tee tarvittavat muutokset, jotka toteutat seuraavalla kerralla kun järjestät samankaltaisen tapahtuman.

Analysoi miten tapahtuma on vaikuttanut osallistujien taitojen kehitykseen ja onko tapahtuma johtanut uusiin yhteistöihin/kontakteihin työnantajien/työntekijöiden ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien/opettajien sekä työnantajien/työntekijöiden ja opiskelijoiden välillä.

Työnantaja
Anna palautetta tilaisuuden onnistumisesta, tilaisuuden hyödyistä ja mitä oli ”turhaa”. Sovi jatkotoimista.

Suosituksia

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi olla tottunut osallistumaan virtuaalisiinkokouksiin mutta on hyvä muistaa että kaikki työnantajat/työntekijät eivät ole yhtä kokeneita osallistumaan virtuaalikokouksiin. Täten on hyvä että kirjaudut sisään hyvissä ajoin jotta voit tukea muita osallistujia.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä, sinun on tärkeää vastata opiskelijoiden, opettajien, työnantajien ja työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin ja ottaa nämä tarpeet huomioon tilaisuutta järjestäessä. Kun valitaan aihe tilaisuuteen on tärkeä että aihe kiinnostaa sekä työnantajaa että ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

VET@work – Green hairsaloon – YouTube

Scroll to Top