Methode 5: Samen concurreren

Inleiding

Plan ruimte om te leren! Een werkgever biedt waardevolle werkervaring om technische vaardigheden te ontwikkelen. Maar hij kan ook tijd in het werkrooster vrijmaken voor een leerling om te leren zonder de druk van werkverplichtingen.

cases common projects

Voorbeelden van gemeenschappelijke projecten – Samen concurreren die zijn uitgeprobeerd in het kader van het project VET@work

Van opdrachten en taken een wedstrijd maken op een manier die een win-win situatie creëert voor de werkgever, de leraar en de leerlingen.

Een werkgever geeft een docent een taak of project waar een klas/groep studenten aan kan werken, zoals de ontwikkeling van een marketingstrategie of een logo. De groep studenten werkt individueel of in groepjes aan de door de werkgever en de docent gegeven taak en brengt de docent/werkgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen en krijgt feedback over het voltooide werk. Als de producten af zijn, presenteren de leerlingen ze aan de werkgever, hetzij virtueel (via Teams of Zoom) of in de klas. De werkgever kiest dan één van de producten als winnaar en zal het implementeren in zijn/haar bedrijf. Alle studenten krijgen feedback op hun producten en de winnaar krijgt een certificaat waarop de taak en doelstelling worden gepresenteerd en de feedback van de werkgever zichtbaar is.

De docent en de werkgever hebben een overleg waarin zij het doel van de cursus en de verwachtingen van de werkgever bespreken. Tijdens deze bijeenkomst maken ze afspraken over de tijdlijnen en hoe ze samenwerken binnen het gemeenschappelijke project. Het idee is dat de werkgever de studenten een taak geeft die in overeenstemming is met het leerplan en die zij zullen verwerken in een product dat de werkgever kan gebruiken of implementeren. Ook al wordt de taak in de klas of virtueel uitgevoerd onder toezicht en begeleiding van de docent, toch moet de taak als een echte werkopdracht worden beschouwd.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
De docent en de werkgever bespreken de opdracht persoonlijk of online. De docent informeert de werkgever over de vaardigheden die de studenten bezitten en de vaardigheden en competenties die de opdracht moet ontwikkelen. De docent en de werkgever komen een tijdschema voor de opdrachten overeen en maken afspraken over de taakverdeling en de rol die zij tijdens de opdrachten zullen hebben/nemen. De docent en de werkgever spreken ook af hoe de begeleiding van de docenten zal verlopen en hoe de studenten feedback zullen krijgen over de vorderingen die ze tijdens de opdracht maken.

Werkgever
De werkgever moet actief betrokken worden bij het ontwerp en de specificatie van de opdracht via overleg met de school.

Uitvoering

owel de docent als de werkgever ontmoeten de leerlingen in een klaslokaal of virtueel op bijv. Teams of Zoom om de opdracht aan de leerlingen te presenteren. De werkgever presenteert de opdrachten en wat de wensen zijn met betrekking tot het eindproduct. De werkgever vertelt ook waarvoor het ontwikkelde product gebruikt gaat worden en wat het doel (publiek) is van het product. Studenten worden aangemoedigd om vragen te stellen en worden geïnformeerd over de volgende stappen en hoe en wanneer ze met de werkgever/docent kunnen communiceren. Ongeveer halverwege de opdracht wordt een tweede bijeenkomst belegd, in de klas of virtueel. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de studenten de vooruitgang die ze met het product hebben geboekt en krijgen ze feedback en suggesties voor verbeteringen. Aan het einde van de cursus/opdracht presenteren de leerlingen hun eindproduct aan de werkgever en de docent. De werkgever en de docent ontmoeten elkaar face-to-face of virtueel om feedback te geven op de geleverde producten en zullen de winnaar en het product dat de werkgever zal gebruiken, kiezen.

Na het evenement

De werkgever en de leraar komen samen om de opdracht, de voortgang van het werk en de methode te evalueren. Ze stellen vast welke zaken voor verbetering vatbaar zijn en kijken of ze de samenwerking kunnen voortzetten in andere opdrachten.

Dit voorbeeld omvat een door de school georganiseerde wedstrijd voor landschapsarchitectuur door vrijwilligers waarbij leerlingen worden uitgedaagd een tuin te realiseren volgens specifieke instructies. De beste leerlingen worden geselecteerd voor de regionale wedstrijd “beste vakman”.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Bereid een ontwerp voor de uitdagers voor, inclusief een briefing voor specifieke materialen, planten, enz.

Schrijf de wedstrijdinstructies, de regels en de regelementen voor de puntentelling. Nodig professionals uit om aan de beoordeling deel te nemen, zoals een officiële vertegenwoordiger van een branchevereniging. Het evenement kan intern plaatsvinden als onderdeel van het lesprogramma of als een evenement met toeschouwers.

Deel instructies en details over de competitie met leerlingen en promoot het evenement via social media platforms zoals Facebook, Instagram, TikTok, etc.

Werkgever
Als werkgevers worden uitgenodigd om deel te nemen als juryleden, lees dan de instructies en regels en neem kennis van de ontwerpen, waarbij je een score toekent aan elk project volgens de richtlijnen voor het toekennen van punten.

Studenten
Schrijf je in voor de wedstrijd (als vrijwilliger).

Lees de instructies en regels en oefen om je voor te bereiden.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Voor de wedstrijd begint: verwelkom de professionals, geef een korte presentatie van de wedstrijd, de regels, stel de deelnemende leerlingen voor en beantwoord mogelijke vragen.

Seperaat: verwelkom de leerlingen, herinner hen aan de regels en instructies, wijs hen de weg naar hun plek, laat zien welke planten en materialen tot hun beschikking staan, en beantwoord mogelijke vragen.

Werkgever
Evalueer en beoordeel de deelnemers gedurende de hele tijd volgens de scoringsrichtlijnen.

Studenten
Zorg dat je goed voorbereid bent met gereedschap en dat je op tijd bent voor de start. Leer de regels en instructies en stel vragen indien nodig (niet toegestaan tijdens de wedstrijd).

Na het evenement

Het  beroepsonderwijs
Verzamelen en verstrekken van de eindresultaten, toekennen van prijzen aan de winnaars en gastvrijheid verlenen om de studenten en werkgevers te bedanken.

Werkgever
Werkgevers geven hun eindoordeel en feliciteren alle deelnemende studenten. Het is ook een gelegenheid om de deelnemers technisch en loopbaanadvies te geven.

Studenten
Blijf professioneel, ruim je werkplek op, zorg goed voor je gereedschap en erken je prestaties. Maak van de gelegenheid gebruik om advies in te winnen bij de juryleden en bouw aan je kennis en cv.

Aanbevelingen

Voor de school is dit een geweldige manier om de vaardigheden onder de aandacht te brengen die leerlingen tijdens hun studie hebben geleerd. En om de betrokkenheid van professionals aan evenementen van de school te vergroten.

Voor studenten is het een goede manier om zichzelf uit te dagen en kansen te creëren om hun beroepsvaardigheden te tonen aan werkgevers en een baan te vinden.

Voor werkgevers is het een goede manier om leerlingen in een realistische situatie te beoordelen  en potentiële nieuwe medewerkers te ontdekken.

Om dit tot een succes te maken, moet de school leerlingen aanmoedigen om deel te nemen en vakmensen aanmoedigen om hun leerlingen te komen ondersteunen tijdens de wedstrijd. Het kan worden gebruikt om andere leden van de scholen, familie en vrienden uit te nodigen om de leerlingen/studenten te steunen. Daarom zijn open dagen een goede gelegenheid voor dit evenement. Familieleden, toekomstige en huidige leerlingen, professionals en opleiders kunnen elkaar ontmoeten en over hun ervaringen praten.

Als onderdeel van het curriculum moeten leerlingen in het kader van hun werkervaring soms een project uitvoeren. Dit project moet een afzonderlijke activiteit zijn wat de leerling moet uitvoeren, evalueren en rapporteren. Het kan gaan om een verandering van werkpraktijk, de invoering van nieuwe technologie of machines, de vergelijking van alternatieve technieken, veranderingen in processen of verbeteringen van het werk.

Dit soort projecten kan worden gebruikt als een beoordeling van de werkervaring die ook past in het curriculum. Hoewel het project gericht moet zijn op een onderdeel van het curriculum, moet het ook de werkgever ten goede komen. En kan het gebruikt worden om de leerling te belonen als onderdeel van een op de praktijk gebaseerde competitie.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Het is belangrijk een project overeen te komen dat relevant is voor het curriculum en ook voor de werkgever. Het moet ook realistisch zijn en binnen de werkervaringsperiode (begin, uitvoering en voltooiing) kunnen worden uitgevoerd. De docent kan alle leerlingen vragen zo’n project uit te voeren en een prijs uit te loven voor het beste project.

Werkgever
Werkgevers moeten nadenken over toekomstige veranderingen of uitdagingen die ze willen aanpakken en hoe ze het best een realistisch project kunnen aanbieden dat een student kan onderzoeken.

Studenten
Studenten moeten voorafgaand aan hun stage worden geïnformeerd over de diepte en breedte van een project. Het is ook belangrijk dat de student het belang inziet van commerciële gevoeligheid en vertrouwelijkheid wanneer hij betrokken is bij een project binnen het bedrijf.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Als het project eenmaal van start is gegaan, is het belangrijk om goed contact te houden met de student en de werkgever om ervoor te zorgen dat het naar wens verloopt en niet te groot of te klein wordt.

Werkgever
Geef zoveel mogelijk informatie en steun aan de student om het project te onderzoeken, maar doe het niet voor hem. Stel in het ideale geval een mentor ter beschikking om de student naar de uiteindelijke antwoorden te leiden.

Studenten
De student moet de tijd hebben om het project uit te voeren naast zijn gewone taken op het werk. Dit kan inhouden dat hij toegang moet hebben tot andere mensen, onderzoeken moet uitvoeren en een projectverslag moet kunnen maken.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Het is mogelijk een evenement te organiseren waarbij de leerlingen hun projecten presenteren aan hun medeleerlingen en aan de werkgever, die als hun sponsor of mentor voor het project kan worden beschouwd. Het project moet beoordeeld worden en bijdragen tot het eindcijfer dat aan de leerling wordt toegekend.

Werkgever
De leerling helpen het project af te sluiten en een eindverslag en een eindevaluatie te maken. Indien beschikbaar, contact opnemen met de opleiding om een laatste debriefing en presentatie van het project door de student bij te wonen.

Studenten
In veel gevallen moeten studenten hun project presenteren als een beoordeeld werkstuk en/of als een presentatie. Vergeet niet de werkgever te bedanken voor de verleende steun.

Aanbevelingen

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het project haalbaar is binnen het tijdschema en geen buitensporige hoeveelheid middelen vereist boven wat er al is. Zorg ervoor dat een dergelijk project door de docent en de werkgever wordt goedgekeurd om er zeker van te zijn dat het op de realiteit is gebaseerd.

Scroll naar boven