Methode 10: Blijf op de hoogte van ontwikkelingen.

Inleiding

Wederzijds leren!  Stuur de docent naar een bedrijf om kennis te nemen van actuele ontwikkelingen en nodig werkgevers en werkmentoren uit op school, zodat zij kennis kunnen nemen van de werkelijkheid van het leven op de school.  En beter zicht krijgen krijgen in het onderwijslandschap.

cases keeping updated

Voorbeelden van op de hoogte blijven van ontwikkelingen die bij wijze van proef zijn ingevoerd binnen het VET@work-project

Docenten hebben soms het gevoel dat ze ver van hun vakgebied zijn komen te staan door het missen van actuele werkervaring binnen bedrijven. Dat ze meer binnen bedrijven zouden moeten kijken naar de nieuwste ontwikkelingen en technieken.

Daarom wordt docenten de mogelijkheid geboden een geschikt bedrijf te zoeken waar ze hun eigen leerdoelen/ bijscholing kunnen realiseren. Niet alleen werken ze daarbij aan hun eigen professionele kennis en vaardigheden, maar dragen zij ook bij aan een betere samenwerking met de werkgever en de werknemers van het bedrijf.  Ook kunnen ze werkmentoren opleiden terwijl ze in het bedrijf werken en ze zullen beter in staat zijn leerlingen voor te bereiden die hun praktijk willen doen in het bedrijf waar de leraar zelf ervaring opgedaan heeft.

Uitvoering

het beroepsonderwijs
De leraar werkt als personeelslid mee maar wordt betaald door de school. Tijdens zijn werk leidt de leraar ook toekomstige werkmentoren op. Hij maakt  plannen over hoe hij de nieuw geleerde vaardigheden en methodes in zijn lessen  kan toepassen en hoe hij zijn ervaring onder zijn collega’s kan verspreiden. De medewerker/docent voert gesprekken met de werkgever en de aangestelde mentor om de praktijkervaringen te bespreken. En de verwachtingen te bespreken die de werkgever/werknemers hebben ten aanzien van leraren en leerlingen die zij in de toekomst (zouden kunnen) ontvangen.

Werkgever
De werkgever zorgt ervoor dat de docent de taken kan uitvoeren tijdens de praktijkstage en zorgt ervoor dat de aangestelde mentor voldoende tijd heeft om de docent te ondersteunen. De werkgever en de werknemers beginnen plannen te maken over hoe ze de dingen die ze van de leraar tijdens zijn/haar bezoek hebben geleerd, kunnen implementeren.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
De onderwijsorganisatie en de docent maken samen een tijdsplanning en bepalen de leerdoelen voor de praktijkstage. Zij bespreken wat de docent moet doen en hoe dit praktisch kan worden geregeld (behoefte aan vervangende leraren enz.). De leraar neemt contact op met de werkgever en treft de nodige regelingen voor de praktijkstage. De docent bespreekt met de werkgever een werkschema en werktaken.

Werkgever
De werkgever en de opleidingsinstelling gaan een overeenkomst aan voor de praktijkstage van de leraar. De werkgever zorgt ervoor dat de leraar de taken kan uitvoeren die hij/zij geacht wordt te doen en wijst een van zijn personeelsleden aan als mentor van de leraar. De werkgever bereidt zijn personeel voor en informeert hen over wat en waar de leraar zal werken.

Werkgevers geven aan dat wat op school geleerd wordt, niet altijd aansluit bij wat er in de praktijk nodig is. Werkgevers vinden het aanbieden van stageplaatsen nog steeds veel werk, en hebben vaak geen tijd om studenten te begeleiden. Zeker als de geleerde theorie niet aansluit bij de praktijk.  Om deze aansluiting op kennisniveau te verbeteren en de samenwerking tussen werkgevers en school te verbeteren, is in Lelystad de stage voor docenten opgezet.

Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk om elkaars situatie te kennen. Voor een docent: weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn om op de werkplek te kunnen functioneren. Zowel wat betreft vakkennis als wat betreft 21st century skills. Voor de leerkrachten zelf is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste professionele ontwikkelingen.  Zo kunnen zij hun curriculum up-to-date houden en studenten optimaal voorbereiden op hun stage.

In Lelystad wordt dit bereikt door docenten een aantal dagen zelf stage te laten lopen bij een leerbedrijf. Dit heeft ook een positief effect op de samenwerking tussen de docent en de werkgever. Zij zijn op de werkplek met elkaar in gesprek, waardoor wederzijds respect wordt gestimuleerd en er aan de samenwerking wordt gebouwd.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
De school of de individuele docent en de werkgever leggen contact over samenwerking. Beide partijen moeten overtuigd zijn van de wens, het nut en de noodzaak van de samenwerking. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het doel van de stage en het programma.

Werkgever
De werkgever moet aangeven dat hij ook tijd wil investeren in de samenwerking en bereid is de docent/stagiair te begeleiden.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
De docent werkt mee op de werkplek en met de verschillende disciplines, leert de nieuwste werkprocessen en technieken door samen te werken met en te kijken naar het werk van de specialisten.

De docent onderzoekt en inventariseert welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om stage te kunnen lopen in het bedrijf. Wat moeten ze op school leren en wat leren ze in de praktijk?

De docent inventariseert wat er van stagiaires verwacht wordt met betrekking tot 21st century skills.

Werkgever
De werkgever zorgt voor gestructureerde ondersteuning en technische achtergrondinformatie. Er moet tijd worden uitgetrokken om de docent te informeren en hem/haar in staat te stellen belangrijke medewerkers van het bedrijf te spreken, zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid en de veiligheid.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
De docent evalueert de stage met de werkgever: hoe is de samenwerking van beide kanten verlopen? Wat is er tijdens de stage opgevallen? Wat neemt de docent mee in het lesprogramma, hoe kijken beiden aan tegen de samenwerking, enz.

Praat als docent met de werkgever over de mogelijke vervolgstappen.

De docent brengt verslag uit van zijn bevindingen aan zijn collega’s van de afdeling waar hij werkt en welke organisatorische verbeteringen zijn nodig om de samenwerking te verbeteren?

Hieruit kan de onderwijsinstelling er achter komen hoe de leerlingen kunnen aansluiten bij de verwachtingen van de werkgever met betrekking tot de 21st century skills?

Werkgever
De werkgever moet feedback geven aan de school  over de geleerde vaardigheden en kennis en welke verdere bijscholing nodig is.

Aanbevelingen

De stage van de leraar is een uitvoerende stap om dichter bij elkaar te komen als school en werkgever. Laat het daar niet bij, zorg voor een vervolg dat de samenwerkingsband versterkt. Dat kan door leerlingen te plaatsen die aan de verwachtingen voldoen, maar ook door bijvoorbeeld de werkgever uit te nodigen om gastlessen te geven op school.

Houd het contact zo levendig mogelijk, zodat werkgever en school blijvend met elkaar kunnen communiceren en de samenwerking steeds sterker wordt.

Zorg ervoor dat er minimaal één keer per jaar een evaluatie plaatsvindt over de samenwerking en de stages van de docenten. Pas afspraken en processen zo nodig aan.

Scroll naar boven