TAPOIHIN LIITTYVÄT HAASTEET & SUOSITUKSET NIIDEN YLIPÄÄSEMIKSI

Tapoihin liittyvät haasteet heijastavat miten ihmiset asettuvat omiin malleihin toimia. Nämä haasteet voidaan poistaa vain jos henkilöt, jotka ovat juuttuneet tiettyihin toimintatapoihin, ovat valmiita kriittisesti ja avoimesti pohtimaan miksi he toimivat kuten toimivat ja ovat valmiita muuttamaan toimintatapojaan jotka estävät ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön.  VET@work tiimi on valinnut seuraavat viisi tapoihin liittyvää haastetta, jotka estävät ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön käynnistämisen:

  • Este 1: Motivaatio
  • Este 2: Ajattelutapa
  • Este 3: Viestintätaidot
  • Este 4: Sitoutuminen
  • Este 5: Odotukset
methodologies

Keskustellessamme ammatillisen koulutuksen järjestäjien, opettajien ja työnantajien kanssa jotka osallistuvat opiskelijoiden kouluttautumiseen huomiomme kiintyi erityisesti 5een tapoihin liittyvään esteeseen, jotka estävät ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön: motivaatio, ajattelutapa, viestintätaidot, sitoutuminen ja odotukset. Haasteet jotka liittyvät totuttuihin tapoihin toimia kuvastaa miten ihmisten tutut tavat toimia vaikuttavat heidän tapaan ajatella ja toimia. On tärkeää että henkilö joka haluaa muuttaa tapansa toimia, on aidosti halukas kriittisesti ja avoimesti pohtimaan toiminta- ja käyttäytymistapojaan. Tämä on asia joihin ulkopuoliset sidosryhmät eivät voi vaikuttaa ja joka ei ole ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallinnassa. Tiedostamme että on hyvin helppoa jämähtää omiin tapoihinsa sillä se antaa turvallisuuden tunteen. Jos kuitenkin haluaa muutosta, on oltava avoin itsetutkiskelulle ja valmis avaamaan mielensä muutokselle ja astumaan tuntemattomille alueille.

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön aloittaminen edellyttää kiinnostusta ja halua aloittaa yhteistyö. Yhteistyötä ei voi koskaan pakottaa! Kun yhteistyö on pakotettu, se yleensä epäonnistuu. VET@work tiimi on nähnyt monien hyvien yhteistyöhankkeiden epäonnistuvan, koska esimiehet ovat pakottaneet työntekijänsä osallistumaan yhteistyöhankkeisiin, joista he eivät ole kiinnostuneita. Pakolla osallistuttaminen tappaa motivaation yhteistyöhön! Suosittelemme, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja työnantajat valitsevat ja antavat resursseja niille, jotka ovat halukkaita ja intohimoisia ryhtymään tällaiseen yhteistyöhön. Vaikka näillä työntekijöillä ei ehkä olekaan tilaa aikataulussaan, antakaa heille tarvittavat resurssit poistamalla heiltä tehtäviä ja toimeksiantoja ja antamalla ne muille, joilla on tilaa aikatauluissaan.

Olemme huomanneet että yksi motivaatiota tappava asia on että opettajilla ja työpaikkaohjaajilla ei ole riittävästi aikaa viettää aikaa toistensa kanssa ja rakentaa ja/tai ylläpitää luottamuksellista suhdetta. Jotta opettajien ja työpaikkaohjaajien motivaatio ylläpitää yhteistyötä säilyy, heidän on tiedettävä ja tunnettava että heillä on riittävästi aikaa tehdä tätä. Suosituksemme on että esimies antaa riittävästi resursseja ja varmistaa että henkilökunta käyttää osoitettuja resursseja yhteyksien luomiseen/ylläpitämiseen. Tämä lisää motivaatiota ja johtaa uusiin yhteistyötapoihin jotka hyödyttävät kaikkia asianomaisia.

Toinen motivaatiota tappava tekijä on kielteiset aiemmat kokemukset ja pitkän aikavälin suunnittelun puute. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja opettajien on oltava kiinnostuneita työnantajien ja työpaikkaohjaajien tarpeista ja toiveista. On löydettävä kanava jota kautta työnantajat/työpaikkaohjaajat voivat tarvittaessa tavoittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä/opettajia. Jos esimerkiksi kokematon työpaikkaohjaaja vastaanottaa opiskelijoita jotka aiheuttavat tilanteita joissa työpaikkaohjaaja tarvitsee opettajan tukea mutta hän ei saa sitä, on hyvin todennäköistä, että tämä työpaikkaohjaaja ei ole halukas ohjaamaan opiskelijoita tulevaisuudessa ja kertoo työnantajalleen kohtaamistaan ongelmista.

Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjät tai opettajat eivät ole kiinnostuneita siitä mitä alalla tapahtuu, sillä on kielteinen vaikutus motivaatioon. Se osoittaa työnantajille ja työpaikkaohjaajille, että ammatillinen koulutus ja opettajat eivät ole sitoutuneita/motivoituneita yhteistyöhön. Yksi tapa välttää tätä on lähettää ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja opettajia työpaikalle oppimaan ja täten osoittaa että ammatillinen koulutus on aidosti kiinnostunut kehityksestä ja yhteistyöstä. Samalla kun he menevät yrityksiin he voivat keskustella työnantajan kanssa yhteistyön eduista ja rakentaa luottamusta. On myös mahdollista vaihtaa rooleja ja kutsua työnantajia ja työpaikkaohjaajia kouluun harjoitteluun ja/tai opintovierailuille. Vierailut toistensa luona auttavat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, opettajia, työnantajia ja työpaikkaohjaajia oppimaan ymmärtämään toistensa realiteetteja ja päivittäistä toimintaa, se lisää itseluottamustaan uusien ja innovatiivisten yhteistyömuotojen laatimiseen ja toimii motivaattorina.

Ajattelutapojen muuttaminen on aina haasteellista! On niin helppoa tehdä asiat niin kuin ne on aina tehty. Miksi muuttaa jotakin, joka näyttää toimivan hyvin! Uuteen maaperään astuminen ja mielen avaaminen uusille tavoille toimia on pelottavaa ja aiheuttaa usein pelon ja epävarmuuden tunteita. Joissakin tapauksissa on helpompaa jatkaa kuten aina, vaikka se, mitä tekee, on vanhentunutta eikä vastaa nykyisiä standardeja. Yksi tapa muuttaa ajattelutapaa ja poistaa pelon ja epävarmuuden tunteet on varata aikaa luottamuksen ja viestintäkanavien rakentamiselle. Mitä enemmän aikaa vietätte toistenne kanssa, sitä enemmän opitte toistenne todellisuudesta ja sitä turvallisemmaksi tunnette itsenne. Viettämällä aikaa yhdessä mahdollistaa säännöllisen, avoimen ja tehokkaan viestinnän ja se antaa turvallisuuden tunteen, jonka avulla voi muuttaa vanhoja tapoja ja menetelmiä, jotka ovat estäneet osallistumasta ammatillisen koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön.

Joissakin tapauksissa voi syntyä tunne, että toinen osapuoli ei kunnioita yhteistyökumppaneita ja että se aliarvioi kykyjäsi. Voi syntyä tunne, että toinen osapuoli ei kykene tai halua ajatella laatikon ulkopuolelle ja että hänellä on ennakkoluuloja kykyjäsi kohtaan. Nämä ajatukset/tunteet voi helposti johtaa sulkeutuneeseen ajattelutapaan, joka estää yhteistyötä. Ratkaisu tähänkin ongelmaan on taas kerran viestintäkanavien avaaminen ja että reagoit yhteistyökumppanisi tarpeisiin ja toiveisiin rakentavasti.

Yhteistyö edellyttää hyviä viestintätaitoja ja tietoa miten tietyissä tilanteissa tulee käyttäytyä. Tapa, puhua ja käyttäytyä voi aloittaa tai rikkoa yhteistyön. Sinun on oltava valmis tarkistamaan viestintätapaasi ja sovittelemaan se yhteistyökumppaniisi. Kyky ja halu kommunikoida oikealla tasolla toisten kanssa ja halu löytää yhteisen kielen ovat avain yhteistyön aloittamiseen. Sinun on oltava valmis ryhtymään aktiiviseksi kuuntelijaksi.

Sinun ei tarvitse muuttua joksikin joka et ole, mutta sinun on kyettävä mukauttamaan käyttäytymistäsi. Jos olet valmis tekemään tämän, pystyt rakentamaan kunnioitukseen, lojaalisuuteen ja luottamukseen perustuvan suhteen heihin joiden kanssa haluat tehdä yhteistyötä.

Kun aloitat yhteistyön, varmista, että olet tietoinen että puhutte eri kieliä, työkieli vastaan akateeminen kieli. Varmista, että sovitte yhteisestä terminologiasta, ja vältä lyhenteitä sillä ne aiheuttavat helposti epävarmuuden tunteita ja väärinkäsityksiä ja voivat pahimmassa tapauksessa estää ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön toteutumisen.

Ota selvää, miten sinun tulee käyttäytyä ja mitä pidetään ammattimaisena käytöksenä, sillä se voi vaihdella yrityksen koon, asiantuntemuksen, alan jne. mukaan. Ole valmis mukauttamaan käyttäytymistäsi. Ethän halua, että yhteistyö epäonnistuu, koska sinä et ollut valmis tekemään parhaasi? Opettele ja kehitä taitoasi lukea ihmisiä ja hyväksy, että sukupolvien välillä on eroja ja että nämä sukupolvien väliset erot voivat vaikuttaa käyttäytymis- ja viestintätapoihin. Ole kärsivällinen! Anna aikaa tehokkaalle viestinnälle ja muista olla ennakoiva eikä reaktiivinen!

Eräs tapoihin liittyvä haaste on sitouttaminen! Joissakin tapauksissa henkilökunta ei ole sitoutunut ammattiinsa. He tekevät työtään vain siksi, että tarvitsevat tuloja. Nämä työntekijät eivät ole halukkaita tekemään mitään ylimääräistä. Jos suurin osa henkilökunnasta tekee työtä vain tullakseen toimeen on hyvin todennäköisesti että se estää ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Jotta voisit kannustaa näitä työntekijöitä ja saada heidät sitoutumaan yhteistyöhön, ehdotamme, että istut alas heidän kanssaan ja että sovitte yhteisistä tavoitteista ja miten tavoitteet parhaiten saavutetaan. Sopikaa millaista sitoutumista ja tukea he ovat valmiita antamaan ammatillisen koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön ja kirjaa se ylös. Keskustelut voidaan käydä esimerkiksi kehityskeskusteluissa, joita esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa.

Jotta henkilöstö sitoutuisi, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työnantajien on varmistettava että henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa tehtäviinsä. Jos työntekijät kokee että heidän näkemyksillään ja mielipiteillään ei ole merkitystä heidän sitoutumisensa alkaa heiketä. Jos henkilöstölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja sanoa mielipiteitään, sillä on sitouttava vaikutus. Yhteisymmärrys siitä, mitä halutaan saavuttaa ja mihin mennessä, on elintärkeää kun on kyse sitouttamisesta.

Toinen sitoutumista estävä tekijä on yhteisten tavoitteiden puuttuminen. On sovittava lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista sekä miten tavoitteisiin päästään ja kuka on vastuussa mistäkin. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei riitä. On arvioitava ja mukautettava asetettuja tavoitteita säännöllisesti. Yhteisten tavoitteiden, odotusten ja käyttäytymissääntöjen asettaminen estää osapuolia asettamasta liian suuria odotuksia ja asettamasta tavoitteita, jotka eivät ole toteutettavissa.

Viimeinen tapoihin liittyvä haasteemme on odotukset! Epärealistiset odotukset johtavat huonoon tai epäonnistuneeseen yhteistyöhön. Kun olet aloittamassa yhteistyötä, sinun on oltava rehellinen sen suhteen mikä toimii ja mikä ei. Et saa pelätä ongelmien kohtaamista ja käsittelyä. Kirjaa kaikki odotettavissa olevat haasteet ja mieti niihin ratkaisuja. Kun mietitte yhdessä tavoitteita ja haasteita odotuksistanne tulee realistisempia.

Toinen yleinen haaste on liian korkeat odotukset. Tämän välttämiseksi sinun on kuunneltava, mitä muut osapuolet voi tarjota. Jotta tämä onnistuisi sinun on osallistutettava kaikki osapuolet (ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opettajat, työnantajat ja heidän henkilökuntansa) ja otettava heidät mukaan sopimaan siitä mitä kukakin tekee. Vältä vääriä oletuksia siitä mitä voidaan tehdä sekä harmaita alueita. Selkeät roolit ja vastuualueet sekä yhteiset viestintälinjat heti alussa auttaa poistamaan vääriä käsityksiä ja mahdollisia harmaita alueita. Väärinkäsitysten välttämiseksi suosittelemme että laaditaan yhteinen sopimus jossa keskitytään odotuksiin. Mitä realistisemmat odotukset ovat, sitä suurempi onnistumisprosentti on. Muistakaa oppia aiemmista kokemuksista, olkaa rehellisiä, valmiita tekemään kompromisseja sekä kuunnelkaa toisianne.

Vieritä ylös