Metod 8: Klassrum på jobbet

Introduktion

Ta med lärandet in på arbetsplatsen! Ju närmare yrkesutbildningsanordnaren och arbetsgivaren kan vara, desto mer relevant blir utbildningen. Om arbetsgivaren är medveten om läroplanen och bidrar till att genomföra den så kommer detta att resultera i en gemensam syn för hur utbilda studeranden. Det kommer att stärka arbetsgivarens och yrkesutbildningsanordnarens rykte. Arbetsgivare bör uppmuntras att hjälpa till att forma examensgrunderna så att det erbjuder studeranden meningsfull upplevelse samtidigt som den tillgodoser utbildningens och arbetslivets behov.

cases classroom at work

Exempel påKlassrumpåjobbetsomhartestatsinomVET@work

VMA, Island har en cateringavdelning och i närområdet finns två stora företag som specialiserat sig inom denna sektor. Lokala företag saknar slaktare och har önskat att VMA införa slakt i Catering examensgrunderna för studerande. En av företagens anställda har utbildat sig till lärare.

Företagarna behöver kompetent arbetskraft som har det kunnande som behövs i deras bransch. I det här fallet kom en specialist från Kjarnafæði (ett av två stora livsmedelsföretag) till VMA och lärde studerande på cateringavdelningen att skära ben från en lammrygg. Det var också en möjlighet för studerande att undervisas av arbetsgivaren.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnaren
Yrkesutbildningsanordnaren bör lära känna arbetsmarknadens behov i regionen genom att hålla kontakt med arbetsgivare. De måste samarbeta med arbetsgivare för att skapa ett undervisningsschema som är flexibelt för arbetsgivaren och studerande.

Arbetsgivare
För att stödja yrkesutbildningsanordnaren kan en arbetsgivare utnämna en person i hens företag som har viljan och är lämplig att undervisa studeranden. Undervisningen kan, med hjälp av tillräcklig planering, bedrivas på arbetsplatsen.

Studerande
Var beredd att resa till arbetsgivaren och lära dig färdigheter som du inte kan lära dig på skolan.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnaren
Yrkesutbildningsanordnaren måste stöda den person som representerar arbetsgivaren och som tar på sig rollen som lärare. Detta stöd behövs för att personen ifråga kanske saknar kunnande i examensgrunderna och känner sig osäkra i sin roll som lärare.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren ska se till att det finns utrymme och resurser tillgängliga för att förverkliga detta. Hen ska samarbeta med skolan vad gäller logistik och samla sig information om de studerandes som ska komma till hens arbetsplats för att lära sig. Hen ska även försäkra sig om att arbetssäkerheten följs och att det finns utrymmen där studeranden kan vara på pauserna.

Studerande
I det här exemplet var ämnet att karva ut benen ur en lammrygg och göra det presentabelt samt tillreda mat på köttbiten som skurits ut. När allt var klart såldes köttet åt andra studerande och lärare i skolan.

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Utvärdera samarbetet och försäkra dig om att man lärt sig det som står i examensgrunderna tillsammans med arbetslivets representant (hen som var lärare). Samla in feedback från studerande för att få information om de upplevde att de hade nytta av skolningen och kontrollera vilka förbättringsförslag de har.

Arbetsgivare
Ge feedback åt yrkesutbildningsanordnaren om studerandes framsteg och prestationer. Stöd den anställde som undervisar studerande och hjälp hen att reflektera över sin utveckling om fundera på hur och om detta kunde göras till ett mer permanent arrangemang.

Studerande
Ge feedback om vad som gick bra och hur upplevelsen kan förbättras.

Rekommendationer

Investera tid och pengar för att skapa bra samarbete med företagen i regionen. Lyssna på arbetsmarknadens behov. Tillsammans kan vi skola kompetenta arbetstagare för framtiden.

Den växande bristen på arbetskraft inom vård, hotell- och restaurangbranschen, byggbranschen och logistiken är ett aktuellt problem. Lelytalent svarar på detta genom att erbjuda skräddarsydda processer inom företagen inom dessa branscher. Under studietiden ges studerande möjlighet att arbeta – i nära samarbete med näringslivet – på verkliga praktikplatser. För studerande från Entrée-programmet (nivå ett) och nivå två-programmen stöder Lelytalent projektet studerandens möjligheter att komma in i arbetslivet och därmed förbättra deras framtidsutsikter. Många lokala företag är anslutna till projektet.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnare
Lelytalent är ett samarbete mellan kommunen, yrkesutbildningsanordnaren, företag och närstående organisationer. Yrkesutbildningsanordnaren är beredd att arbeta flexibelt med utbildningsprogram och anpassa det till studerandens och företagens önskemål. Det handlar om nya arbetssätt där studeranden från olika branscher kopplas ihop. Hybridstudier infördes i det nya sättet att samarbeta.

Arbetsgivare
Arbetsgivare ställer utrymme, tid och kunskap till förfogande och ger studerande möjlighet att orientera sig inom olika yrken. Arbetsgivaren investerar i utveckling av unga och hoppas att de läroavtalsstuderanden hen valt hittar sin plats och blir kvar i företaget som anställda.

Studerande
Blir introducerade till metoden och företagen på skolan så att de vet vad som väntar dem och vad som förväntas av dem.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnare
Yrkesutbildningsanordnaren sköter logistiken och förverkligandet av utbildningar inom företagen. Den tar hand om samplaneringen med företagen och matchar studeranden och företag. En kommunal enhet kopplar sköter om den slutgiltiga placeringen av studeranden.

Arbetsgivare
Studerandens program börjar med branschorientering som följs av utbildning i företag och lärande i praktiken. Allt detta sker inom företagen. Arbetsgivare underlättar och stöder implementeringen av programmet. Studeranden lär sid det praktiska kunnandet av handledare som har det praktiska kunnandet.

Studerande
Ges utrymme att bekanta sig med flera branscher innan de väljer en definitiv riktning. På nivåerna 1 och 2 är handledarna beredda att det finns studeranden som har varierande problem som t.ex. brist på motivation till sociala problem. Därför får studerande extra vägledning av kompetens coacher som arbetar på Lelytalent

Efteråt

Yrkesutbildningsanordnaren
Pilotprojektet visade att det skedde färre avbrott bland de studeranden som deltog i piloteringen då studerandena gjorde ett hållbart val i sin yrkesriktning. De blev även förberedda för ett långtidsarbete.

Det skedde kontinuerlig utvärdering bland alla dem som var med i pilotprojektet och på basen av detta gjordes ytterligare förbättring av program och praxis.

Arbetsgivare
Programmet utökas ständigt till att omfatta flera arbetsgivare. Arbetsgivarna ser att denna form av samarbete leder till yrkesverksamma som är bättre anpassade och utbildade till yrkesutövning. Som ett resultat av samarbetet får företagen lättare personal.

Studerande
Är bättre förberedda för sitt framtida arbete. De gör mer medvetna val då de kunnat bekanta sig med professionell praxis på nära håll.

Rekommendationer

Se till att alla näsor pekar i samma riktning. Målsättningen är att uppnå gemensamma mål istället för att fokusera på enskilda organisationers behov.

I början kan det ta tid att övertyga och involvera företag. Så snart samarbetet börjar löpa kommer fler och fler företag att lockas med. Se till att tillväxten inte går för fort för det kan resultera i att den innehållsmässiga utvecklingen stagnerar.

Graden av individuell handledning av studerande har stor inverkan på resultaten. Särskilt studerande på nivå ett och två. Se till att den här vägledningen är välorganiserad och samordnad.

På Axxell tillbringade en klass förstaårsstuderande 3 dagar på ett lokalt vårdhem för att bekanta sig med omgivningen, personalen och kunderna. Syftet var att göra övergången smidigare från klassrumsutbildning till arbetsplatsbaserat lärande genom att ge studerande möjlighet att interagera med personal och kunder i en verklig arbetssituation.

Förberedelse

Yrkesutbildningsanordnare
Kontakta ett lämpligt vårdhem (eller företag beroende på ditt yrkesutbildningsområde) och introducera dem i idén bakom 3 steg in i arbetet. Kom överens med arbetsgivaren om vilka tre steg (= uppgifter) som studerande ska lära sig på jobbet. Se till att företaget som är värd för klassen är tillräckligt stort för att ge inlärningsmöjligheter till hela klassen eller involvera mer än 1 företag.

Gör 3 stegsaktiviteten till en del av examensgrunderna och introducera studerande till metodiken och deras roll och ansvar.

Arbetsgivare
Efter att arbetsgivaren har introducerats till målen och förväntningarna i 3-stegsmetoden planerar arbetsgivaren tillsammans med lärarna de aktiviteter och uppgifter som studerande ska utföra. Arbetsgivaren kommer att välja ut personal för att stödja och uppmuntra studerande och fungera som ”lärare” tillsammans med yrkesutbildningslärarna.

Genomförande

Yrkesutbildningsanordnare
Yrkesutbildningslärare som deltar i tre steg kommer att undervisa tillsammans med arbetsplatshandledare och tillsammans med dem presentera uppgiften för studerande. De kommer att handleda, vägleda och ge konstruktiv feedback till studerandena. Evenemanget äger rum under 3 dagar (vi rekommenderar att det kommer att finnas lite tid mellan dagarna för att studeranden ska kunna reflektera och smälta den information och kunskap som samlas in + göra förbättringar baserat på feedback). Uppgifterna ska bli mer utmanande för varje dag och ska fokusera på ett nytt ämne.

Arbetsgivare
Ska se till att det finns utrymmen och resurser reserverade för att man ska kunna förverkliga undervisningen. Hen ska hålla kontakt med yrkesutbildningsanordnaren för att ordna med logistiken och se till att arbetssäkerheten följs. Arbetsgivaren ska se till att det finns pausutrymmen tillgängliga. De arbetsplatshandledare som kommer att fungera som ”lärare” ska stöda och handleda studerande under de 3 stegen.

Studerande
Studerande kan antingen arbeta självständigt eller i par/små grupper när de utför uppgifterna. Studerande kommer att ta på sig rollen som anställd under en dag/en halv dag och får möjlighet att komma i kontakt med och lära sig av experter.

Efter

Yrkesutbildningsanordnaren
Se över processen tillsammans med arbetsgivaren och kontrollera att studerande fått tillgång till de färdigheter, kompetenser och kunskaper som de skulle och som står i examensgrunderna. Lärarna samlar in feedback från studerande och arbetsplatshandledare för att kontrollera om  upplevelsen var lärorik och för att (tillsammans med arbetsgivaren) se om förbättringar behövs.

Arbetsgivare
Ge återkoppling till yrkesutbildningslärarna om studerandes framsteg och prestationer och vad de lärde sig. Arbetsgivaren ska diskutera och reflektera med arbetsplatshandledarna, som lär studerande, kring evenemanget och hur göra det till ett mer permanent arrangemang.

Studerande
Ge feedback om samarbetets, vad som gick bra och hur upplevelsen kan förbättras.

Rekommendationer

Investera tid och lyssna på arbetsmarknadens behov för tillsammans skola kompetenta arbetstagare för framtiden.

Rulla till toppen