Metod 9: Arbetsgivare i klassrummet

Introduktion

Lär dig av experter!
Att ta in arbetsgivaren eller en arbetsplatshandledaren i klassrummet som (gäst) lärare kommer att ge studerande och lärare möjligheten att lära sig av experter från arbetslivet. Att bjuda in experter till skolan kan leda till ett framtida samarbete och utbyte av erfarenheter samtidigt som det för in arbetslivets rutiner i klassrummet och skolan. Då arbetsgivaren kommer till skolan så blir hen en inspirerande rollmodell för studeranden.

cases employer in the classroom

Exempel på arbetsgivare i klassrummet som har testats inom VET@work projektet

Närvårdare som jobbar på ett äldreboende kom till skolan och genomförde en lektion om personcentrerad vård, eftersom det var ett ämne som arbetsgivarna ansåg att studerande saknade i sin utbildning.

Närvårdarana inom äldreomsorgen tyckte att det var viktigt att prata om yrkets utmaningar för studerande, eftersom de märkte att de nyutexaminerade kollegorna saknar en djupare inblick i personcentrerad vård.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Kontakta arbetsgivaren för att komma överens om ett datum och en tid. Det är också viktigt att planera och förbereda lektionerna, innehållet och uppgifterna. Stöd arbetsgivaren i att förbereda presentationer, IT och annat nödvändigt som post-it lappar, pennor.

Arbetsgivare
Kontakta yrkesutbildningsanordnaren för att komma överens om en lämplig tid och längd för föreläsningen. Det är viktigt att komma överens om ämnet och målen för föreläsningen eftersom arbetsgivaren inte är lärare och kan behöva hjälp med att begränsa presentationen.

Studerande
Förbered studerande om att en extern person kommer in i klassrummet och uppmuntra dem att visa intresse och respekt för besökaren.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Håll gruppen relativt liten, så att alla kan vara aktiva. Blanda aktiviteter så att studerande kan vara uppmärksamma hela tiden. I det här fallet varade föreläsningen ungefär 2,5 timmar inklusive en paus.

Låt studerande ställa frågor och var flexibel.

Arbetsgivare
Stöd arbetstagaren som ska föreläsa genom att förse resurser. Kom överens med yrkesutbildningsanordnaren om innehållet i föreläsningen. Skicka eventuella föreläsningsanteckningar i förväg.

Studerande
Studerande bör visa intresse och respekt för gästföreläsaren och inse att föreläsaren är en representant från en potentiell arbetsgivare. Var beredd på att ställa frågor och ta emot så mycket information från föreläsaren som möjligt.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Gå igenom feedback från arbetsgivare och studerande efter evenemanget. Ofta behövs tid för att analysera all ny information och det kan behövas en uppföljningssession med gästföreläsaren för att bygga vidare på det som har visats/ undervisats.

Arbetsgivare
Föreläsaren bör själva reflektera över föreläsningen efteråt och fastställa de detaljer som behöver vidareutvecklas inför nästa gång.

Studerande
Studerande bör uppskatta möjligheten att dela idéer med människor som har praktisk erfarenhet och representerar arbetslivet.

Rekommendationer

Man bör komma ihåg att en arbetsgivare som kommer in i klassrummet inte nödvändigtvis är en kvalificerad lärare och därför behöver stöd av yrkesutbildningsanordnaren.

Om möjligt, använd praktiska exempel, bilder, videor, ljud, berättelser. De är intressanta och ger mycket information. Ange en maximal storlek på gruppen, till exempel högst 20, eftersom större grupper än det kan ha en negativ effekt på engagemanget från studeranden.

Det är viktigt att få feedback för att försäkra sig om att framtida evenemang blir lyckade. Att få arbetslivet in i implementeringen av läroplanen har ett mervärde i kompetensutvecklingen

Involvera en arbetsgivare i klassrummet i ett yrkesämne. I det här fallet arbetade en klass med ett tekniskt ämne baserat på ett specifikt problem i ett företag. Studerande arbetade i grupp med sina projekt och presenterade dem för arbetsgivaren som lämnade kommentarer, förbättringsförslag, hjälper studeranden att slutförs projekten och diskuterar projekten med klassen.

Gruppen kan börja med att besöka företaget då detta hjälper studeranden att få en ökad förståelse i problemet/uppgiften. Efter detta arbetar studeranden i sina grupper, föreslår lösningar på det tekniska problemet. Som tredje steg kommer arbetsgivaren till skolan, studeranden presenterar sina arbeten och får feedback på sina arbeten av arbetsgivaren.

Till exempel: Omorganisera arbetet på gården för att få mer fritid

1-Studeranden besöker gården, diskuterar med bonden och samlar in de uppgifter de behöver.

2-I skolan arbetar studeranden i sina grupper med uppgiften och kommer med ett förslag.

3-De presenterar sin analys och ett nytt förslag på nytt arbetsschema åt bonden på skolan. Varje gruppförslag analyseras och kommenteras av jordbrukaren, läraren och de andra grupperna.

4-Studerande och tränaren ger feedback om evenemanget och vad det gav dem.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Yrkesutbildningsanordnaren måste träffa arbetslivets representant i förväg för att förbereda och komma överens med honom om omfattningen av det arbete som ska slutföras.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren måste ge så mycket information och bakgrundsmaterial till ett problem som möjligt så att studerande kan analysera frågan och föreslå lösningar.

Studerande
Studerande bör samla in så mycket bakgrundsinformation om det tekniska ämnet som möjligt före de börjar lösa problemet för att de ska ha en så bra uppfattning om arbetsgivarens problem som möjligt.

Utförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Evenemanget sker i tre steg: besöket, arbetet i grupp och rapporten med feedback från arbetsgivaren. Yrkesutbildningsanordnaren bör samarbeta med arbetsgivaren om logistiken.

Arbetsgivare
Var beredd att svara på så många frågor som möjligt och ge all den teknisk information om frågan som du har.

Studerande
Utnyttja din tid på arbetsplatsen på bästa sätt för att samla den information du behöver. Passa på att ställa frågor till arbetsgivaren.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Granska de presenterade lösningarna, vad som var bra och vad de borde tänka på nästa gång. Detta för att hjälpa studerande bli medvetna om hur deras inställning till problemet påverkar resultatet och för att de vet hur de kan förbättra sina prestationer nästa gång.

Arbetsgivare
Besök skolan för att ta del av de lösningar som studeranden kommit fram till och ge studeranden feedback på deras presentationer.

Studerande
Reflektera över hur du tacklade ämnet och vad du lärt dig om etiken och de verkliga situationer som du kan stöta på arbetsplatsen.

Rekommendationer

Detta är en givande övning men det behöver noggrann planering och att arbetsgivaren är villig att binda sig till denna form av samarbete. Välj ett problem som kan lösas under den tidsperiod som du har till ditt förfogande och som är tillräckligt omfattande att möjliggöra olika lösningar.

Välj en person från arbetsgivaren som är bekväm med att tala inför en grupp och som tycker om att utbilda ungdomar. När du har turen att koppla in en sådan person i utbildningen så har du större möjligheter att minska klyftan mellan arbetslivet och skolan.

Ämnet måste bearbetas i klassen i förväg och involvera många kriterier som möjliggör större valfrihet.

Idealet är att se till att varje grupp går tangerar problemet från olika synvinklar, detta berikar diskussionen efteråt.

Det finns ett mervärde i att en arbetsgivare träffar en grupp studerande och delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta inom en bransch. Det hjälper till att visa hur man använder kunskap i verkliga situationer och ger teori liv.

I det här exemplet föreläste en lärare vid en jordbrukshögskola hur man matar en mjölkko som en del av kurs i hur man matar kor. Läraren kunde visa hur näringsteori kopplas in i praktiken för att uppnå bästa möjliga produktionsnivå. En arbetsgivare med gott rykte bjöds in till skolan för att förklara hur detta kunde kopplas till den kommersiella världen. Teorin ignorerades inte utan sattes in i en kommersiell verklig situation i en företagande miljö. Teorin användes också för att förklara verkliga problem och lösningar på kommersiella situationer. Jordbrukaren erbjöd ett pragmatiskt förhållningssätt för att balansera vetenskap med jordbrukets ekonomi.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Ta kontakt med arbetsgivaren för att ställa upp de förväntningar och mål som ska täckas – vilken nytta får man av gästtalaren.

Arbetsgivare
Även om en arbetsgivare har mycket arbetserfarenhet behöver detta inte betyda att de är bra föreläsare. Därför är det viktigt att välja personer som är intressanta, inspirerande och pratar på rätt nivå för studenten.

Studerande
Förbered studerande när en extern person kommer in i klassrummet och be studerande visa intresse och respekt för besökaren.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Ibland kan en arbetsgivare känna sig överväldigad av att prata med en grupp så det lönar sig att stöda arbetsgivaren genom att tillsammans planera frågor och lyfta fram exempel på vad hen gör, samt om möjligt hjälpa arbetsgivaren att göra en presentation eller video av sin verksamhet.

Arbetsgivare
Se till att du ger så många verkliga exempel som möjligt för att ge en extra och fördjupande dimension till examensgrunderna.

Studerande
Var artig mot besökaren. Studerande ska visa intresse och respekt för besökaren och komma ihåg att hen kan vara en representant för en potentiell arbetsgivare. Var beredd att ställa frågor och få så mycket information som möjligt.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Gå igenom feedbacken från arbetsgivare och studerande efter evenemanget. Ofta behövs tid för att analysera all ny information och det kan behövas en uppföljningssession med gästföreläsaren för att bygga vidare på det som har visats/ undervisats

Arbetsgivare
Arbetsgivarens representant bör reflektera och utvärdera sin presentation och fastställa de detaljer som behöver förbättras för kommande evenemang.

Studerande
Studerande bör uppskatta chansen att utbyta idéer med människor från arbetslivet.

Rekommendationer

Välj rätt arbetsgivare – det kan vara väldigt platt och tråkigt om du väljer fel person.

Förbered din arbetsgivare och presentera gruppen åt honom samt var de är i sina studier och vad du hoppas att de ska få ut av samarbetet.

Förbered din grupp, be dem att förbereda en fråga var, prata om att respektera en extern föreläsare och be någon av studerandena att tacka arbetsgivaren i slutet.

Rulla till toppen