Metod 2: Låt oss arbeta tillsammans

Introduktion

Detta handlar om att skapa förväntningar! I takt med att relationen är etablerad är det viktigt att se till att alla parter är tydliga med vad som förväntas av dem, deras roller och ansvar i samarbetet. Detta kan vara i form av ett skriftligt avtal som tydligt anger vad som ska hända, när och av vem under samarbetet. Det kan låta formellt, men ett formellt avtal förhindrar förvirring eller konflikter senare.

Att se till att förväntningarna diskuteras öppet och ärligt och att man gör överenskommelser från början hjälper på lång sikt och i situationer där det är meningsskiljaktigheter.

Studerande kommer att veta exakt vad som förväntas av dem, hur man beter sig och hur samarbetet sannolikt kommer att utvecklas. Alla parter kommer att vara insatta i sina roller när det gäller att försäkra sig om att samarbetet håller god kvalitet.

cases let's work together

Exempel på Låt oss arbeta tillsammans som har piloterats inom projektet

Idén till samarbetet kom från en arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen som upplevde att det var svårt att anställa personal med rätt kompetens. Hen var orolig för att yrkesutbildningsanordnarna inte kände till hur verksamheten ser ut för restaurangkockar. Hen tänkte att om hen kunde få en roll i att utbilda studerande så höjer hen också lärarens medvetenhet och färdigheter om de senaste trenderna inom sitt område. Hens chanser att anställa studerande med rätt kompetens skulle förbättras. Hen ansåg att om studerande får rätt uppfattning om vad arbete inom ett visst område innebär så hindrar detta nyutexaminerade att hopp av sina jobb tidigt i karriären. Hen kontaktade Axxell och tillsammans kom de till en överenskommelse där arbetsgivaren skulle tillbringa några dagar i veckan i skolan och undervisa studerande samt dela sin kunskap med lärarna. Syftet var att se till att studerande får de färdigheter som behövs och att de bild av arbetslivet är mer realistisk när de får sin examen.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Flera möten mellan yrkesutbildningsanordnaren (ledningen, enhetschef för hotell- och restaurangbranschen) och arbetsgivaren hölls. Under dessa möten diskuterades förväntningarna, reglerna och villkoren för samarbetet. Kortsiktiga och långsiktiga mål fastställdes och ett bilateralt avtal slöts.

Arbetsgivare
Det första steget var att arbetsgivaren kontaktade ledningen för Axxell och presenterade sin idé bakom samarbetet och vad hens behov och förhoppningar var.

Efter första mötet började arbetsgivaren bekanta sig med kockutbildningens examensgrunder i detalj och kom med förslag på hur hen kunde hjälpa studerande att nå inlärningsmålen. Detaljer om arbetsuppgifterna, tider/dagarna och ansvaret för undervisning/mentorskap togs med i kontraktet. Man kom överens om att arbetsgivaren skulle tillbringa 2 dagar (måndagar och tisdagar) i skolan och undervisa studeranden och formulera en läroplan som stöder arbetslivets behov.  Han delade även med sig av sina kunskaper och sin expertis till lärare samtidigt som han ökade sina förståelse för yrkesutbildningens verklighet.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Arbetsgivaren, enhetschefen och lärarna byggde tillsammans upp en pedagogik som stöder kompetensutveckling och anställbarhet hos studerande på ett sätt som tvingade alla parter att ompröva sina åsikter när det gäller undervisning, handledning och stöd till studerande och kompetensutveckling i allmänhet.

Arbetsgivare
Baserat på det avtal som skapades under förberedelserna schemalagdes lektioner åt arbetsgivaren veckovis. Arbetsgivaren undervisade tillsammans med lärare och blev en uppskattad kollega som lyssnade på lärarnas oro och delade med sig av sina idéer och åsikter om hur anpassa undervisningen på ett sätt som uppmuntrar studerande att sträva efter rätt kompetens. Under lektionerna delade hen med sig av sina kunskaper och farhågor om sin bransch. Arbetsgivaren deltog också i lärarmötena och fick möjlighet att dela med sig av sina idéer och åsikter samtidigt som han fick veta om byråkratin som är en del av arbetslivet.

Under lektionerna förberedde han studerande för arbetslivet genom att dela med sig av de färdigheter som behövs för att bli framgångsrik inom yrket. Hen berättade även om vilka färdigheter arbetsgivare letar efter när de anställer. Hen lärde studeranden och personal sina tricks i köket och hur man arbetar under press. Arbetsgivaren hade en viktig roll när det gällde att förbereda studenterna för arbetsbaserat lärande och hen erbjöd flera av studerande möjligheten att komma och göra sin arbetslivsförlagda inlärning i sin restaurang.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Under piloteringen hade yrkesutbildningsanordnaren, enhetschefen och lärarna regelbundna möten med arbetsgivaren för att diskutera och utvärdera hur samarbetet framskred. Huvudsyftet med mötena var att dra lärdom av erfarenheterna och förbättra kvaliteten på undervisningen och få bästa möjliga nytta av samarbetet. Under mötena gjordes vid behov justeringar av samarbetet.

Arbetsgivare
Eftersom piloteringen var en succé fortsätter detta samarbete fortfarande. Både arbetsgivaren och yrkesutbildningsanordnaren sprider information om detta sätt att samarbeta åt andra.

Rekommendationer

I vårt fall bekantade sig arbetsgivaren inte med examensgrunderna före det första mötet. Allt började med en idé och ett behov hen hade. Arbetsgivaren säger att retroaktivt så skulle det ha hjälpt om han hade läst examensgrunderna på förhand och att många av problemen som uppstod i början av samarbetet skulle ha kunnat lösas i förväg om han hade varit bättre insatt i examensgrunderna. Denna typ av samarbete är inte billigt, och det kräver en god vilja från både arbetsgivaren och yrkesutbildningsanordnaren. Det är dock ett bra sätt för alla inblandade parter att lära sig om den verklighet som lärare, arbetsgivare och studerande står inför. Detta är också ett bra sätt för en arbetsgivare att få en input i hur undervisningen ska göras och vilka färdigheter som ska fokuseras på då man undervisar. I vårt fall involverade vi bara 1 arbetsgivare under en längre period. Vi rekommenderar att man ger detta tid eftersom det inte är lätt att komma in i och förstå yrkesutbildningsvärlden som en utomstående.

Vi rekommenderar att detta sätt att samarbeta görs i början av varje läsår. Idén är att ordna ett informationsmöte mellan arbetsgivare och lärare så att de kan träffas och prata och reflektera i grupper kring hur yrkesutbildning och arbetslivet kan samarbeta och utvärdera och ta till sig kunskap från tidigare samarbeten. För att få maximal nytta är det fördelaktigt att ordna små gruppreflektionssessioner där alla parter uppmuntras dela sina tankar och rädslor och lyssna och lära sig av andras erfarenheter. Syftet med dessa möten är att förbättra samarbetet i våra existerande nätverk och att upprätta nya nätverk.

Arbetsgivarmötena kan ordnas för att förklara och förtydliga läroplanen och de kurser som erbjuds och för att komma överens om hur arbetsgivaren åsikter och förväntningar på kurser kan inkluderas i kursbeskrivningarna. Under mötet är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för reflektion och gruppdiskussioner och för att ge varandra feedback, idéer och kommentarer. Se till att en i varje grupp gör anteckningar och lämnar anteckningarna till evenemangets ledare. Tillfället är en möjlighet att utbyta tankar och kunskap mellan lärare och arbetsgivare och att minska klyftan som finns mellan dem.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Kontakta arbetsgivarna och introducera dem i evenemanget (om de inte tidigare har varit inblandade i liknande evenemang). Välj ett lämpligt datum och tid samt hitta ett rum med bra akustik där arbetsgivare/handledare/lärare kan prata och dela idéer.

Gör en agenda för mötet och välj en person som leder evenemanget och som ser till att mötet följer den planerade agendan. Fördela roller i grupperna som består av lärare och arbetsgivare. Detta hjälper involvera alla. Skicka inbjudningarna till de som ska delta i god tid så att de hinner förbereda sig och vidta de åtgärder som gör det möjligt för dem att delta.

Arbetsgivare
Om du har tidigare erfarenhet av detta, var beredd att dela med dig av din erfarenhet, bra och dålig.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Förbered utrymmet där evenemanget kommer att äga rum. Få alla att känna sig välkomna, förklara syftet med evenemanget och gå igenom spelreglerna. Låt deltagarna veta vad som förväntas av dem och ge tid för frågor.

Fördela deltagarna i grupper som består av utbildare och arbetslivets representanter. Se till att grupperna är i jämnstora, cirka 6 personer/grupp. Du kan antingen dela upp grupperna i förväg och låta deltagarna veta i vilken grupp de kommer att vara i eller välja grupper på plats. Om det finns många deltagare rekommenderar vi det första alternativet.

Välj en person i varje grupp till ordförande och en till sekreteraren som skriver ner idéerna och tankarna. Se till att alla får möjlighet att tala och dela med sig av sina idéer. Ge grupperna tillräckligt med tid för att presentera sig själva och diskutera ämnena. Du kan använda virtuella verktyg för att skriva ner tankar, idéer och förslag (t.ex. Trello) eller så kan du använda post-it lappar eller skriva i ett t.ex. Word dokument som skickas till evenemangets ledare. Före du avslutar evenemanget, se till att varje grupp får dela idéer och tankar med de andra grupperna.

Arbetsgivare
Delta i gruppdiskussioner och få mer information.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Gör en sammanfattning av alla idéer, tankar och förslag från de olika grupperna. Skicka en sammanfattning till alla deltagare. Du kan bjuda in arbetsgivarna till ytterligare möten för att diskutera hur genomföra och arbeta vidare med de idéer som väcktes till liv under evenemanget och påbörja hållbara samarbetsprojekt utifrån detta.

Samla in feedback och förslag på hur man kan förbättra detta sätt att samarbeta efter evenemanget. Analysera feedbacken med ett öppet sinne och gör justeringar och förbättringar som du implementerar nästa gång du arrangerar ett motsvarande evenemang.

Arbetsgivare
Ge feedback om nyttan av mötet och kom med förslag på hur arbeta för att gå vidare.

Rekommendationer

Vår erfarenhet är att mötet inte bör vara mer än 2 timmar långt. Längre möten hindrar arbetsgivare från att delta och 2 timmar räcker för att få igång diskussioner. Det är bättre att ha flera möten än ett långt möte. Att ha flera regelbundna möten som följer detta koncept möjliggör kontinuitet och ger de närvarande tid att reflektera och samla in feedback från sina kollegor och personal.

Om du ordnar den här typen av evenemang med en multiprofessionell grupp, se till att du placerar deltagare som representerar samma kompetenser i samma grupper. Tanken är att låta grupperna reflektera, bygga kontakter och partnerskap och därför är det viktigt att noggrant välja gruppmedlemmarna.

Denna pilotering fokuserade på att öka medvetenheten om miljövänliga produkter bland arbetsgivare, anställda, lärare och studeranden. Vi valde detta tema eftersom det finns en stor efterfrågan på miljövänliga produkter och förbättrad miljömedvetenhet bland dem som utbildar inom yrkesutbildningen och dem som arbetar i arbetslivet. I vårt pilotprojekt var tanken att lyfta upp Green Salon och ideologin bakom den för studerande, lärare, arbetsgivare och grossister.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Ordna ett (virtuellt) möte med arbetsgivarna och kom överens om det ämne/det kompetensområde du vill lära dig mer om och välj vem du vill bjuda in som föreläsare. Kom överens om var evenemanget ska hållas (på skolan eller i ett företag) och vem som ska delta i evenemanget. Kom överens om hur du delar kostnaderna för evenemanget.

Eftersom tanken är att lära sig nya saker om yrket, i vårt fall Green Saloon, är det viktigt att du kommer överens om vem du ska bjuda in som föreläsare för evenemanget. Kom överens om evenemangets mål och fördelar. Skriv ett inbjudningsbrev som innehåller information om förhoppningar och förväntningar på evenemanget. Se till att föreläsaren får all information hen behöver för att förbereda evenemanget och vad huvudtemat hen ska fokusera på är.

Marknadsför evenemanget i god tid så att även de som du inte tidigare har samarbetat med kan delta. Det här evenemanget kommer sannolikt att leda till nya kontakter med företagare som du inte har tidigare samarbete med.

Se till att evenemanget ligger i lärarnas och studerandes tidsschema så att de har möjlighet att delta.

Boka ett rum där det finns tillräckligt med utrymme för att ha föreläsningen och om möjligt visa upp produkter som du kan röra, lukta och känna. Gör plats i agendan, tex längre kaffepauser, för deltagarna att mingla och prata med varandra och skapa kontakter.

Arbetsgivare
Se till att du har tillgång till virtuella mötesverktyg som Zoom eller Teams och att du har tillräckligt med bandbredd och laddning för att delta i hela mötet.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
I början av evenemanget håller du ett välkomsttal där du introducerar idén bakom evenemanget, innehållet och gästföreläsaren. Se till att utrymmet där evenemanget hålls har ordnats enligt föreläsarens önskemål. Låt föreläsaren leda evenemanget, ge deltagarna tid att mingla, ställa frågor, dela idéer och om möjligt testa produkter som visas upp.

Syftet är att evenemanget ska göra deltagarna mer medvetna om de senaste trenderna i deras bransch och ge dem möjligheter att knyta kontakter mellan arbetsgivare, lärare och studeranden. Att knyta kontakter under dylika evenemang är bra språngbrädor för ytterligare samarbeten. Evenemanget hjälper studerande att skapa kontakter som kan hjälpa dem att hitta praktikplatser. I vår pilot var syftet att få alla inblandade att bli bättre informerade om hur miljövänliga produkter kan resultera i ett längre arbetsliv.

Arbetsgivare
Var beredd att lyssna och bidra till diskussionerna.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Efter evenemanget är det viktigt att samla in feedback från deltagarna och gästföreläsaren. Gå igenom den konstruktiva feedbacken med ett öppet sinne och lär av det. Gör nödvändiga justeringar på basen av feedback och implementera dem nästa gång du ordnar ett motsvarande evenemand.

Analysera vilken inverkan evenemanget har på deltagarnas kompetensutveckling. Analysera även om evenemanget har resulterat i nya samarbeten/kontakter mellan arbetsgivare/anställda, yrkesutbildningsanordnare/lärare och arbetsgivare/anställda och studerande.

Arbetsgivare
Ge feedback om evenemanget, vad du tyckte var bra och vad som kunde förbättras. Kom överens om hur fortsätta samarbetet.

Rekommendationer

Att delta i virtuella möten kan vara normalt för yrkesutbildningsanordnaren, men alla arbetsgivare är inte bekanta med detta, så se till att du finns som stöd om arbetsgivaren behöver din hjälp.

Som yrkesutbildningsanordnare är det viktigt att tillgodose olika de behov kunder och anställda har och man tar hänsyn till dessa när man arrangerar dylika evenemang. När man bestämmer temat för ett dylikt evenemang är det viktigt att yrkesutbildningsanordnaren och arbetsgivarna kommer överens om ett gemensamt intresse/tema som evenemanget fokuseras på.

VET@work – Green hairsaloon – YouTube

Scroll to Top