Menetelmä 6: Katso eteenpäin

Johdanto

Tässä menetelmässä tarkastelemme urasuunnittelua tulevaisuuden työpaikkoja varten! Elämme ilmapiirissä, jossa ”työpaikka loppuelämäksi” ei ole itsestäänselvyys. Kun ammatillisen koulutuksen opiskelijoita koulutetaan, on tärkeää että opiskelijoille selviää mahdolliset tulevaisuudennäkymät joita on tarjolla joko tietyssä yrityksessä tai alalla ja että he saavat tarvittavat taidot työpaikkoja varten joita ei ehkä vielä ole olemassa. Tällainen pitkän aikavälin näkemys auttaa innostamaan ja motivoimaan opiskelijoita. Tämä helpottuu antamalla opiskelijoille mahdollisuus seurata kollegoita tai osallistua tapahtumiin jotka edistävät uranäkymiä.

cases looking forward

Esimerkkejä VET@work-hankkeessa testatuista Tulevaisuuden työpaikat kokeiluista.

Kun nuori aloittaa työelämässä, hän ei ole tietoinen mahdollisuuksistaan ja millaisissa eri työtehtävissä hän voi toimia. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on tutustuttaa nuoret valitsemansa organisaation työtehtäviin.

Herefordshiressä, Englannissa sijaitsevassa yrityksessä oppisopimusoppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin työtehtäviin yrityksen eri osastoilla kiertävän lähestymistavan avulla ja osallistumalla työharjoittelujaksoihin yrityksen eri osastoilla. Tyypillisesti oppisopimusopiskelija voi viettää osastolla 3-6 kuukautta jona aikana hän tutustuu tehtäviin, seuraa kollegoita ja osallistuu työnkulkuun.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Oikean opiskelijan valinta on ensiarvoisen tärkeää. Valitun opiskelijan on tarkoitus viettää 6 viikkoa harjoittelussa ja tutustua tiettyihin työtehtäviin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulisi antaa mahdollisimman paljon tietoa ja oltava yhteydessä työnantajaan järjestelyjen vahvistamiseksi.

Työnantaja
Tämä on organisoitava hyvin huolellisesti jotta (oppisopimus)opiskelijalle voi liittyä ryhmiin joissa on hänelle tehtäviä samalla kun on tarkoitus antaa (oppisopimus)opiskelijalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintoihin yrityksessä. Tehtävistä on sovittava avainhenkilöstön kanssa joka auttaa (oppisopimus)opiskelijoiden valmennuksessa ja ohjaamisessa.

Opiskelijat
Opiskelijoiden on oltava valmiita menemään eri osastoille ja kokemaan kaikki ehdotetut toiminnot. Vaikka (oppisopimus)koulutuksessa voi olla kyse varjostamisesta, (oppisopimus)opiskelijan on tuotava yritykselle lisäarvoa ja osallistuttava liiketoimintaan.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä on pidettävä säännöllisesti yhteyttä työnantajaan ja opiskelijaan varmistaakseen että aikataulu toimii ja saadakseen palautetta.

Työnantaja
On tärkeää että koko henkilökunta tietää mitä opiskelijalta odotetaan kun hän on tietyllä osastolla. Työt tulisi järjestää niin että opiskelijat voivat tutustua koko yritykseen ja tehdä laajuuden ja työtehtäviä kullakin osastolla.

Opiskelijat
Opiskelijat pääsevät kokeilemaan eri taitoja ja osaamista ja heitä arvioidaan matkan varrella palautteen keräämiseksi. Jokaisen osastolla vietetyn jakson päätteeksi opiskelija saa palautetta ja kertoo ajatuksiaan työtehtävistä ja siitä miten hän on kokenut osastolla työskentelyn.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän olisi oltava yhteydessä työnantajaan ja opiskelijaan saadakseen palautetta prosessista ja siitä mikä meni hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tulevia opiskelijoita varten.

Työnantaja
Työnantajien olisi annettava rakentavaa palautetta opiskelijasta ja prosessista jotta parannuksia voidaan tehdä.

Opiskelijat
Vuorottelu arvioidaan ja opiskelija saa laajemman ymmärryksen tulevaisuuden uranäkymien kartoittamiseksi ja tietoa siitä koska paikkoja vapautuu.

Suositukset

Tämä lähestymistapa ei sovi kaikille – ei työnantajille eikä opiskelijoille. Se vaatii huomattavan paljon suunnittelua ja valmistelua. Kaikkien osastojen on osallistuttava prosessiin ja oltava valmiita tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa, kun hän työskentelee omalla alallaan.

Jotta harjoittelusta saataisiin paras mahdollinen hyöty, opiskelijan olisi nähtävä itsensä tiimin ylimääräisenä jäsenenä, jäsenenä joka voi vaihtaa työtehtäviä kyseisellä osastolla ollessaan.

Alankomaat keskittyy voimakkaasti innovointiin ja teknologiseen kehitykseen. Sieltä ei synny ainoastaan uutta tekniikkaa vaan myös uusia tieteenaloja, ammatteja ja toimintoja. Harderwijkissä sijaitsee tehdas, joka robotisoi logistiikkaprosesseja. He rakentavat robotteja muun muassa autoteollisuuteen ja varastointijärjestelmiin. Robottien kehittämisessä, tuotannossa ja käytössä yhdistyvät eri tieteenalat, kuten mekatroniikka ja tietotekniikka, joita täydennetään hyvin erityisellä tiedolla ja taidoilla. Robotisoinnin myötä on syntynyt kokonaan uusi ala.

Tästä teemasta syntyi muun muassa Technology-Pact. Yritykset ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä uusien ohjelmien kehittämiseksi.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on oltava avoin työnantajan panokselle. Työnantajahan on näiden tulevien ammattien asiantuntija. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä tarkastelee yhdessä työnantajan kanssa mitä nykyisten koulutuskurssien perusosia olisi käytettävä ja mitkä lisämoduulit on tarpeen kehittää. Lisäksi tarvitaan akkreditointi, jotta voidaan toteuttaa virallisesti tunnustettu ohjelma. Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä tulee olla tähän tarvittavat tiedot ja taidot.

Työnantaja
Työnantaja antaa panoksensa tarvittavasta ammatillisesta tietämyksestä käytännöstä. Mitkä ovat heille tärkeitä kehityssuuntia ja taitoja joiden tulisi näkyä koulutuksessa? Millaisia koulutustasoja käytännössä tarvitaan. Robotisaatio-koulutuksessa on määritelty 4 tasoa: Robottikoordinaattori, robottiteknikko, robotti-insinööri, robottijärjestelmäinsinööri. Tasot vaihtelevat MBO-tasolta 4 maisterin tutkintoon.

Opiskelijat
Robotisoinnin alalla työskentely on usein projektipohjaista ja tiimityöskentelyä. Opiskelijoiden on oltava hyvin valmistautuneita tähän ja kyettävä toimimaan itsenäisesti itseohjautuvissa tiimeissä.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
On tärkeää olla säännöllisesti yhteydessä työnantajaan jotta voidaan hienosäätää teoria- ja käytännön ohjelmia tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan jotta ne voi toteuttaa yrityksessä. Koulu on vastuussa opiskelijan laadullisesta yksilöllisetä ohjauksesta.

Työnantaja
Työnantaja on perustanut kenttä-laboratorion, jossa toteutetaan erilaisia kokeiluja ja joita käytetään uusien tekniikoiden ja sovellusten kehittämiseen. Kenttäalueella on myös tilaa opiskelijoille projektien toteuttamiseen. Projektien toteuttamisen aikana he saavat tukea yrityksessä työskenteleviltä asiantuntijoilta.

Opiskelijat
Työskentely projektiluonteisesti tiimeissä koulun ja yrityksen sisällä ja ulkopuolella.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ole yhteydessä työnantajaan ja arvioi tuloksia. Jatkaa ohjelman sopeuttamista uuteen teknologiseen kehitykseen ja uusiin oivalluksiin.

Työnantaja
Ole yhteydessä kouluttajiin ja arvioi tuloksia. Jatkaa järjestäjille tiedottamista uusista teknologisista kehityssuuntauksista ja oivalluksista ammatillisen koulutuksen.

Opiskelijat
Opiskelijoita koulutetaan tuleviin ammatteihin. Ammatteihin, jotka kehittyvät edelleen voimakkaasti.  Siksi on tärkeää, että opiskelijat ovat valmiita elinikäiseen oppimiseen myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Suositukset

Toimialojen tulisi olla yhteydessä kouluihin ja heidän tulisi työskennellä yhdessä uusien koulutusohjelmien laatimiseksi tulevia ammatteja varten.

Scroll to Top