Menetelmä 4: Ylpeä työpaikkaohjaajana olemisesta

Johdanto

Nimeä työpaikkaohjaaja! Se että työpaikalla on joku joka tietää mitä opiskelijalta vaaditaan työhön liittyvissä asioissa sekä on tietoinen opetussuunnitelmasta on todella arvokasta. Kokenut ja kouluttautunut työpaikkaohjaaja voi tukea ja neuvoa opiskelijaa oikealla tavalla. Ohjaajalla tulisi olla aikaa varattuna tehtäväänsä jotta hän pystyy laadullisesti suoriutumaan tehtävästään

cases proud to be a mentor keep talking

Esimerkkejä Työpaikkaohjaajana olemisesta joita testattiin VET@work hankkeessa

Joskus yritys, jossa opiskelija on työpaikalla oppimassa sijaitsee niin kaukana, että kasvokkain järjestettävät tilaisuudet ovat erittäin aikaa vieviä. On kuitenkin tärkeää, että myös nämä työpaikkaohjaajat saavat saman koulutuksen kuin ne työpaikkaohjaajat jotka ovat lähellä koulua. Tänä päivänä, Covid-19: n seurauksena yhä useammalla on lisääntynyt osaaminen osallistua verkkotapaamisiin ja osallistuvat myös mielellään näihin. Tämä auttoi verkko-ohjauskoulutuksen toteuttamisessa.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä nimeää opettajat jotka ovat vastuussa niiden työnantajien/työntekijöiden kouluttamisesta jotka ovat aikeissa ohjata opiskelijoita. Verkko-työpaikkaohjaajakoulutus tulee rakentaa niin että se on sekä kansallisten että koulun vaatimusten mukainen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä/opettaja lähettää työnantajalle kutsun, jossa on linkki verkkokoulutukseen. Opettaja lähettää kurssiin osallistujille lisätietoa koulutuksesta sekä selkeät ohjeet tapahtumaan osallistumisesta sekä siitä, mitä osallistujalta odotetaan ennen tilaisuutta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä valmistelee Työpaikkaohjaaja diplomin muokkaamalla olemassa olevia diplomeja tai luomalla oman.

Työnantaja
Työnantaja varmistaa että hän antaa työntekijöille aikaa ja mahdollisuuden osallistua verkko-työpaikkaohjaajakoulutukseen. Kurssille osallistuvat rekisteröityvät ja lähettävät tapahtumaa johtavalle opettajalle tarvittavat tiedot jotta hän voi lähettää kurssia koskevat tiedot ja laatia diplomin jonka työnantaja/työntekijä saa kurssin suorittamisen jälkeen.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Opettaja järjestää verkkotapahtuman aikataulun mukaisesti. Meidän tapauksessamme online-työpaikkaohjaajakoulutus jaettiin kahteen verkkokoulutukseen. Ennen jokaista koulutustilaisuutta osallistujat saivat tehtäviä joita heidän tuli lähettää opettajalle ennen seuraavaa koulutustilaisuutta. Verkko-ohjaajakoulutus sisälsi mm. kansallista lainsäädäntöä, sääntöjä, työpaikkaohjaukseen liittyviä odotuksia, yhteistyötapoja, viestintää, opetussuunnitelmien oppimistavoitteita, palautteen antoa ja taitojen arviointia

Työnantaja
Tapahtumaan osallistuva työnantaja/työpaikkaohjaaja teki tehtävät ja toimitti ne ennen tapahtumaa. Verkkotilaisuuksissa osallistujat keskustelivat ja esittivät keskustelunaiheisiin liittyviä kysymyksiä ja jakoivat näkemyksiään ja mielipiteitään.

Tilaisuuden jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä lähetti Työpaikkaohjaaja-diplomin työnantajalle. Tilaisuus arvioitiin, ja verkkokurssiin tehtiin parannuksia palautteen perusteella. Koulutukseen osallistuneet työpaikkaohjaajat lisättiin työpaikkaohjaajien rekisteriin.

Työnantaja
Kurssille osallistuneet työnantajat/työntekijät täyttivät arviointilomakkeen. Työnantajalla oli nyt sertifioituja työpaikkaohjaajia, jotka oli saaneet tietoa uusista opetussuunnitelmista ja mitä työpaikkaohjaajalta odotettiin.

Suosituksia

Suosittelemme järjestämään säännöllisesti työpaikkaohjaaja verkkokoulutustilaisuuksia ja levittämään tietoa näistä tapahtumista sosiaalisessa mediassa, jotta työnantajat jotka haluavat tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden kouluttautua työpaikkaohjaajiksi, ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta.

Luo rekisteri, joka sisältää tietoa kaikista yrityksistä, jotka isännöivät opiskelijoita kun he ovat työpaikalla oppimassa. Lisää työpaikkarekisteriin sertifioidut työpaikkaohjaajat. Tämä mahdollista sen että on helpompi tarkistaa jos työpaikkaohjaajalla on työpaikkakoulutus tai ei.

Alankomaiden rautatiet (NS) on yksi Alankomaiden suurimmista työnantajista. Rautatieasemilla on useita vähittäiskauppoja, joita NS itse käyttää franchising-kaavalla. NS-asemat pitävät tärkeänä, että jokainen työntekijä voi jatkaa kehittymistään. Lisäksi rautatieasemien myymälöillä on erityispiirteitä.  On tärkeää, että työntekijöiden tiedot ja taidot ovat tämän työn mukaisia. NS-asemat haluavat myös sitouttaa työntekijöitä tarjoamalla heille uranäkökulman organisaatiossa.

NS järjestää yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa työntekijöilleen/oppiskelijoilleen kansallisia ja yrityksen sisäisiä koulutuksia.

Työntekijälle/opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee ja ohjaa opiskelijoita käytännön tehtävissä. Lisäksi työpaikkanohjaaja testaa tehdyt tehtävät ja hankitun osaamisen. Koulusta vieraille säännöllisesti valvova opettaja. Hän keskustelee yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa käytännössä tehdyistä tehtävistä ja yleisesti koulutuksen etenemisestä

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
On oltava selvillä, mitä työnohjaajalta odotetaan. Kyse on sekä sisältö- että aikainvestoinneista. Voi olla, että työnantajan nimeämä ohjaaja tarvitsee koulutusta ymmärtääkseen, mitä työpaikkaohjaajana oleminen tarkoittaa.

Työnantaja
Työpaikkaohjaajan on oltava tietoinen koulutuksen sisällöstä ja osallistuttava työntekijänsä koulutusohjelmaan. Jotta työpaikkaohjaaja voisi ohjata opiskelijaa työtehtävissä, hänellä on oltava käsitys opetussuunnitelmasta sekä sisällön että aikataulun suhteen. Työntekijälle/opiskelijalle on annettava riittävästi aikaa käytännön tehtävien suorittamiseen.

Opiskelijat
On tärkeää järjestää koulutuksen aikana säännöllisiä tapaamisia työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee olla valmis keskustelemaan edistyksestään, siitä mikä menee hyvin ja mitä haluaisi kehittää. Hänen tulee olla avoin palautteen vastaanottamiselle, joka voi olla sekä positiivista että myönteistä. Omaksu että neuvoja annetaan, jotta voit parantaa suorituskykyäsi.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ohjaajan vierailujen aikana keskustellaan harjoittelun etenemisestä. Sekä käytännöllinen että teoreettinen osaaminen arvioidaan. Opiskelijoiden edistymisestä keskustelemiseen, palautteen keräämiseen ja tulevaisuuteen katsomiseen on oltava riittävästi aikaa. Ohjaustilaisuus voi olla sopimuksen mukaan kasvokkain tai verkossa.

Työnantaja
Anna opiskelijalle riittävästi aikaa antaa palautetta ja käy palaute läpi yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa kolmikantatapaamisessa.

Opiskelijat
Pidä säännöllisiä tapaamisia työpaikkaohjaajan kanssa osana sovittua aikataulua, vältä tapaamisen peruuttamista

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Kerää mahdollisimman paljon palautetta jotta voit tukea opiskelijaa kun hän palaa kouluun. On tärkeää arvioida työpaikkaharjoittelun harjoittelun jälkeen työnantajan kanssa jotta voit arvioida mikäli jotain tulisi parantaa tulevaa yhteistyötä varten.

Työnantaja
Työpaikkaohjaaja ja opiskelija on yhteydessä ennen ja jälkeen jokaista ”tapaamista” työpaikkaohjaajan ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Joskus asiat etenevät liian nopeasti tai harjoittelun tarkoitus ei ole opiskelijalle riittävän selkeä mikä merkitsee että hän tarvitsee jatkuvaa tukea näiden asioiden pohtimiseen. Työpaikkaohjaaja varmistaa sen että opiskelija on sisäistänyt ja ymmärtänyt oikein saamansa tiedot. Tarvittaessa työpaikkaohjaaja voi selittää ja selventää asioita.

Opiskelijat
Muista pyytää tukea ja ohjausta, jos et ymmärrä palautetta. Harjoittelun lopussa pyydä suosituskirjettä ja ehdotuksia olemassa olevista mahdollisuuksista työmarkkinoilla.

Suosituksia

Työpaikkaohjaajan tulisi ottaa mukaan opetussuunnitelman laatimiseen ja valintaprosessiin, jotta he oppisivat paremmin tuntemaan opiskelijan odotukset ja työkokemuksen.

On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työnantaja keskustelevat rakentavasti opiskelijan kanssa. Työnantajan ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän on tärkeää tarkistaa, että opiskelija osaa työpaikan terminologian ja ymmärtää kielen jota opetussuunnitelmassa käytetään.

Virallisten yhteydenottojen lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulisi myös olla yhteydessä epävirallisesti niiden välillä opiskelijaan. WhatsApp ja Messenger ovat hyviä kanavia kun haluaa varmistaa että kaikki sujuu niin kuin pitää. Tämä myös kannustaa opiskelijoita olemaan yhteydessä kouluun heti ongelmien syntyessä.

Kun työskennellään suuren kansallisen työnantajan kanssa on tärkeää, että ohjaajia on paikalla jokaisessa yksikössä ja toimialoilla ympäri Eurooppaa. Tämän mahdollistaakseen ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työnantajan henkilöstöedustaja(t) kokoontuivat sopimaan yksikköjen ja toimialajohtajien virallisesta koulutusohjelmasta, jotta esimiehet voisivat toimia ohjaajina yksiköissä oleville harjoittelijoille.

Sovittiin virallisista työpajoista ohjelmineen. Tarkoituksena oli opettaa ohjaukseen liittyvästä teoriasta ja käytännöistä niin että se vastaa tutkinnon vaatimuksiin. Tämä oli mahdollisuus johtajille kokea mitä virallinen ohjaajakoulutus on ja jalkauttaa se omaan toimialaverkostoon.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat ohjelman sisällöstä ja tavoitteista. Mitatakseen ohjaajakoulutuksen onnistuneisuutta päätettiin mitata miten hyvin koulutus onnistui sekä koulutuksen aikana että koulutuksen opiskelijoille suunnatulla tyytyväisyyskyselyillä.

Työnantaja
On tärkeää sitouttaa ohjaajat jotka osallistuvat ja varmistaa että heillä on aikaa tukea ja ohjata opiskelijaa. Valitsemalla esimiehet koulutukseen johtajat osoittivat ylhäältä alaspäin olevan lähestymistavan ja antoivat esimiehille ensikäden kokemuksen mentoroinnista.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Koulutus perustui interaktiiviseen työpajaan joka kesti 6 päivää (yksi päivä kuukaudessa). Jokaisessa työpajassa johtajat osallistuivat simuloituihin ohjaustilanteisiin, joissa oli esimerkkejä viestinnästä, kyseenalaistamisesta, kuuntelusta, ongelmanratkaisusta, toiminnan suunnittelusta ja ohjaustilaisuuksien dokumentoimisesta.

Työnantaja
Keräsi palautetta koulutuksen vaikutuksista ja keskusteli palautteesta ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Tilaisuuden jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Arvioi koulutustilaisuudet ja tee tarvittaessa suosituksia muutoksiin. Käy palaute läpi työnantajan kanssa saadaksesi ja tee parannuksia koulutukseen tarpeen mukaan.

Työnantaja
Kurssin suorittaneet johtajat lähetettiin tunnustettuun ohjaajakoulutukseen. Ohjaajat ja opiskelijat täyttivät arviointikyselyt jotta saatiin kuva siitä miten onnistunut ohjaustilaisuudet olivat olleet ja miten sitä voitaisiin parantaa.

Suosituksia

On tärkeää sitouttaa kaikki osastot ja heidän esimiehet. Ohjaajan valinnalla on suuri vaikutus ja tästä syystä on valittava ohjaajia jotka haluavat tukea opiskelijoita ja jotka ovat valmiita sijoittamaan tälle aikaa.  On hyödyllistä, jos ohjaaja on säännöllisesti yhteydessä luontevalla tavalla kuten esimerkiksi työskentelemällä opiskelijan kanssa tai samalla osastolla kuin opiskelija

Scroll to Top