Menetelmä 3: Samasta virrestä laulaminen

Johdanto

Varmistakaa sitouttaminen! Työnantaja voi olla halukas aloittamaan yhteistyön tekemisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa varsinkin aloilla joilla on pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Jotta yhteistyö onnistuu laadullisesti sinun on sitoutettava työnantajan avainhenkilöt, mukaan lukien ylempi johto; osastojen johtajat; esimiehiä ja tiiminjohtajia. Varmista että kommunikointikanavat ovat selkeitä ja että kaikki osapuolet haluavat olla mukana yhteistyössä.

cases singing from the same hymn keep talking

Esimerkkejä hankkeessa testatuista Samasta Virrestä Laulamisesta

Suunnittelu-akatemian ajatuksena oli saada kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja työnantajat yhteen keskustelemaan toiveistaan ja suunnittelemaan opetussuunnitelmien toteutusta. Suunnitteluakatemioita voi järjestää joko koulutuksen järjestäjän tai työnantajan tiloissa.

Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä toistemme realiteeteista ja toiveista miten olemassa olevia opetussuunnitelmia voitaisiin suunnitella ja toteuttaa.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
On tärkeää ottaa mukaan kaikki jotka ovat osallisena opetussuunnitelmissa mainitusta opetuksesta tähän tapahtumaan. Varaa riittävästi aikaa keskustella ja kirjaa muistiinpanoja, vinkkejä ja ehdotuksia. Keskustele tapahtumasta työnantajien kanssa ja tutustuta heitä tapahtuman ideaan ja tavoitteisiin.  Pyydä opettajia valitsemaan muutama oppilas, jotka edustavat oppilaiden ääntä tapahtumassa. Varmista, että kaikilla osallistujilla on esityslista, tavoitteet ja opetussuunnitelmat hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta he voivat valmistautua.

Työnantaja
Työnantajien tulee kerätä kokoukseen osallistuvia edustajia henkilöstöstään. Näiden henkilöiden tulisi tutustua tapahtumaan, opetussuunnitelmiin, tavoitteisiin ja asialistaan. Heidän olisi myös oltava valmiita nostamaan esille kohtaamiaan esteitä ja ehdotuksia siitä miten opetussuunnitelmia implementoidaan niin että se vastaa parhaiten heidän tarpeisiinsa ja aikatauluihinsa.

Opiskelijat
Opiskelijan tulisi kuunnella, mitä mieltä muut alansa edustavat opiskelijat ovat opetusmenetelmistä ja mitkä heidän mielestään ovat oppimisen suurimmat haasteet. Tapahtumaan valitut opiskelijat edustavat tilaisuudessa muita opiskelijoita ja tuovat esille heidän näkemyksiä siitä, miten ammatillisesta opetuksesta voidaan tehdä laadullisempaa, yhteistyökykyisempää ja osallistavampaa.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä esittelee tapahtuman ja tavoitteet tapahtumaan osallistuville. Hän esittelee myös olemassa olevan opetussuunnitelman ja Opetushallituksen odotuksia niiden toteutukseen. Tämän intron jälkeen koulutuksen järjestäjä jakaa osallistujat työryhmiin, jotka koostuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjien (johdon) edustajista, opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja työnantajien edustajista. Keskustelut käydään pyöreissä pöydissä niin että yksi valitaan sihteeriksi joka tekee muistiinpanoja, ja toinen ryhmän tiedottajaksi joka esittelee keskustelujen tulokset muille osallistujille. Tulosten perusteella laaditaan jatkosuunnitelmia tulevista suunnitteluakatemia tapaamisista ja aiheista joita näissä tapaamisissa käsitellään. Painopisteen tulisi aina olla opetussuunnitelmissa ja yhteistyön parantamisessa tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden osaamisen kehittämistä.

Työnantaja
Työnantaja osallistuu tapahtumaan yhdessä niiden työntekijöiden kanssa jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Työnantajat kertovat todellisuudestaan, tarpeistaan ja toiveistaan pyöreän pöydän keskusteluissa ja antavat ehdotuksia siitä millaista pedagogista tukea he voivat antaa opettajille ja opiskelijoille opetussuunnitelmien toteuttamisessa.

Opiskelijat
Opiskelija tuo esiin näkemyksiään ja mielipiteitään kokemustensa ja toiveidensa perusteella.

Tilaisuuden jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä lähettää arvioitilomakkeen tapahtumaan osallistuville ja käyttää arvioinnin tuloksia tulevien suunnitteluakatemioiden kehittämiseen ja parantamiseen. Koulutuksen järjestäjä lähettää kaikille osallistujille yhteenvedon tapahtuman aikana tehdyistä oppimistuloksista ja -päätöksistä tai lähettävät linkin verkkoalustalle, josta kaikki nämä tiedot löytyvät. Tätä alustaa voidaan käyttää myös tulevien tapahtumien suunnitteluun jne.

Työnantaja
Työnantaja levittää tietoa tapahtumasta ja sen tuloksista niille henkilöstössään jotka ei voineet osallistua kokoukseen. Tapahtumaan osallistuneet työnantajat ja henkilökunta täyttävät heille lähetetyn arviointilomakkeen.

Opiskelijat
Opiskelija jakaa muille opiskelijoille saamansa tiedot ja täyttää heille lähetetyn arviointilomakkeen.

Suosituksia

Suosittelemme, että koulutuksen tarjoajat ja työnantajat valitsevat työryhmän, joka koostuu ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (johtohenkilöistä), opettajista, opiskelijoista, työpaikkaohjaajista ja työnantajista. Työryhmän tehtävänä tulisi olla toimintasuunnitelman laatiminen suunnitteluakatemian tulosten toteuttamiseksi, tulevien kokousten suunnittelu ja seuraavat vaiheet.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on usein opiskelijan ja hänen työpaikkaohjaajan/esimiehen välinen suhde. Yleisien sitouttamisen saamiseksi on tärkeää, että kaikki työntekijät ymmärtävät työpaikkaharjoittelun tarjoaman tärkeyden ja arvon. Sen on tultava myös ylhäältä alas.

Kokeilun tavoitteena oli luoda koko yritykseen oppimiskulttuuri, joka omaksuu osaamisen kehittämisen osana niiden perusarvoja ja käyttäytymistä.

Valmistelut ennen tilaisuutta

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
On tärkeää tavata työnantajia/esimiehiä eri vastuualueilla, jotta kaikki työntekijät voidaan sitouttaa työpaikalla oppimiseen saamaan kokemukseen/oppisopimuskoulutukseen. Alustavassa kokouksessa ylimmän johdon kanssa keskustellaan koulutuksen visiosta ja roolista organisaatiossa. Kokoukseen voi myös osallistua henkilöstöpäällikköjen edustajia jotta he saavat käsityksen ammatillisen kehityksen ja osaamisen hallinnan roolista ja tarpeesta. Se tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella työpaikkaharjoitteluiden odotuksista ja tunnistaa mahdolliset haasteet joita voidaan kokea.

Työnantaja
Jotta työnantaja voi sitoutua tukemaan työpaikalla oppimista tai oppisopimuskoulutusta on tärkeää että työnantaja saa mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä työpaikalla oppimiseen/oppisopimuskoulutukseen liittyy ja mitä sinun on tehtävä, jotta se olisi työpaikalla oppimisesta tulisi mahdollisimman onnistunutta. Työnantajan olisi myös tiedotettava henkilökunnalleen mikä on työpaikalla oppimisen tarkoitus ja työntekijöiden rooli harjoittelun tukemisessa.

Opiskelijat
Opiskelijoiden tulisi selvittää mahdollisimman paljon valitusta alastaan ja työnantajastaan. Tämän voi tehdä Internet-hakujen avulla ja käyttämällä paikallisia yhteystietoja saadaksesi selville mahdollisimman paljon yrityksestä jonka opiskelija on valinnut.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Harjoittelun alussa on tärkeää olla säännöllisesti yhteydessä työpaikkaan ja opiskelijaan jotta harjoittelu alkaa mahdollisimman hyvin. Laadun varmistamiseksi on pidettävä säännöllisesti yhteyttä työnantajaan ja edustajiin sekä opiskelijaan.

Työnantaja
Varmista että kaikki esimiehet jotka ovat tekemisissä opiskelijan kanssa ymmärtävät harjoittelun odotukset ja mitä tehtäviä tulee suorittaa harjoittelun yhteydessä. Varmista, että käytössä on järjestelmä, joka auttaa opiskelijaa, kuten läsnä oleva, omistautunut työpaikkaohjaaja.

Opiskelijat
Opiskelijoiden tulisi osoittaa halukkuutensa ja sitoutumisensa työharjoitteluun keskustelemalla työpaikkaohjaajansa kanssa  ja nostettava esiin huolenaiheensa niin pian kuin mahdollista. Ole säännöllisesti yhteyttä ohjaavaan opettajaasi kertoaksesi hänelle kokemuksia ja tunteitasi harjoitteluun liittyen.

Tilaisuuden jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tarkastele harjoittelun edistymistä ja pidä säännöllisiä tapaamisia, joihin osallistuu kaikki 3 osapuolta ja joissa jokainen voi kertoa miten harjoittelu heidän mielestään sujuu.

Työnantaja
Varmista, että jokainen organisaation osa voi antaa palautetta siitä, miten työharjoittelu on vastannut heidän tarpeisiin ja kuinka tehokkaasti harjoittelu on sijoitettu yrityksen tavoitteisiin. Varmista, että työpaikkaohjaaja on säännöllisesti yhteydessä opiskelijaan ja koulutuksen järjestäjään. Varaa aikaa harjoittelupaikan ja mahdollisten ongelmien arvioimiseen.

Opiskelijat
Kun harjoittelu on ohi, muista antaa palautetta mahdollisista eduista ja haitoista harjoittelupaikalle – se auttaa tulevia työpaikalle tulevia oppijoita ja mahdollistaa puutteiden korjaamisen.

Suosituksia

On tärkeää varmistaa, että kaikki tietävät harjoittelun vaativasta tuesta ja tiedotettava tästä koko organisaatiolle jotta kaikki voivat sitoutua tähän 100%. Harjoittelun yhdistäminen yrityksen arvoihin ja toimintasuunnitelmiin tukee myös sen mukaan ottamisen strategisiin ja toiminnallisiin suunnitelmiin.

VMA:n rakennusosasto haluaa perustaa osastolleen ammattineuvoston ja yhteistyön alueen yritysten kanssa. Yksi tavoitteista on kouluttaa ammattitaitoisempia työntekijöitä, jotka ovat ”ajan tasalla” ammattitaidossaan ja pätevyydessään.

On tärkeää kouluttaa sekä koulussa että työpaikalla mitä työelämässä tapahtuu. Mitä koulutuksessa menee hyvin ja mitä tulisi parantaa/kehittää? Mitä työmarkkinat tarvitsevat ja haluavat? Pitääkö opetussuunnitelmaa muuttaa? Onko olemassa uusia tapoja toimia, kuten esimerkiksi ”verhous” taloissa, joita meidän tulee opettaa opiskelijoillemme? Joskus on tärkeää saada jatkokoulusta ja teknistä osaamista yrityksiltä. Käytä kaikkien asiantuntemusta.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulisi tunnistaa: Kenet meidän tulisi kutsua? Aikaa ja paikkaa? Millaista keskustelua tulisi käydä, kokouksen esityslista, pidetäänkö ryhmätöitä tai/ja työpajoja.

Löydä ihmiset joilla on oikeat tiedot ja tarjoa virvokkeita.

Työnantaja
Ole valmis osallistumaan ja tuomaan esille rakentavia kommentteja opetussuunnitelman kehittämiseen liittyen. Kerää palautetta muilta työnantajilta, jotka eivät voi osallistua.

Opiskelijat
Valitse edustajat, jotka voivat selkeästi ilmaista kaikkien opiskelijoiden mielipiteitä.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tutustu lyhyesti esityslistalla oleviin asioihin.Jos onkopioitavaa, tee se etukäteen.

Järjestä eri tyyppisiä työpajoja jotka sisältävät ryhmätöitä esimerkiksi siitä mitä koulu tekee hyvin ja mitä koulun tulisi kehittää.Jokaisessaryhmässätulee olla”sihteeri” joka tekee muistiinpanoja.Teeyhteenveto muistiinpanoista jalähetäosallistujille.

Työnantaja
Anna rakentavia kommentteja opetussuunnitelman kehittämiseen liittyen ja kerää palautetta muilta työnantajilta, jotka eivät voi osallistua.

Opiskelijat
Anna mietittyjä mielipiteitä siitä, mikä menee hyvin ja mitä voisi parantaa.

Tilaisuudenjälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Perusta ammatillinen neuvosto johon kuluu neuvonantajia eri aloilta arvioimaan mikäli koulunohjelma sopeutuu alan vaatimuksiin.Varmista,ettäkaikkipuhuvat ”samaakieltä” ja varmista että kaikki toistensa näkökulmat.Jaa kokouksen tulokset ja varmista,että toimia toteutetaan.

Työnantaja
Jatka yhteistyön tukemista ja levitä käytyjä keskusteluja muille työnantajille kanssa.

Opiskelijat
Kerro keskusteluista muille opiskelijoille ja kerro heille tulevista toiminnoista.

Suosituksia

Kun perustat ammatillisia neuvostoja ja aloitat yhteistyön alueesi yritysten kanssa on tärkeä että saat tietoa mukana olevilta yrityksiltä sekä teknillistä tietoa jotta voit tarvittaessa muuttaa olemassa olevaa kuoletussuunnitelmaa. Päätavoitteena tulee olla että valmistuvat opiskelijat ovat ajan tasalla ja omaavat tulevaisuuden taitoja.

Scroll to Top