Metod 7: Fortsätt prata

Förberedelse

Öva på trevägskommunikation! I ett partnerskap mellan arbetsgivare och yrkesutbildningsanordnare, där fokus ligger på att utveckla studerandes färdigheter, måste alla parter (inklusive studerande) hållas informerade om vad som händer i samarbetet. Regelbunden kommunikation med alla parter upprätthåller tydlighet och möjliggör ett framgångsrikt samarbete. Detta kan omfatta formell och informell kommunikation med planerade framstegsöversyner och informella möten vars syfte är att bygga upp effektiva arbetsrelationer.

cases singing from the same hymn keep talking

Exempel på Fortsätt prata som har testats inom VET@work projektet

Ett evenemang som ordnas i yrkesutbildningsanordnarens lokaler och i vilken yrkesutbildningsanordnaren, lärare, handledare, studerande, arbetsgivare och arbetsplatshandledare deltar. Syftet är att gemensamt planera innehållet, förverkligande och tidsramarna för examensgrunderna inom yrkesutbildning. Syftet är att öka medvetenheten bland parterna och se till att de examensgrunder som erbjuds tillgodoser arbetsgivarnas/arbetslivets behov. Deltagarna ska bestå av ledning, enhetschefer, lärare, arbetsgivare, arbetsplatshandledare och studerande. Inlärningscaféerna är uppföljningen av Planakademierna.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Gör en agenda som möjliggör diskussion och bjud in enhetschefer, lärare, arbetsgivare, arbetsplatshandledare och studerande för att diskutera och komma överens om innehållet och förverkligandet av examensgrunderna. Presentationerna som du förbereder bör använda ett språk som är lätt att förstå. Skicka det material du kommer att diskutera under evenemanget till alla deltagare i förväg.

Arbetsgivare
Se till att arbetsgivarna blir medvetna om händelsen och att de verkligen uppmanas att säga sitt om hur examensgrunderna ska genomföras. Bjud in alla och inte bara de som är positiva till yrkesutbildning och arbetslivssamarbete.

Studerande
Studerande bör komma förberedda till evenemanget att samla feedback, kommentarer och upplevelser av andra studeranden.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Börja med en introduktion och presentera evenemangets layout. Be deltagarna sitta vid ett runt bord så att varje bord består av minst en lärare, arbetsgivare, arbetsplatshandledare och en studerande. Ge tillräckligt med tid för deltagarna att prata och komma till gemensamma överenskommelser. Se till att alla förstår de viktigaste begreppen och termerna som diskuteras på samma sätt. Be deltagarna att berätta vad de har diskuterat vid sina bord. Se till att det finns tid för informella diskussioner under t.ex. pauser och lunch. Kom överens om hur ni ska fortsätta samarbeta i framtiden.

Arbetsgivare
Arbetsgivarna bör uppmuntras att yttra sig om utbildningen som förverkligas och komma förberedda med konstruktiva lösningar istället för negativ kritik mot yrkesutbildningsanordnaren och regeringens politik.

Studerande
Studerande ska känna sig bekväma med att kunna uttrycka sina och sina klasskamraters kommentarer. De bör ge en balanserad bild av examensgrunderna utan att gå in på små detaljer.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Skicka en sammanfattning av händelsen till alla deltagare. Skapa ett (virtuellt) forum där samarbetet kan fortsätta och se till att parterna vet när nästa tillfälle kommer att hållas. Vara noga med uppmärksamma allas åsikter och notera alla kommande steg.

Arbetsgivare
Fortsätta att ge feedback och stöda utvecklingen av examensgrunderna genom att samarbeta med yrkesutbildningsanordnaren. Ge konstruktiva kommentarer till förbättringar.

Studerande
Efter evenemanget bör studerande ge feedback till dem studeranden som inte var närvarande så att de kan observera ifall planerade åtgärder sker och att inlärningsupplevelsen förbättras för framtida studerande.

Rekommendationer

För att göra samarbetet smidigare, skicka allt material som kommer att diskuteras och bearbetas åt deltagarna före evenemanget. Du kan också arrangera liknande evenemang hos någon av de arbetsgivare som deltar eller arrangera en virtuella inlärningscaféer.

Se till att evenemangen hålls regelbundet och att alla berörda parter är inbjudna. Inkludera nya arbetsgivare och arbetsplatshandledare så fort som de visar minsta intresse för att delta.

Många utbildningsinstitutioner är ganska internt fokuserade på processen att erbjuda god utbildning. För att skapa samarbete med arbetsgivare måste mer uppmärksamhet ägnas åt vad man kan lära utanför skolan. Detta kräver att man bygger ett bra nätverk. I Lelystad har nätverkandet blivit en del av samarbetet mellan utbildning och näringsliv.

I näringslivet har nätverkande länge varit vanligt och visat sig vara effektivt: Nätverkande. Entreprenörer och företrädare för till exempel regeringar eller ideella organisationer träffar varandra. Under konferenser, nätverksmöten, klubbmöten och liknande möts människor i en avslappnad atmosfär. Det är här relationer och framtida samarbeten byggs upp. Arbetsuppgifter tilldelas på basen av existerande relationer och bekanta. Goda referenser är viktiga.

I Lelystad har nätverk blivit en del av samarbetet mellan utbildning och näringsliv. Kontaktpersoner och lärare från utbildningen nätverkar aktivt. Dessutom anordnas nätverksevenemang inom det befintliga partnerskapet (Lelytalent) mellan utbildning och företag.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnare
Som utbildningsinstitution, se till att Nätverkande blir en allvarlig del av arbetet. Det vill säga budget och investeringar i tid är oumbärliga. Organisera ett tilltalande evenemang som består av en balanserad kombination mellan information, kunskapsutbyte och avkoppling. Särskilt den avkopplande delen bör vara tilltalande för arbetsgivarna. Mötet är ofta också en avkopplande förändring i ett hektiskt liv. God mat och dryck spelar verkligen en roll i detta.

Se till att du har ett lämpligt datum, se vad mer som finns att göra den dagen och om det inte står i konflikt. Se till att du har en lämplig tid som passar bra med entreprenörernas agenda. Ofta i slutet av eftermiddagen eller på en kväll.

Kontakta de viktigaste arbetsgivarna personligen för att ange plats, datum och tid för evenemanget. Se till att inbjudningar skickas i tid och skicka en påminnelse senare. Se till att du har ett tidsbegränsat program och reservera tillräckligt med utrymme för informellt nätverkande eftersom det är den informativa delen som är intressant för många deltagare. Ge en liten present till minne av händelsen.

Lärare eller andra företrädare för skolan måste vara villiga att arbeta utanför skoltid, vilket betyder att du måste övertyga dem om nyttan och målet med evenemanget.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren måste vara övertygad om nytta och nödvändigheten av evenemanget och vara villig att spendera tid. Ett attraktivt program och möten med kollegor och möjliga nya intressanta kontakter kan bidra till att övertyga arbetsgivaren att delta.

Studerande
Studerande kan vara delaktiga i arrangemangen kring evenemanget. Tänk på logistik, administration, marknadsföring och catering. Studerande måste förbereda sig inför evenemanget. Hur man presenterar sig och arbetar med evenemanget och gästerna. Det finns bara en möjlighet att göra ett gott första intryck, kom ihåg att en potentiell arbetsgivare kan delta i nätverksevenemanget.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Förbered alla representanter på vad det innebär att nätverka:

  • Se till att du har visitkort med dig och var inte sparsam med dem.
  • Sitt inte bekvämt med dina kollegor, utan träffa nya människor.
  • Det är ett nätverksevenemang, så du förväntas presentera dig för en helt obekant person.
  • Dela inte bara ut visitkort, utan samla in dem av andra också.
  • Var intresserad av vad den andra personens berättar men kom ihåg att dela med dig av dina egna erfarenheter.
  • Skapa nya kontakter men upprätthåll även kontakten med befintliga kontakter. Att diskutera om framtida planer i en avslappnad atmosfär kan ge överraskande resultat och kan leda till framtida samarbetsprojekt.

Arbetsgivare
Många arbetsgivare är vana vid att delta i nätverksevenemang. Men de flesta av dessa evenemang är inriktade på företag och inte på samarbete med skolor. Även arbetsgivarna bör förbereda sig. Som arbetsgivare ska veta vad du vill uppnå? Vem vill du kontakta? Ta inte bara med egna idéer utan var intresserad av vad programmet erbjuder och de idéer som skolan lyfter fram. Ta med dina visitkort.

Studerande
Visa dig från din bästa sida. Ta ditt jobb på allvar och var gästvänlig. En förberedd studerande har också sina egna visitkort med för att knyta kontakt med intressanta människor.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Naturligtvis är vi glada om nätverksevenemanget var framgångsrikt och allt gick som planerat. Fokusera på det du lärt dig och fundera vad du kan använda dig av i din utbildning. Vilken information tog du till dig under evenemanget? Samlade du intressanta idéer? Vilka av kontakterna vill du bibehålla kontakten med? Hur ska du agera för att bygga vidare på det som överenskoms under nätverkandet?

Utvärdera evenemanget med kollegor och de studeranden som var involverade: vad gick bra och vad kunde förbättras? Skicka ett tackmejl och be om feedback om programmet, innehållet och använd detta då du planerar nästa evenemang.

Återuppta kontakten med de personer du träffat och vill fortsätta samarbeta med. Kontakta dem via t.ex. LinkedIn eller skicka dem ett personligt e-postmeddelande. De nya nätverkskontakterna kan hjälpa till att förverkliga nya samarbeten mellan utbildning och arbetsliv.

Arbetsgivare
Tänk på vilka nya möjligheter samarbete med yrkesutbildningsleverantörer ger dig. Du får bättre utbildade studerande som passar på din arbetsplats. Fler studerande blir intresserade av ditt företag. Du kan få kvalificerade medarbetare inom en snar framtid.

Studeranden
Utvärdera händelsen tillsammans med lärarna. Vad lärde du dig av det? Vad kan bli bättre nästa gång? Har du träffat intressanta människor och hur kan du fortsätta hålla kontakt med dem du träffat?

Rekommendationer

Se till att alla har visitkort med sig.

Se till att du ger tillräckligt med tid till uppföljningen och håll kontakten till dem du vill samarbeta med vid liv.

Tänk på att du som representant för en utbildningsanordnare bör anpassa dig till arbetsgivarnas tider och omständigheter. En tisdag morgon får du få arbetsgivare entusiastiska att delta i ett möte.

Scroll to Top