Menetelmä 5: Kilpaile yhdessä

Johdanto

Suunnittele oppiaksesi! Työnantaja tarjoaa arvokasta työkokemusta teknisten taitojen kehittämiseksi. Työnantajan kannattaisi kuitenkin varata oppisopimuskoulutettavalle aikaa opiskella ilman työvelvoitteiden aiheuttamia paineita.

cases common projects

Esimerkkejä VET@work-hankkeessa testatuista Kilpaile yhdessä -kokeiluista.

Tehtävien muuttaminen kilpailuksi tavalla jossa työnantaja, opettaja ja opiskelijat tuntevat itsensä voittajiksi.

Työnantaja antaa opettajalle tehtävän tai projektin, jota luokka/oppilasryhmä voi työstää, kuten markkinointistrategian tai logon kehittämisen. Opiskelijaryhmä työskentelee yksilöllisesti tai ryhmissä työnantajan ja opettajan antaman tehtävän parissa ja tiedottaa säännöllisesti opettajalle/työnantajalle edistymisestään ja saa palautetta tehdystä työstä. Kun tuotteet ovat valmiit, opiskelijat esittelevät ne työnantajalle joko virtuaalisesti (Teamsin tai Zoomin kautta) tai luokkahuoneessa. Työnantaja valitsee sitten yhden tuotteista voittajaksi ja toteuttaa sen yrityksessään. Kaikki opiskelijat saavat palautetta tuotteistaan, ja voittaja saa todistuksen, jossa esitellään tehtävä ja tavoite sekä työnantajan antama palaute.

Opettaja ja työnantaja pitävät tapaamisen jossa he keskustelevat kurssin tavoitteesta ja työnantajan toiveista. Tapaamisen aikana he sopivat aikatauluista ja siitä miten he tekevät yhteistyötä yhteisen projektinsa parissa. Ajatuksena on että työnantaja antaa opiskelijoille opetussuunnitelmien mukaisen tehtävän jossa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tuotteen jota työnantaja voi käyttää tai toteuttaa. Vaikka tehtävä tehdään luokkahuoneessa tai virtuaalisesti opettajan valvonnassa ja ohjauksessa, tehtävää olisi pidettävä aitona työtehtävänä.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Opettaja ja työnantaja keskustelevat tehtävästä joko kasvokkain tai virtuaalisesti. Opettaja kertoo työnantajalle, mitä taitoja ja osaamista opiskelijoilla on ja mitä taitoja ja osaamista tehtävän tulisi kehittää. Opettaja ja työnantaja sopivat toimeksiannon aikataulusta ja sopivat tehtävien jaosta sekä siitä, mikä rooli heillä on toimeksiannon aikana. Opettaja ja työnantaja sopivat myös siitä, miten opiskelijoita ohjataan ja miten opiskelijat saavat palautetta edistymisestään tehtävän aikana.

Työnantaja
Työnantajien osallistuu aktiivisesti tehtävän suunnitteluun ja määrittelyyn ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa pidettävissä suunnittelukokouksissa.

Toteutus

Sekä opettaja että työnantaja tapaavat oppilaat joko luokkahuoneessa tai virtuaalisesti esimerkiksi Teams- tai Zoomissa esitelläkseen tehtävän oppilaille. Työnantaja esittelee tehtävät ja sen, mitä toiveita hänellä on lopputuotteelle. Työnantaja kertoo myös, mihin kehitettyä tuotetta käytetään ja mikä on tuotteen kohdeyleisö. Opiskelijoita rohkaistaan esittämään kysymyksiä, ja heille kerrotaan seuraavista vaiheista sekä miten ja milloin he voivat olla yhteydessä työnantajaan/opettajaan. Noin tehtävän puolivälissä järjestetään toinen tapaaminen joko luokkahuoneessa tai virtuaalisesti. Tässä tilaisuudessa opiskelijat esittelevät miten he ovat edistyneet tuotteen kanssa ja saavat palautetta ja parannusehdotuksia. Kurssin/tehtävän päätteeksi opiskelijat esittelevät työnantajalle ja opettajalle lopullisen tuotteensa. Työnantaja ja opettaja tapaavat joko kasvokkain tai virtuaalisesti antaakseen palautetta toimitetuista tuotteista ja valitsevat voittajan ja tuotteen, jota työnantaja käyttää.

Tapahtuman jälkeen

Työnantaja ja opettaja kokoontuvat arvioimaan tehtävää, työn edistymistä ja menetelmiä. He sopivat asioista joita parantaa, ja miettivät miten jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa.

Tämä esimerkki sisältää koulun järjestämä vapaaehtoisten maisemointikilpailu, jossa oppilaat toteuttavat maisemoinnin puutarhassa tiettyjen ohjeiden mukaan. Parhaat oppisopimusoppilaat valitaan alueelliseen ”paras työntekijä” -kilpailuun.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Valmistele kilpailijoille suunnitelman johon sisältyy ohjeita erityismateriaaleista, kasveista jne.

Kirjoita kilpailuohjeet, säännöt ja pisteytysohjeet. Kutsu ammattilaisia osallistumaan arviointiin, kuten esimerkiksi alan liiton virallinen edustaja. Tapahtuma voi olla koulun sisäinen tapahtuma tai tapahtuma johon osallistuu katsojia, mutta tapahtuma tulisi olla osana opiskelijoiden opetussuunnitelmaa.

Jaa ohjeita ja yksityiskohtia kilpailusta opiskelijoille ja mainosta tapahtumaa sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa jne.

Työnantaja
Jos työnantajat kutsutaan tuomareiksi, lue ohjeet ja säännöt, tutustu suunnitelmiin ja anna kullekin kilpailuhankkeelle pisteet pisteytysohjeiden mukaisesti.

Opiskelijat
Ilmoittautuvat kilpailuun (vapaaehtoistyö).

Lukevat ohjeet ja säännöt ja harjoittelevat ja valmistautuvat.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ennen kilpailun alkua: toivota ammattilaiset tervetulleiksi, esittele lyhyesti kilpailu ja sen säännöt, esittele kilpailevat oppilaat ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

Toivota oppilaat erikseen tervetulleiksi, muistuta heitä säännöistä ja ohjeista, ohjaa heidät paikoilleen, näytä, mitä kasveja ja materiaaleja heillä on käytettävissään, ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

Työnantaja
Arvioi kilpailijoita koko ajan pisteytysohjeiden mukaisesti.

Opiskelijat
Varmista, että sinulla on työkalut ja että olet ajoissa liikkeellä. Tutustu sääntöihin ja ohjeisiin ja kysy tarvittaessa kysymyksiä (kysymykset eivät ole sallittu kilpailun aikana).

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Kokoaa ja toimittaa lopulliset tulokset, jakaa palkinnot voittajille ja kahvitilaisuuden opiskelijoiden ja työnantajien kiittämiseksi.

Työnantaja
Työnantajat antavat lopullisen arvionsa ja onnittelevat osallistuvia opiskelijoita ja antavat osallistujille teknistä ja uraneuvontaa.

Opiskelijat
Opiskelijan on toimittava ammattimaisesti ja siivottava työalue, huolehdittava työkaluistaan ja tunnustettava saavutuksensa. Heidän tulisi hyödyntää tilaisuutta saadakseen neuvoja tuomareilta ja kartuttaa tietämystään ja ansioluetteloaan.

Suositukset

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle tilaisuus on erinomainen tapa esitellä opiskelijoille opintojen aikana opetettuja taitoja ja lisätä ammattilaisten osallistumista koulussa järjestettäviin tapahtumiin.

Opiskelijoille tilaisuus on hyvä tapa haastaa itsensä ja näyttää ammattitaitonsa ja löytää työpaikka.

Työnantajille tilaisuus on hyvä tapa arvioida opiskelijoita todenmukaisessa kontekstissa ja löytää mahdollisia uusia työntekijöitä.

Jotta tilaisuus onnistuisi, ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee kannustaa opiskelijoita osallistumaan ja ammattilaisia tulemaan tukemaan oppisopimuskoulutettaviaan kilpailun aikana. Tilaisuuteen voidaan kutsua muita koululaisia, perheenjäseniä ja ystäviä tukemaan opiskelijoita. Siksi avoimien ovien päivät ovat hyvä tilaisuus järjestää tämä tapahtuma. Perheet, tulevat ja nykyiset (oppisopimus)oppilaat, ammattilaiset ja kouluttajat voivat tavata ja keskustella kokemuksistaan.

Osana opetussuunnitelmaa opiskelijat saattavat joutua toteuttamaan projekteja työharjoittelunsa puitteissa. Projektin on oltava erillinen toiminta, jonka toteutuksesta, arvioinnista ja raportoinnista opiskelija vastaa. Siihen voi sisältyä työkäytäntöjen muuttaminen, uuden teknologian tai koneiden käyttöönotto, vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailu, prosessien muuttaminen tai työn parantaminen.

Tämäntyyppistä projektia voidaan käyttää työharjoittelun arvioinnissa ja täten sitouttaa sen opetussuunnitelmaan. Vaikka projektin tulisi keskittyä opetussuunnitelman tarpeisiin, sen tulisi hyödyttää myös työnantajaa, ja sitä voidaan käyttää opiskelijan palkitsemiseen osana työhön perustuvaa kilpailua.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
On tärkeää sopia projektista, joka on merkityksellinen sekä opetussuunnitelman että työnantajan kannalta. Sen on myös oltava realistinen ja toteutettavissa työharjoittelujakson aikana (aloitus, toteutus ja loppuun saattaminen). Opettaja voi pyytää kaikkia opiskelijoita tekemään vastaavanlaisen projektin ja palkita parhaan projekteista.

Työnantaja
Työnantajien on pohdittava tulevia muutoksia tai haasteita, joihin ne haluavat löytää vastauksen, ja mietittävä miten opiskelijalle voi parhaiten tarjota realistinen projekti tehtäväksi.

Opiskelijat
Opiskelijoille olisi annettava ennen työharjoittelua ohjeet joka auttaa heitä määrittämään projektin laajuuden. Opiskelijan on myös tärkeää tunnistaa kaupallisen herkkyyden ja luottamuksellisuuden merkitys kun hän osallistuu työhön perustuvaan projektiin.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Kun projekti on alkanut, on tärkeää olla yhteydessä opiskelijaan ja työnantajaan, jotta voi varmistua siitä että projekti sujuu odotusten mukaisesti eikä siitä tule liian suuri tai pieni.

Työnantaja
Anna opiskelijalle mahdollisimman paljon tietoa ja tukea jotta hän voi tutustua projektiin, mutta älä tee sitä hänen puolestaan. Ihannetapauksessa tarjoa opiskelijalle ohjaaja joka auttaa oppilasta löytämään lopulliset vastauksensa.

Opiskelijat
Opiskelijalla on oltava aikaa, jotta hän voi toteuttaa projektin työpaikan tavanomaisten tehtäviensä ohella. Projekti saattaa edellyttää yhteydenpitoa muihin ihmisiin, tutkimuksia ja projektiraportin laatimista.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Voi olla mahdollista järjestää tilaisuus jossa opiskelijat esittelevät projektinsa vertaisryhmilleen ja työnantajalle joita voi pitää projektin sponsoreina tai mentorina. Projekti tulee arvioida ja sen tulee vaikuttaa opiskelijan saamaan loppuarvosanaan.

Työnantaja
Tue opiskelijaa projektin päättämisessä ja loppuraportin ja arvioinnin laatimisessa. Jos mahdollista ole yhteydessä ammatillisen koulutuksen järjestäjään jotta voit osallistua loppukeskusteluun ja hankkeen esittelyyn.

Opiskelijat
Usein miten opiskelijoiden on esiteltävä projektinsa työnä ja/tai esitelmänä joka arvioidaan. Muista kiittää työnantajaasi saamastasi tuesta.

Suositukset

On tärkeää varmistaa, että hanke on toteutettavissa sovitun aikataulun mukaisesti ja että se ei vaadi liikaa resursseja. Varmista, että opettaja ja työnantaja hyväksyvät vastaavanlaisia projekteja jotta voidaan varmistua siitä että niillä on todellisuuspohja.

Scroll to Top