Metod 3: Sjunga från samma noter

Introduktion

Köp in dig! En arbetsgivare kan vilja inleda ett samarbete med en yrkesutbildningsanordnare om hen arbetar för en större organisation eller arbetar inom ett område där det finns behov av mer kvalificerad arbetskraft. Men för att ett samarbete ska bli en framgång behöver du engagera alla involverade som t.ex förmän; enhetschefer, handledare och arbetstagare. Kontrollera att kommunikationen är tydlig och öppen och att alla parter är med på att samarbeta.

cases singing from the same hymn keep talking

Exempel på Sjunga från samma noter somhartestatsinomprojektet

Tanken bakom Planakademier var att samla alla parter i yrkesutbildningen (yrkesutbildningsanordnaren, lärare, studerande, arbetsplatshandledare och arbetsgivare) för att diskutera och dela med sig av sina förväntningar och önskemål om examensgrunderna. Planakademier kan ordnas antingen i yrkesutbildningsanordnarens eller i någon av arbetsgivarens utrymmen.

Syftet var att få en bättre förståelse för varandras verklighet och önskemål för hur bäst planera och verkställa gällande examensgrunder.

Förberedelser

Yrkesutbildningsanordnare
Det är viktigt att involvera all undervisningspersonal i evenemanget. Reservera tillräckligt med tid för diskussion och skriv ner anteckningar, tips och förslag. Diskutera evenemanget med arbetsgivare och presentera evenemangets idé och mål för dem. Be lärarna att välja några studerande som ska representera studerandes röst i planakademin. Se till att alla deltagare har agendan, målen och läroplanerna i god tid före evenemanget så att de kan förbereda sig.

Arbetsgivare
Arbetsgivarna bör väja representanter från sin personal som ska delta i evenemanget. De bör bekanta sig med examensgrunder, mål och agenda. De bör vara beredda på att lyfta fram de hinder som de stöter på och ge förslag på hur förverkliga examensgrunderna så att de bäst passar deras behov och tidtabeller.

Studerande
Studerande bör lyssna på vad andra studerande har att säga om yrkesutbildningens förverkligande och vad de anser vara de största utmaningarna för inlärning. Under evenemanget kommer de utvalda studerandena att lyfta fram andra studerandens åsikter och idéer om hur yrkesutbildning kan göras mer kvalitativ, samarbetsfokuserad och inkluderande.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnare
Yrkesutbildningsanordnaren introducerar evenemanget och målen för dem som deltar. Yrkesutbildningsanordnaren presenterar examensgrunderna och de förväntningar som utbildningsstyrelsen har gällande förverkligandet av examensgrunder. Efter denna allmänna introduktion delar yrkesutbildningsanordnaren upp deltagarna i arbetsgrupper bestående av yrkesutbildningsanordnare, lärare, studerande, arbetsplatshandledare och arbetsgivare. Diskussionerna förs som rundabordssamtal och en av rundabordsmedlemmarna väljs till sekreterare och en annan till ordförande. Ordförandens uppgift är att presentera resultaten av diskussionerna för de andra. Baserat på resultaten rundaborden fattas beslut om det finns behov av flera planakademier och vad som ska diskuteras där. Fokus ska vara på examensgrunderna och förbättring av samarbete på ett sätt som stärker studerandes kompetensutveckling.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren deltar i evenemanget tillsammans med sina arbetstagare som är kopplade till utbildningen och samarbetsprojekt. Arbetsgivarna presenterar sina realiteter, behov och önskemål under rundabordssamtalen och ger förslag på vilken typ av pedagogiskt stöd de kan ge till lärare och studerande när det gäller förverkligandet av examensgrunderna.

Studerande
Studerande lyfter upp sina åsikter och tankar på basen av sina erfarenheter och önskemål.

Efter

Yrkesutbildningsanordnaren
Yrkesutbildningsanordnaren skickar en utvärdering till deltagarna och använder resultaten för att förbättra framtida planakademier. Yrkesutbildningsanordnaren skickar en sammanfattning av de resultat och beslut som fattats under evenemanget eller skickar en länk till en virtuell plattform där all denna information kan hittas till deltagarna. Den virtuella plattformen kan användas bl.a. för att planera kommande evenemang.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren sprider information om evenemanget och dess resultat till den personal som inte kunde närvara vid mötet. De arbetsgivare och personal som deltog i evenemanget fyller i utvärderingsformuläret som skickas till dem.

Studerande
Studerande kommer att dela med sig av den information och kunskap de fått till andra studeranden och fylla i det utvärderingsformulär som skickas till dem.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare väljer en arbetsgrupp som består av yrkesutbildningsanordnaren, lärare, studerande, arbetsplatshandledare och arbetsgivare. Arbetsgruppens ansvar är att ta fram en handlingsplan för hur implementera resultaten från planakademin, planera framtida möten och nästa steg.

Arbetsplatsbaserad utbildning är ofta en relation mellan studerande och deras handledare. För att kunna skapa en produktiv upplevelse är det viktigt att alla involverade förstår vikten och värdet av arbetslivserfarenhet. Detta engagemang måste genomsyra hela organisationen.

Syftet med pilotprojektet var att skapa en lärande kultur som omfamnar kompetensutveckling som en del av deras kärnvärden och beteenden i hela företaget.

Förberedelser

Yrkesutbildningsanordnaren
Det är viktigt att träffa arbetsgivaren som har olika ansvarspositioner för att se till att alla medarbetare är engagerade i samarbetet med yrkesutbildningen. Vid ett första möte förmän diskuteras organisations vision och roll vad gäller kompetensutveckling. Till mötet kan man även kalla HR-representanter så att de får en inblick i hur professionell och kompetensutvecklingen kan ske. Mötet med arbetsgivaren ger en möjlighet att diskutera förväntningarna på kommande praktikperioder och identifiera eventuella hinder som försvårar engagemang av personal.

Arbetsgivare
För att engagera sig i att stöda inlärning i arbete eller läroavtalsutbildning är det viktigt att arbetsgivaren får så mycket kunskap som möjligt om hens roll och vad hen kan göra för att garantera en lyckad praktikperiod. Arbetsgivaren bör göra hela sin personal medveten om deras roll när det gäller garantera en framgångsrik praktikperiod.

Studerande
Studerandebör ta reda på så mycket som möjligt om sin bransch och arbetsplatsen. Detta kan göras genom att söka information via internet och genom att ta reda på så mycket information som möjligt via lokala kontakter.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnare
I början av praktiken är det viktigt att läraren håller regelbunden kontakt med arbetsgivare och arbetsplatshandledare samt studerande för att säkerställa att praktiken får en bra start.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren ska se till att alla förmän som är i kontakt med en studerande förstår målsättningarna med praktiken/utbildningen och vilka arbetsuppgifter som ska genomföras som en del av utbildningen. Hen ska se till att det finns ett stödnätverk, t.ex. en utnämnd handledare,  som hjälper och stöder studerande.

Studerande
Studerande bör visa sitt intresse och engagemang att arbeta, de bör aktivt diskutera med sin handledare om lyfta upp och ta itu med problem så fort problem uppstår. De ska håll regelbunden kontakt med yrkesutbildningsanordnaren för att förmedla hur praktiken framskrider.

Efter händelsen

Yrkesutbildningsanordnare
Granska de framsteg som gjorts och ha regelbundna trepartsmöten där alla ge uttryck för sina känslor och för hur de anser att praktiken framskrider.

Arbetsgivare
Se till att varje avdelning i organisationen kan ge feedback om hur den uppfyller att deras behov blivit mötta och hur arbetslivserfarenheten bidrar till deras mål. Se till att arbetsplatshandledaren håller regelbunden kontakt med studerande och yrkesutbildningsanordnaren. Reservera tid för att utvärdera praktiken och eventuella problem som uppstår.

Studerande
När praktiken är över, se till att ge feedback på fördelar och nackdelar du upplevt med praktiken – detta hjälper att göra förbättringar för framtida praktikperioder.

Rekommendationer

Det är viktigt att alla i hela organisationen känner till vilket stöd som krävs för en lyckad praktikperiod så att alla kan engagera sig till 100%. Att koppla praktikperioder i företagets värderingar och aktionsplaner bidrar också till att införliva dem i strategiska och operativa planer.

Byggavdelningen vid VMA vill skapa ett professionellt råd och samarbetsnätverk mellan deras avdelning och lokala företag. Målsättningen är att kunna utexaminera mera kvalificerade arbetstagare som är uppdaterade i det senaste inom yrkeskunskap och yrkeskompetenser.

Det är viktigt att utbilda både i skolan och på arbetsarbetsplatserna. Fokusera på vad skolan gör bra och vad som behöver förbättras? Vad behöver och vill arbetsmarknaden? Behöver vi ändra examensgrunderna? Finns det något nytt i branschen som vi behöver presentera för våra studerande? Ibland är det viktigt att få fortbildning och teknisk kunskap från företagen. Använd dig av allas expertis.

Förberedelser

Yrkesutbildningsanordnare
Yrkesutbildningsanordnaren ska identifiera: Vem ska vi bjuda in? Tid och plats för alla? Vilken typ av diskussion det ska vara och bestämma innehåll för mötesagendan/grupparbeten eller/och workshops.

Hitta rätt personer med rätt kunskap för att delta och bjud på något att dricka med tilltugg.

Arbetsgivare
Var beredd att följa med och göra konstruktiva kommentarer till utvecklingen av examensgrunderna och samla in feedback från andra arbetsgivare som inte kan delta.

Studerande
Välj representanter som tydligt kan uttrycka alla studerandes åsikter.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Ha en kort introduktion till frågorna på agendan. Om något behöver kopieras, ha det klart.

Ha olika workshops med grupparbete som till exempel fokuserar på vad skolan gör bra och vad som behöver förbättras. Ha en sekreterare i varje grupp som skriver ett protokoll från mötet. Gör en sammanfattning och skicka till deltagarna.

Arbetsgivare
Ge konstruktiva kommentarer om hur utveckla läroplanen och samla in feedback från andra arbetsgivare som inte kan delta.

Studerande
Ge konstruktiva åsikter om vad som går bra och vad kunde förbättras.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnare
Skapa ett professionellt yrkesråd som har till uppgift att avgöra om utbildningen i skolan lämpar sig arbetslivet. Se till att alla talar samma språk så att alla förstår varandras synpunkter på samma sätt. Skicka runt resultaten från mötet och se till att implementera de åtgärder som bestämts under mötet.

Arbetsgivare
Fortsätt att stöda samarbetet och berätta om förda diskussioner med andra arbetsgivare i ditt nätverk.

Studerande
Ge feedback till övriga studeranden och informera dem om de åtgärder som ska ske som en följd av mötet.

Rekommendationer

Etablera ett professionellt yrkesråd och samarbete i området du verkar på. Det är viktigt att få fortbildning och teknisk kunskap från företag för att vid behov kunna ändra läroplanen. Huvudmålet är att studeranden är uppdaterade och kompetenta arbetstagaren och att de är medvetna om framtidens behov.

Rulla till toppen