Menetelmä 8: Luokkahuone työssä

Johdanto

Vie oppiminen työpaikoille!  Mitä lähempänä ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työnantaja ovat toisiaan, sitä merkityksellisempää koulutus on. Kun työnantaja on tietoinen opetussuunnitelmasta ja osallistuu sen toteuttamiseen, se tarjoaa yhtenäisen lähestymistavan ammatilliseen koulutukseen. Se parantaa myös työnantajan ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän mainetta. Työnantajia olisi kannustettava auttamaan muokkaamaan opetussuunnitelmat niin että niistä saa mielekkäitä kokemuksia joka vastaa koulutuksen ja teollisuuden tarpeita.

cases classroom at work

Esimerkkejä VET@work-hankkeen aikana testatuista Luokkahuoneista työssä kokeiluista

Islannissa toimivalla VMA:lla on catering-osasto ja VMAn lähettyvillä on kaksi suurta tähän alaan erikoistunutta yritystä. Yrityksistä on tarve teurastajista ja ne ovat pyytäneet VMA:ta ottamaan teurastuksen osaksi opiskelijoiden opetussuunnitelmaa. Yksi niiden henkilökunnan jäsenistä on kouluttautunut opettajaksi.

Yritykset tarvitsevat päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä, joilla on työelämässä tarvittavia taitoja. Tässä tapauksessa Kjarnafæðin (yksi kahdesta suuresta elintarvikeyrityksestä) asiantuntija tuli VMA:han ja opetti ravintolaosaston opiskelijoita leikkaamaan luut lampaan selkärangasta. Se oli myös opiskelijoille tilaisuus saada opetusta työpaikalla.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulisi tutustua alueen työmarkkinoiden tarpeisiin tekemällä tutkimusta ja olemalla yhteydessä työnantajiin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on oltava yhteydessä työnantajaan jotta he voivat laatia joustavan aikataulun opiskelijoiden opetusta varten.

Työnantaja
Ammatillisen koulutuksen tarjoajan tueksi työnantaja voisi nimetä työntekijän jolla on persoonallisuutta ja halua opettaa opiskelijoita. Opetus voidaan toteuttaa työpaikalla kunhan se on suunniteltu riittävän hyvin.

Opiskelijat
Varaudu matkustamaan työnantajan luo ja oppimaan taitoja työpaikalla.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on tuettava sekä opettajaa että työnantajaa sillä heillä ei välttämättä ole kaikkia vastaavanlaisen opetussuunnitelman toteuttamiseen tarvittavia opetustaitoja.

Työnantaja
Tarjoa ympäristö ja resurssit opetuksen toteuttamista varten ja tee logistista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa opiskelijoiden työpaikoille varmistaaksesi työterveyden ja turvallisuuden, tauot ja virvokkeiden järjestelyt jne.

Opiskelijat
Tässä esimerkissä aiheena oli ottaa luut pois lampaan selkärangasta ja tehdä siitä edustava sekä silmille että suulle. Oppilaat saivat käyttää siihen haluamiaan mausteita ja öljyä. Kun kaikki oli valmista, he myivät lihat koulun muille oppilaille ja opettajille.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tarkastele yhteistyön onnistumista ja tee yhteistyötä työpaikkaohjaajan ja ammatillisten opettajien kanssa varmistaaksesi että opetussuunnitelma katetaan kokonaisuudessaan. Kerää palautetta opiskelijoilta varmistaaksesi että heille oli kokemuksesta hyötyä ja tarkastele työnantajan kanssa onko parannuksille tarve.

Työnantaja
Anna ammatillisen koulutuksen järjestäjälle palautetta opiskelijoiden edistymisestä ja saavutuksista. Tue työntekijää joka opettaa opiskelijoita ja auta häntä pohtimaan omaa kehitystään jos kyseessä on pysyvämpi järjestely.

Opiskelijat
Anna palautetta yhteistyön onnistumisesta, siitä mikä meni hyvin ja miten kokemusta voitaisiin tarvittaessa parantaa.

Suositukset

Sijoita aikaa ja rahaa hyvään yhteistyöhön alueen yritysten kanssa. Kuunnelkaa työmarkkinoiden tarpeita jotta voitte yhdessä kouluttaa osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä tulevaisuutta varten.

Kasvava työvoimapula työmarkkinoilla ja työvoimapula terveydenhuollossa, majoitus- ja ravitsemisalalla, rakennusalalla ja logistiikka-alalla on ajankohtainen ongelma. Lelytalent vastaa tähän tarjoamalla räätälöityjä prosesseja näiden alojen yrityksissä. Opiskelijat saavat opintojensa aikana mahdollisuuden työskennellä – tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa – todellisissa harjoittelupaikoissa. Entrée-ohjelman ensimmäisen tason ja toisen tason ohjelmien opiskelijoille, Lelytalent-hanke antaa mahdollisuuden parantaa heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja siten heidän tulevaisuudennäkymiä. Monet paikalliset yritykset ovat liittyneet hankkeeseen.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Lelytalent on kunnan, ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja vastaavien organisaatioiden välinen yhteistyö. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on oltava valmis lähestymään koulutusohjelmaa joustavasti ja räätälöimään sen oppilaiden ja yritysten toiveiden mukaan. Tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja joissa oppilaat saatetaan yhteen useiden eri alojen kanssa. Perustakaa hybridiopinto-ohjelmia yhteistyössä yritysten kanssa.

Työnantaja
Työnantajat tarjoavat tilaa, aikaa ja osaamistaan ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eri ammatteihin. Työnantaja panostaa nuorten kehitykseen ja toivoo löytävänsä oppisopimusopiskelijoita jotka valitsevat hänen alansa ja tulevat yrityksen työntekijöiksi.

Opiskelijat
Tutustuu koulussa yritysten ohjelmiin jotta he tietävät mitä heitä odottaa ja mitä heiltä odotetaan.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä huolehtii koulutusohjelmien laatimisesta ja toteuttamisesta yrityksissä. Se huolehtii koordinoinnista yhdessä yritysten kanssa ja järjestää opiskelijoiden ja yritysten väliset kohtaamiset.  Kunnallinen järjestö osallistui tässä kokeilussa oppilaiden lopulliseen sijoittamiseen ja työhönvalmennukseen.

Työnantaja
Opiskelijat aloittavat alan perehdyttämisohjelmalla, jota seuraa harjoittelu yrityksessä ja oppiminen käytännössä. Kaikki tämä tapahtuu yrityksissä. Työnantajat helpottavat ja tukevat perehdyttämistä. Käytännön oppimisessa opiskelijoita ohjaavat yrityksen omat ohjaajat/perehdyttäjät.

Opiskelijat
Opiskelijoille annetaan tilaa tutustua yritykseen laajasti ennen kuin he valitsevat lopullisen suunnan. Tasoilla 1 ja 2 on usein haasteita jotka liittyvät motivaation puutteeseen sosiaalisiin ongelmiin. Tarvittaessa oppilaat saavat lisätukea Lelytalentin kykyvalmentajilta.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Nuorten koulunkäynnin keskeyttäminen on vähentynyt. Opiskelijat tekevät kestävän valinnan ammatillisen suuntautumisensa suhteen ja ovat paremmin valmistautuneita pysyvään työsuhteeseen.

Mukana olevilla organisaatioilla on käynnissä jatkuva arviointiprosessi jossa ohjelmia ja käytäntöjä arvioidaan ja parannetaan edelleen.

Työnantaja
Ohjelmaa laajennetaan jatkuvasti siten että työnantajien ja työntekijöiden lukumäärä lisääntyy. Työnantajat huomaavat että tämä yhteistyömuoto johtaa ammattilaisiin joilla on parempi asenne ja jotka ovat paremmin koulutettuja ammattiinsa.  Yhteistyön tuloksena yritykset saavat helpommin henkilöstöä.

Opiskelijat
Opiskelijat ovat paremmin valmistautuneita tulevaan työhönsä. He tekevät tietoisempia valintoja kun he pääsevät tutustumaan todelliseen työelämäkulttuuriin läheltä.

Suositukset

Varmista, että kaikki nenät osoittavat samaan suuntaan. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on päämäärä sen sijaan että yritetään tavoittaa yksittäisten organisaatioiden tavoitteita.

Aluksi yritysten vakuuttaminen ja osallistuminen voi viedä aikaa. Heti kun yhteistyö alkaa toimia, yhä useammat yritykset haluavat liittyä mukaan. Huolehdi siitä, että kasvu ei tapahdu liian nopeasti, jolloin sisällöllinen kehitys pysähtyy.

Opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen asteella on suuri vaikutus tuloksiin, etenkin kun on kyse ensimmäisen ja toisen tason opiskelijoilla.  Varmista, että ohjaus on hyvin organisoitua ja koordinoitua.

Axxellissa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmä vietti kolme päivää paikallisessa hoitokodissa tutustuen ympäristöön, henkilökuntaan ja asiakkaisiin. Tavoitteena oli tehdä siirtyminen luokkahuoneopetuksesta työssäoppimiseen sujuvammaksi antamalla opiskelijoille mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa tosielämän tilanteissa.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ole yhteydessä sopivaan hoitokotiin (tai yritykseen ammatillisen koulutuksen alasta riippuen) ja esittele heille 3 askelta työhön -idean. Sovi työnantajan kanssa, mitkä ovat ne 3 askelta (=tehtävää), joita oppilaiden on opittava työssä. Varmista, että luokkaa isännöivä yritys on riittävän suuri tarjotakseen oppimismahdollisuuksia koko luokalle tai että mukana on useampi kuin yksi yritys.

Ota 3-vaiheinen toiminta osaksi opetussuunnitelmaa ja perehdytä opiskelijat menetelmiin sekä heidän rooliinsa ja vastuualueisiinsa.

Työnantaja
Kun työnantajalle on esitelty kolmivaiheisen menetelmän tavoitteet ja odotukset, työnantaja suunnittelee yhdessä opettajien kanssa opiskelijan tekemät toimet ja tehtävät. Työnantaja valitsee henkilöstön, joka tukee ja kannustaa opiskelijoita ja toimii yhteisopettajana yhdessä ammatillisen koulutuksen opettajien kanssa.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
3-vaiheeseen tehtävään osallistuvat opettajat opettavat yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa ja esittelevät yhdessä tehtävän opiskelijoille. He ohjaavat, opastavat ja antavat rakentavaa palautetta opiskelijoille. Tapahtuma järjestetään kolmen päivän aikana (suosittelemme, että tapahtumien välissä on jonkin verran aikaa, jotta voidaan pohtia ja sulattaa kerättyjä tietoja ja tietämystä + tehdä parannuksia palautteen perusteella). Tehtävät muuttuvat joka päivä haastavammiksi ja keskittyvät uuteen aiheeseen.

Työnantaja
Tarjota ympäristö ja resurssit opetuksen toteuttamista varten ja tee yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa jotta voitte yhdessä sopia logistiikasta ja terveyden ja turvallisuuden, taukojen jne. osalta. Yhteisopettajina toimivat työnohjaajat tukevat ja opastavat opiskelijoita tapahtuman aikana.

Opiskelijat
Opiskelijat voivat työskennellä tehtäviä suorittaessaan joko yksin tai pareittain/pienryhmissä. Opiskelijat omaksuvat työntekijän roolin päiväksi/puoliksi päiväksi, ja heillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa ja oppia asiantuntijoilta.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tarkastele prosessia yhdessä työnantajan kanssa ja varmista, että opiskelijat ovat pystyneet hankkimaan ne taidot, pätevyydet ja tiedot joita heidän oli tarkoitus hankkia ja jotka on kirjattu opetussuunnitelmaan. Opettajat keräävät palautetta opiskelijoilta ja työpaikkaohjaajilta varmistaakseen, että kokemuksesta oli hyötyä, ja tarkastelevat yhdessä työnantajan kanssa, tarvitaanko parannuksia.

Työnantaja
Työnantaja antaa palautetta opettajille opiskelijoiden edistymisestä ja saavutuksista sekä siitä mitä he (työpaikkaohjaajat) oppivat kokemuksesta. Työnantaja keskustelee niiden työpaikkaohjaajien kanssa jotka opettavat opiskelijoita jotta hän saa työpaikkaohjaajan näkemyksiä tapahtumasta ja siitä miten siitä voitaisiin tehdä pysyvämpi järjestely.

Opiskelijat
Anna palautetta yhteistyön onnistumisesta, siitä mikä meni hyvin ja miten kokemusta voitaisiin tarvittaessa parantaa.

Suositukset

Panostakaa aikaa ja kuunnelkaa työmarkkinoiden tarpeita, niin voimme yhdessä valmistaa päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä tulevaisuutta varten.

Scroll to Top