Metod 5: Tävla tillsammans

Introduktion

Planera att lära dig! En arbetsgivare ger värdefull arbetslivserfarenhet som kan hjälpa dig att utveckla tekniska färdigheter. Arbetsgivaren borde också avsätta tid i arbetsschemat för att en läroavtalsstuderande ska lära sig utan att ha för mycket press på sig.

cases common projects

Exempel på gemensamma projekt – Tävla tillsammans som har testats inom VET@work projektet

Att göra projekt och uppgifter till en tävling på ett sätt som skapar en win-win-situation för arbetsgivaren, läraren och studerande.

En arbetsgivare förser en lärare med en uppgift eller ett projekt som en klass/en grupp studerande kan arbeta med, till exempel utveckling av en marknadsföringsstrategi eller en logotyp. Studerande arbetar individuellt eller i grupp med den uppgift som arbetsgivaren och läraren gett. De uppdaterar regelbundet läraren/arbetsgivaren om framstegen och får feedback på det arbete som gjorts. När produkterna är klara presenterar studerande dem för arbetsgivaren antingen virtuellt (via Teams eller Zoom) eller i klassrummet. Arbetsgivaren väljer sedan en av produkterna som vinnare och implementerar den i sitt företag. Alla studenter får feedback på sina produkter och vinnaren får ett intyg där uppgiften och målet lyfts fram och feedbacken från arbetsgivaren syns.

Läraren och arbetsgivaren har ett möte där de diskuterar kursens syfte och arbetsgivarens förhoppningar. Under detta möte kommer de överens om tidsramarna och hur de samarbetar inom det gemensamma projektet. Tanken är att arbetsgivaren ska ge studerande en uppgift som är i linje med kursplanerna och att de ska sluta i en produkt som arbetsgivaren kan använda eller implementera. Även om uppgiften utförs i klassrummet eller virtuellt med lärarens handledning och mentorskap, bör uppgiften betraktas som en verklig arbetsuppgift.

Förberedelse

Yrkesutbildningsleverantör
Läraren och arbetsgivaren diskuterar uppgiften antingen ansikte mot ansikte eller virtuellt. Lärarna informerar arbetsgivaren om vilka färdigheter studerande har och vilka färdigheter och kompetenser uppgiften ska utveckla. Läraren och arbetsgivaren kommer överens om en tidsplan för uppgiften och om arbetsfördelningen och den roll de har under uppdragen. Läraren och arbetsgivaren kommer också överens om hur handledningen ska ske och hur eleverna får feedback om de framsteg de gör under uppgiften.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren är aktivt delaktig i utformningen och beskrivningen av uppdraget och deltar i planeringsmöten med yrkesutbildningsanordnaren.

Genomförande

Både läraren och arbetsgivaren träffar studerande antingen i ett klassrum eller virtuellt på t.ex. Teams eller Zoom för att presentera uppgiften. Arbetsgivaren presenterar uppdraget och vad hens önskemål för slutprodukten är. Arbetsgivaren berättar också för vad den utvecklade produkten kommer att användas och vad målet (målgruppen) är för produkten. Studerande uppmuntras att ställa frågor och de får information om nästa steg samt om hur och när de kan kommunicera med arbetsgivaren/läraren. Ungefär halvvägs av uppgiften ordnas ett andra möte antingen i klassrummet eller virtuellt. Under detta tillfälle presenterar studerande de framsteg de har gjort med produkten och får feedback och förbättringsförslag. I slutet av kursen/uppgiften kommer studerandena att presentera sina slutprodukter åt arbetsgivaren och läraren. Arbetsgivaren och läraren ger feedback om de levererade produkterna och väljer vinnaren och produkten som arbetsgivaren kommer att använda.

Efteråt

Arbetsgivaren och läraren träffas för att utvärdera uppgiften, hur arbetet framskridit och metodiken. De kommer överens om saker som kunde förbättras och ser om de kan fortsätta samarbetet i andra uppgifter.

Det här exemplet omfattar en frivillig landskapsarkitektur-tävling som ordnas av skolan och där studerande utmanas att förverkliga en trädgård på basen av specifika instruktioner. De bästa läroavtalsstuderandena väljs ut till den regionala tävlingen ”bästa arbetare”.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Skapa en mall för utmaningen samt en kort beskrivning på specifika material och växter som ska användas.

Skriv tävlingsinstruktioner, regler och riktlinjer för hur ge poäng. Bjud in yrkesverksamma att delta i utvärderingen, exempelvis fackets representanter. Evenemanget, som är en del av examensgrunderna, kan ske internt eller som ett evenemang med åskådare.

Dela ut instruktionerna och detaljer om tävlingen åt studerande och marknadsför evenemanget via sociala medier som Facebook, Instagram, TikTok, osv.

Arbetsgivare
Arbetsgivare som uppmanas att delta som domare ska läsa instruktionerna och reglerna och lägga märke till ritningarna och ge poäng till varje projekt enligt bedömningskriterierna.

Studerande
Anmäler sig till tävlingen som frivilliga.

Läser igenom instruktionerna och reglerna och träna för att förbereda dig.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Innan tävlingen börjar: välkomna yrkesverksamma, ge en kort presentation av tävlingen, reglerna, presentera de studerande som tävlar och svara på frågor.

Välkomna studerande, påminn dem om regler och instruktioner, hänvisa dem till deras platser, visa vilka växter och material som står till deras förfogande och svara på frågor.

Arbetsgivare
Utvärdera de som tävlar hela tiden enligt poängkriterierna.

Studerande
Se till att du är väl förberedd med verktyg och att du kommer i tid till starten. Lär dig regler och instruktioner och ställ frågor om det behövs (tillåts inte under tävlingen).

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnare
Samla och ge de slutliga resultaten och dela ut priser till vinnarna och tacka studerande och arbetsgivare.

Arbetsgivare
Arbetsgivarna ger sina slutgiltiga utvärderingar och gratulerar alla studerande som deltar. Arbetsgivare kan också se detta som en möjlighet att ge praktiska råd och karriärrådgivning till deltagarna.

Studerande
Fortsätt att vara professionell och städa upp ditt arbetsområde, ta hand om dina verktyg och var nöjd med din prestation. Passa på att få råd från domarna och uppdatera din kunskapsportfolio och CV.

Rekommendationer

För yrkesutbildningsanordnaren är detta ett bra sätt att visa upp de färdigheter studerande lärt sig under studietiden och involvera yrkesverksamma i evenemang.

För studerande är det ett bra sätt att utmana sig själv och ha en möjlighet att visa sina professionella färdigheter och hitta ett jobb.

För arbetsgivare är det ett bra sätt att utvärdera studerande i ett realistiskt sammanhang och upptäcka potentiella nyrekryteringar.

För att göra detta framgångsrikt bör yrkesutbildningsanordnaren uppmuntra studerande att delta och yrkesverksamma att stöda studerande under tävlingen. Evenemanget kan användas för att bjuda in andra skolor, familj och vänner. Därför är öppna dagar ett bra tillfälle för ett dylikt evenemang. Familjer, framtida och nuvarande studerande, yrkesverksamma och utbildare kan träffas och prata om sina erfarenheter.

Som en del av en läroplan kan studerande förväntas förverkliga ett projekt inom sin praktik. Projektet kan vara en diskret aktivitet som studerande har ansvar för att genomföra, utvärdera och rapportera. Det kan omfatta en ändring av arbetsmetoderna, införande av ny teknik eller nya maskiner. jämförelse av alternativa tekniker, förändringar i processer eller arbetsförbättringar.

Denna typ av projekt kan användas som en metod att bedöma inlärning i arbetet som också är kopplad till examensgrunderna. Även om projektet bör fokusera på ett behov som står skrivet examensgrunderna, bör det också gynna arbetsgivaren och kan användas för att belöna studerande som en del av en arbetsplatsbaserad tävling.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Det är viktigt att förhandla fram ett projekt som är relevant för examensgrunderna och för arbetsgivaren. Det måste vara realistiskt och kunna förverkligas inom praktikperioden. Läraren kan be alla studerande att slutföra ett liknande projekt och tilldela ett pris för det bästa projektet som fått bäst utvärdering.

Arbetsgivare
Arbetsgivare måste tänka på framtida förändringar eller utmaningar som de vill ta itu med och hur man bäst lyfta fram ett realistiskt projekt som en studerande kan förverkliga.

Studerande
Studerande bör få information om projektet före sin praktik så att de kan identifiera djupet och bredden i det. Det är viktigt att studerande inser betydelsen av kommersiell känslighet och konfidentialitetsprincipen när det gäller projekt som förverkligas på arbetsplatsen.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnare
När projektet väl har startat är det viktigt att hålla regelbunden kontakt med studerande och arbetsgivare för att säkerställa att det går som förväntat och projektet som förverkligas inte är för stort eller litet.

Arbetsgivare
Ge så mycket information och stöd till studerande som möjligt men utför inte projektet för dem. Idealet är att förse studerande med en handledare som handleder och stöder studeranden i att kommat till de slutliga svaren.

Studerande
Studerande måste ha tid för att kunna genomföra projektet vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Det kan handla om tillgång till andra personer, utredningar och färdigställning av en projektrapport.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Det kan vara möjligt att skapa ett evenemang där studerande presenterar sina projekt för sina klasskamrater och för arbetsgivaren som kan klassas som sponsor eller mentor för projektet. Projektet ska utvärderas och bidra till det slutbetyg som studeranden får.

Arbetsgivare
Stöd studerande i att slutföra projektet och att göra en slutrapport och en utvärdering. Om möjligt, be yrkesutbildningsanordnaren att delta i den genomgång och presentation av projektet som studerande håller.

Studerande
I de flesta fall ska studerande vara beredda att presentera sitt projekt som ett arbete och/eller en presentation som bedöms. Se till att tacka din arbetsgivare för det stöd som du fått.

Rekommendationer

Det är viktigt att se till att projektet kan slutföras inom tidsramen och att det inte medför alltför stora resursbehov utöver vad som redan finns. Se till att ett projekt godkänns av läraren och arbetsgivaren och se till att det är förankrat i verkligheten.

Rulla till toppen