Metod 11: Hur går det för mig?

Introduktion

Ge återkommande feedback och rapporter! Under ett samarbete är det viktigt att reservera tid för att regelbundet se över inlärningsplanen och målen för samarbetet. Under denna utvärderings- och återkopplingsprocess bör fokus ligga på studerandes framsteg så att yrkesutbildningsanordnaren och arbetsgivaren identifiera och lösa eventuella problem som uppstått under samarbetet tillsammans. Se dessa diskussionstillfällen som en möjlighet att utvärdera hur samarbetet påverkar studerandes kompetensutveckling och som en möjlighet att ge konstruktiv feedback. Kom överens om förändringar som hjälper till att hålla programmet på rätt spår och som stärker kvaliteten på samarbetet. Det här kan vara en formell verksamhet som bör ingå i ett samarbetsavtal.

cases how am i doing

Exempel på Hur går det för mig? som har testats inom VET@work projektet

Ett arbetsplatsrelaterat projekt där studerande har en handledare och förutbestämda uppgifter. Studerande lämnar in rapporter samt fotograferar de projekt de gjort efter att ha fått feedback av handledaren. Handledaren kommer också att lämna in en rapport om studerande och deras prestationer.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
I början av terminen hålls ett möte med studerande och handledarna där läroplanen presenteras. Studeranden och arbetsgivarna får information om uppgifter som de ska göra och hurdana före och efter bilder som de ska skicka in samt hur uppgifterna/bilderna bedöms.

Arbetsgivare
Identifiera en rad uppgifter som uppfyller läroplanen och som studeranden ska göra och fota.

Studerande
Ta reda på vad som förväntas av dig under praktikperioden när det gäller beteende, uppgifter och lärande.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Håll regelbunden kontakt med studerande och arbetslivets representant för att övervaka studerandes framsteg.

Arbetsgivare
Ge stöd och handledning åt studerande och rapportera om studerandes framsteg.

Studerande
För ett register över slutförda uppgifter och skickar rapporter/foton om dessa till din lärare och arbetsplatshandledare.

Efter händelsen

Yrkesutbildningsanordnaren
Granska studerandens framsteg med arbetsgivaren och studerande och ge ett vitsord/en bedömning på basen av detta.

Arbetsgivare
Ge feedback om studerandens prestationer, framsteg och yrkes- och livsfärdigheter.

Studerande
Reflektera över dina prestationer, vad som gick bra och hur du kan förbättra din prestation.

Rekommendationer

Genom att studerande regelbundet lämnar in bilder på arbetsuppgifter hen gjort säkerställer att studerande får bättre handledning. Handledaren ansvarar för studerandens framsteg och hjälper studerande med hens uppgifter. Genom att ge studeranden arbetsplatsrelaterade uppgifter får studerande erfarenhet och en djupare syn på utbildningen samtidigt som de lär sig av flera verksamma inom området. Studerande får möjlighet att känna till företag där den gör sina uppgifter och har större chans att få ett läroavtal/praktikplats.

All arbetsplatsbaserad inlärning är en trevägsrelation mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare. Studerande står i centrum i detta förhållande och det är viktigt att få feedback från arbetsgivaren och skolan för att kunna identifiera studerandens framsteg och framgångar.

I Storbritannien har läroavtalsstuderande som har årslånga praktikplatser kvartalsvisa granskningar (var tredje månad) där alla tre parter sätter sig ner tillsammans för att granska framstegen i lärandet:

Uppfyller läroavtalet arbetsgivarens behov när det gäller studerandes bidrag och deras kompetensbehov? Uppfyller det studerandes behov när det gäller deras karriärutveckling?

Uppfyller det utbildningsanordnarens behov när det gäller läroplanen?

Ett formellt möte anordnas där varje part har möjlighet att presentera sin åsikt om programmet och hur det kan förbättras. Målsättningen är att mötet ska ge en bättre förståelse för hur läroavtalet uppfyller de olika behoven behov.

Förberedelser

Yrkesutbildningsanordnare
Datum och tid bör fastställas i förväg för en fullständig och uppriktig diskussion. Helst bör detta vara ett personligt möte i en informell vänlig miljö. En fastställd agenda bör följas och varje part bör kunna komma fram med sina åsikter och sin feedback.

Om yrkesutbildningsanordnaren förutspår problem är det viktigt att lyfta fram dem och skapa en handlingsplan för att lösa dem.

Arbetsgivare
Bekräfta mötesschemat och se till att den förman/medarbetare som arbetat/handlett läroavtalsstuderanden kan närvara.

Studerande
Se till att datumen är tillgängliga för dig att delta i.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Vanligtvis är det yrkesutbildningsanordnaren som leder mötet och uppmuntrar studeranden att uttrycka sina känslor trots att de (studerande) ibland kan vara blyga och reserverade när de ska ge feedback inför sin arbetsgivare.

Arbetsgivare
Ge konstruktiv feedback (positiv och negativ) om studerandens prestationer samt vilka områden de bör satsa mera på för att kunna förbättra sin prestation. Identifiera och lyft fram alla de områden där samarbetet mellan de tre parterna skulle kunna förbättras.

Studerande
Ge konstruktiv feedback (positiv och negativ) om vad som går bra, vad som kan förbättras ur studerandes perspektiv. Identifiera alla områden där samarbetet mellan de tre parterna skulle kunna förbättras.

After the event

VET Provider
Be sure to record the outcomes and act on any changes needed to ensure there is confidence and trust in the relationship. It may be that a follow up meeting is required to ensure changes are made and the next quarterly review should be scheduled well in advance. Address any issues raised and maintain contact with all parties.

Employer
Address any issues raised and maintain contact with all parties.

Students
Address any issues raised and maintain contact with all parties.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Var noga med att dokumentera resultaten och arbeta på att verkställa de saker som behövs för att säkerställa relation som är baserad på förtroende. Det kan hända att det behövs ett uppföljningsmöte för att kontrollera att överenskomna ändringar gjorts. Bestäm tid och datum för nästa kvartalsöversyn i god tid. Ta itu med eventuella problem som lyfts fram och bibehåll kontakten med alla parter mellan kvartalsmötena.

Arbetsgivare
Lyft fram eventuella problem och ta itu med dem. Bibehåll kontakten med alla parter.

Studerande
Lyft fram eventuella problem och ta itu med dem. Bibehåll kontakten med alla parter.

Rekommendationer

En formell översikt som görs regelbundet är ett bra sätt att stanna upp och fundera på utbildningens effektivitet. Det ger alla parter möjlighet att höra vad de andra tycker om framsteg som gjorts. Var noga med att planera dessa möten i god tid och utarbeta en formell agenda som delas i förväg

Prata med studerande och hjälp dem att berätta om sina upplevelser, både goda och mindre bra.

Om det uppstår problem, vänta inte till det formella kvartalsmötet för att ingripa utan ta itu med eventuella problem så fort som möjligt.

Rulla till toppen