Metod 6: Att blicka framåt

Genomförande

I den här metoden satsar vi på karriärplanering för jobb i framtiden! Vi lever i ett klimat där ”ett jobb för livet” inte är en självklarhet. När man utbildar studeranden inom yrkesutbildningen idag är det viktigt att studerande får inblick i möjliga framtidsutsikter inom ett visst företag eller inom branschen de ska arbeta i så att hen kan få de färdigheter som behövs för att arbeta med jobb som kanske ännu inte finns. Att skapa en långsikts syn bidrar till att inspirera och motivera studeranden. Att ge studerande möjlighet att skugga kollegor eller delta i karriärevenemang möjliggör detta.

cases looking forward

Exempel på Att blicka framåt – Jobb i framtiden som har testats inom VET@work projektet

När en ung person börjar ett jobb är hen inte medveten om de potentiella framtidsutsikter som finns tillgängliga och hurdana olika roller hen kommer att uppleva under sin karriär. Detta tillvägagångssätt har skapats för att introducera ungdomar i de olika yrkesroller som finns inom en organisation som de valt att bekanta sig med.

I ett företag i Herefordshire, England, får läroavtalsstuderanden möjligheten att uppleva olika arbetsroller genom ett praktisera på de olika avdelningarna inom företaget. Det handlar om arbetslivsperioder som förverkligas i olika delar i företaget. I regel tillbringar en studerande mellan 3-6 månader på en avdelning för att lära känna vad som krävs samtidigt som de skuggar kollegor deltar i arbetsuppgifterna.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Valet av rätt kandidat är av största vikt. Den utvalde läroavtalsstuderanden tillbringar 6 veckor med att skugga och lära sig om specifika roller på avdelningen. Yrkesutbildningsanordnaren bör få så mycket information som möjligt och kontakta arbetsgivaren för att bekräfta arrangemangen.

Arbetsgivare
Detta måste planeras noggrant så att läroavtalsstuderanden kan arbeta i team där det finns arbete att utföra och som gör det möjligt för studeranden att uppleva olika aktiviteter inom företaget. Arrangemangen måste göras med en nyckelperson som hjälper till att coacha och handleda studeranden.

Studerande
Studerande måste vara beredd att arbeta på olika avdelningar och delta i de aktiviteter som presenteras. Även om det handlar om skuggning, måste läroavtalsstuderande medföra mervärde till företaget och bidra till affärsverksamheten.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Yrkesutbildningsanordnaren måste hålla regelbunden kontakt med arbetsgivaren och studerande för att säkerställa att schemat fungerar och för att få feedback.

Arbetsgivare
Det är viktigt att all relevant personal vet vad som förväntas av studerande medan de är på en viss avdelning. Man bör satsa på att se till att studeranden får en helhetsbild av företaget och de aktiviteter som är representerar de olika arbetsrollerna på de olika avdelningarna.

Studerande
Studerande får möjlighet att uppleva ett brett spektrum av kompetenser och utvärderas och får feedback under hela processen. I slutet av varje rotation får studerande feedback och får möjlighet att återge sina tankar om arbetsrollen och hur hen upplevt arbetet.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Yrkesutbildningsanordnaren bör samarbeta med arbetsgivare och studerande för att få respons och information om processen, vad som gick bra och vad som kan förbättras för framtida läroavtalsstuderanden.

Arbetsgivare
Arbetsgivare bör ge konstruktiv feedback åt studerande och om processen för att säkerställa att förbättringar kan göras.

Studerande
Rotationen utvärderas och studerande har en bredare insyn och kan identifiera framtida karriärplaner och se när platser kommer att bli tillgängliga.

Rekommendationer

Detta tillvägagångssätt passar inte för alla arbetsgivare och studerande. Det kräver en hel del planering och förberedelser. Alla avdelningar måste vara villiga att engagera sig i processen och vara beredda att stöda och handleda studerande när de är på deras avdelning.

Man bör acceptera att en läroavtalsstuderande måste ses som en medlem i teamet för att få ut mesta möjliga av placeringen. Studerande ska inte nödvändigtvis ha en nyckelroll, det kan försvåra att roteringen.

Nederländerna är starkt inriktat på innovation och teknisk utveckling. Härifrån uppstår inte bara ny teknik, utan också nya discipliner, yrken och funktioner. Det finns ett företag i Harderwijk som robotiserar logistikprocesser. De bygger robotar för bland annat fordonsindustrin och lagersystem. I utveckling, produktion och drift av robotar möts olika discipliner som megatronik och IT, kompletterade med mycket specifika kunskaper och färdigheter. Ett helt nytt område har uppstått inom robotisering.

Ur detta uppstod bland annat teknikpakten. Företag och utbildningsinstitut arbetar tillsammans med att utveckla nya program.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnare
Yrkesutbildningsanordnaren måste vara öppen för arbetsgivarens synpunkter. Arbetsgivaren är trots allt expert på dessa framtida yrken. Tillsammans med arbetsgivaren undersöker yrkesutbildningsanordnaren vilka grundläggande komponenter i befintliga utbildningar som ska användas och vilka tilläggs moduler som är nödvändiga och behöver utvecklas. Förutom detta krävs en ackreditering för att förverkliga ett officiellt erkänt program. Yrkesutbildningsanordnaren har kunskap och färdigheter för detta.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren bidrar med den nödvändiga yrkeskunskapen från praktiken. Vilka viktiga utvecklingar och färdigheter bör återspeglas i utbildningen? Vilka utbildningsnivåer behövs för praktiken. I robotiseringsutbildningen definieras 4 nivåer: Robotkoordinator, Robottekniker, Robotingenjör, Robotsystemingenjör. Allt från MBO nivå 4 till magisternivån.

Studerande
Inom robotiseringsområdet är arbetet ofta projektbaserat och sker i team. Studerande måste vara väl förberedda för detta och kunna fungera självständigt inom självgående team.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Det är viktigt att upprätthålla god och regelbunden kontakt med arbetsgivaren. Att finjustera teori och praktiska program så bra som möjligt och, där det är möjligt, förverkliga dem inom företaget. Skolan säkerställer god individuell vägledning för studerande.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren har skapat ett laboratorium där olika testinställningar kan förverkligas. Labben används för utveckling av nya tekniker och applikationer. Labben ger också utrymme för studeranden att genomföra projektsamtidigt som de får stöd från de specialister som arbetar inom företaget.

Studerande
Arbeta projektbaserat i team inom och utanför skolan och företaget.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Håll kontakten med arbetsgivaren och utvärdera resultaten. Fortsätt att anpassa programmet till ny teknisk utveckling och nya insikter.

Arbetsgivare
Håll kontakten med tränarna och utvärdera resultaten. Fortsätt att informera yrkesutbildningsanordnaren om ny teknisk utveckling och nya insikter.

Studerande
Studerande utbildas för framtida yrken. Yrken som kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Det är därför viktigt att studenterna är öppna för livslångt lärande som fortsätter även efter examen.

Rekommendationer

Filialer kan kontakta skolor och arbeta tillsammans med nya examensgrunder för framtida yrken.

Rulla till toppen